مقدمه

باکتریهای اسیدلاکتیک به عنوان بزرگترین گروه تشکیل دهنده پروبیوتیکها بوده و این باکتریهای پروبیوتیک میکروارگانیسمهای غیر بیماریزا و مستعدی میباشند که در صورت فراهم شدن آنها به میزان کافی اثرات مفیدی روی میزبان می-شوند ۱)ن). این باکتریهای گرم مثبت، فاقد اسپور و میکروآیروفیلیک کروی یا میلهای میباشند که از تخمیر کربوهیدراتها در این باکتریها اسیدلاکتیک به عنوان یک محصول نهایی تولید میشود. یکی از مهمترین کاربردهای باکتریهای اسید لاکتیک تولید فرآوردههای پروبیوتیک میباشد که بزرگترین گروه باکتری موجود در این محصولات را تشکیل میدهد ۳) ف). تولید پلیلاکتیکاسید (Poly lactic acid)، غذاهای تخمیری، نوشیدنیهای تخمیری، افزودنیها، اگزوپلیساکارید، باکتریوسین، اسید-لاکتیک میکروبی و افزایش کیفیت و ماندگاری محصولات غذایی بخشی از کاربردهای مهم باکتریهای اسیدلاکتیک است که همه این باکتریها را به عنوان گروه بسیار مهم در میکروبیولوژی صنعتی و پزشکی مطرح میکنند ۴۸) ف). این میکروارگانیسمها روی سلامت انسان و جانوران تأثیر بسیار خوبی داشته از جمله لاکتوباسیل و بیفیدوباکترها پروبیوتیکهایی هستند که توانایی زیادی در جلوگیری از بروز سرطان روده دارند. از خواص بیولوژیک این باکتریها میتوان به فعالیت ضدمیکروبی، ضدقارچی، ضدویروسی، و ویژگیهای ضد سرطانی، ضد تجمع پلاکت و ویژگی آنتیاکسیدانی میتوان اشاره کرد (مقاله مهناز کاظمی پور .(۲۰۱۲ باکتریهای اسیدلاکتیک و فرآوردههای آنها کاربردهای بسیاری در صنایع مختلف از جمله صنایع گوشتی، کشاورزی، نوشیدنیولبنی به عنوان استارترفرآوردههای لبنی صنعتی داشته واین گروه از پروبیوتیکها به عنوان یک مانع خوب و مؤثر بر علیه عفونتهای میکروبی و تأثیر درمان زیستی با توجه به داشتن چندین فاکتور مهم به شمار میآیند. اثر نگهدارندگی باکتریهای اسیدلاکتیک بدلیل تولید اسیدهای آلی مثل اسید لاکتیک، اسید استیک و تولید مواد ضد میکروبی، فنیل لاکتیک (Phenyllactic)،P-OH اسیدهای فنیل لاکتیک (P-OHPhenyllactic acid)، کاپروئیک اسید (Capoic acid) یا رئوترین (Reuterin) میباشد. بنابراین این باکتریها و فرآوردههای آنها را میتوان به عنوان نگهدارندههای زیستی به کار گرفت.

مواد وروش

ابتدا نمونه ماست تهیه شده از شیر گاو میش را درمحیط اختصاصی MRS براث در شرایطکاملاً بیهوازی بمدت ۴۸ ساعت در جار بیهوازی در دمای ۳۷ درجه انکووباسیون میکنیم سپس از این محیط وارد محیط اختصاصی MRS آگار کرده ودوباره در شرایط بیهوازی انکوبه میکنیم اینکار را ادامه داده تا لاکتو باسیل مورد نظر را جدا سازی کنیم باکتری حاصله را رنگ آمیزی گرم میکنیم تا باسیل گرم منفی در زیر میکروسکوپ دیده شود سپس تست حرکت توسط محیط کشت SIM انجام داده که بیحرکت میباشد ونیز تست کاتالاز که آن هم کاتالاز منفی است بر روی این لاکتو باسیل انجام میدهیم.
تست آنتی بیوگرام

در مرحله بعدی تست آنتی بیوگرام در محیط اختصاصی MRS آگار انجام میدهیم به اینصورت که ابتدا کشت سفره ای از لاکتو باسیلی که در محیط غنی شده رشد کرده ومعادل نیم مک فارلند رسیده را بر روی محیط کشت MRS آگار انجام داده و دیسکهای آنتی بیوتیک را در نقاط مشخص برروی پلیت حاوی محیط کشت قرار میدهیم که این آنتی بیوتیکها اعم از نیتروفورانتویین ۲۰ میلی متر هاله داده و کلرامفنیکل ۲۰ میلی متر، پنی سیلین ۱۰ میلی متر، کلیندامایسین ۲۵ میلی متر، تتراسایکلین ۲۰ میلیمتر، سیپرو فلوکساسین ۱۸ میلی متر، پیپراسیلین ۳۷ میلیمتر، ۲۷ Tigecyciline میلی متر، سفپیم ۲۷ میلی متر،

۲

کوتریماکسازول ۱۵ میلی متر، جنتامایسین ۱۹ میلی متر، لووفلو کساسین ۱۷ میلی متر، آزترونام ۱۸ میلیمترهاله عدم رشد نشان داده ولی توبرامایسین وباسیتراسین، ونکومایسین، نالیدیکسیک اسید و کانامایسین هاله ای ندادند.

بررسی تأثیر نمک صفراوی بر رشد لاکتوباسیل

در ابتدا ۱۰۰ سی سی از محیط کشت MRS براث که حاوی ۰/۳ گرم نمک صفراوی میباشد را در ۱۰ لوله تقسیم و اتوکلاو میکنیم ودر ۵ لوله یک لوپ از لاکتو باسیل و ۵ لوله به عنوان شاهد در جار بیهوازی گذاشته ودر زمانهای ۴۵ دقیقه و ۲ ساعت و ۴ و ۶ و ۸ ونیز ۲۴ ساعت توسط دستگاه اسپکتوفتومتر با طول موج ۶۰۰ نانومتر جذبش را میخوانیم.

تنظیم pH

ابتدا در ۴ ارلن ودر هر کدام ۵۰ سی سی از محیط کشت اختصاصی MRS براث ریخته وبا HCL پی اچ آنرا در ۴ و ۵ و ۶ و ۷ تنظیم کرده واتوکلاو میکنیم سپس در هر کدام ازین ارلن ها ۱ سی سی از لاکتو باسیل رشد داده شده را به به این محیط تلقیح ودر شرایط بیهوازی به مدت ۴۸ ساعت انکوبه میکنیم که نهتاًی در ارلن با PH=4 کدورتی مشاهده نشده وبه ترتیب در ۵ PH و ۶ و ۷ کدورت افزایش پیدا کردند.