تحقیق در مورد سقف تیرچه بلوک

word قابل ویرایش
15 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

سقف تیرچه بلوک

سقف تیرچه بلوک دال یک طرفه ای است که برای کاهش بار مرده از بلوکهای تو خالی سفالی یا بتونی برای پر کردن حجم سقف استفاده می شود.
سقف تیرچه بلوک تشکیل شده است :
۱- تیرچه هایی که در فواصل مشخص ( معمولاً محور به محور دارای فاصله ۵۰ سانتیمتر است) به موازات یکدیگر روی تیر های باربرقرار می گیرند ./
۲- بلوکهای توخالی که با توجه به شکل خاص خود بین تیرچه ها قرار داده می شوند . (بلوکهاپر کننده فاصله تیرچه ها بوده حجم زیادی از سقف را اشغال می کنند .
۳-بتونی که فضای بین بلوکها را پر کرده و روی سفالها قشری به ضخامت۱۰-۵ سانتی متر تشکیل می دهد . در دهانه های بزرگ ،تیرچه ها را در وسط دهانه ،و یا در فواصل۲/۱ از طول تیرچه با ایجاد کلافهای عرضی به یکدیگر می بندند .
ارتفاع کل سقف تیرچه و بلوک ،از سطح زیر فوندوله ( آجر ناودانی شکل سفالی که در انتهای تیرچه سفالی قرار دارد ،) تا بالای قشر بتون سقف از ۲۰تا۴۰ سانتی متر با افزایش ۵ سانتی متر متغیر است ، و برای هر ارتفاعی بلوک خاصی با ارتفاع ویژه مصرف می شود.
ضوابط و آئین نامه ACI در مورد سقفهای تیرچه بلوک :
۱- فاصله آزاد محور به محور تیرچه ها نباید از ۷۵ سانتی متر تجاوز کند .
۲- حداقل عرض جان تیرچه مساوی ۱۰ سانتی متر است و نسبت ار تفاع به عرض جان تیرچه نباید از ۵/۲ تجاوز کند.
۳-ضخامت قشر بتون روی بلوک ها نباید از ۵ سانتی متر یا ۱۲/۱ فاصله خالص تیرچه ها کمتر باشد .
۴-تنش برشی قابل حمل را می توان ۱۰% بزرگتر ازVc معمول ( استاندارد ) برای تیرها در نظر گرفت .
آئین نامه شماره ۸۲ سازمان برنامه و بودجه ،ضوابطی ویژه برای اجرای صحیح تیرچه و بلوک ارائه کرده است .
محاسن و معایب سقفهای تیرچه و بلوک :
الف : محاسن
۱- سبکی سقف نسبت به سقفهای مشابه ،
۲- مقاومت مطلوب در مقابل نیروهای باد و زلزله ،
۳-دوام خوب آن در مقابل آتش سوزی
۴-عایق بودن در مقابل صوت ،حرارت و رطوبت
۵- همواره بودن سطح زیرسقف وسطح روی آن بعدازاتمام عملیات اجرای سقف،
ب: معایب
۱- طولانی بودن زمان اجرا نسبت به سقفهای طاق ضربی .
۲-اجرای آن احتیاج به نیروهای متخصص دارد ،
۳-عدم کاربردی در دهانه های بزرگ
ارتفاع بلوک با توجه به ارتفاع تیرچه ها:
باتوجه به متغیر بودن ضخامت سقفها از ۴۰-۲۵ سانتی متر ،ار تفاع بلوکها سیمانی و یا سفالی می تواند از ۳۰-۱۵ سانتی متر متغیر باشد . ( در اجرا ،بلوکهای با ارتفاع کمتر از ۱۸ سانتی متر استفاده نمی شود .) و ارتفاع بتون ریزی متوسط روی تیرچه ها و بلوک های توخالی ۱۰-۷ سانتی متر است ،ارتفاع بلوک برای سقفهای با ضخامت های مختلف متغیر است . به طور مثال :
برای سقف هایی با ضخامت ۲۵ سانتی متر ارتفاع بلوک ۱۸ سانتی متر
برای سقف هایی با ضخامت ۳۰ سانتی متر ارتفاع بلوک ۲۲ سانتی متر
برای سقف هایی با ضخامت ۳۵ سانتی متر ارتفاع بلوک ۲۶ سانتی متر
برای سقف هایی با ضخامت ۴۰ سانتی متر ارتفاع بلوک ۳۰ سانتی متر
حداقل پوشش بتونی به علت وجود میلگرد های حرارتی ۷ سانتی متر و در دهانه های بزرگتر ،با توجه به آنکه میلگرد ها دریک شبکه قرار می گیرند ،بین ۱۲-۱۰ سانتی متر خواهد بود .
میلگرد حرارتی و افت :
به علت پدیده افت و کاهش درجه حرارت ،بتون تمایل به انقباض دارد ( کم شدن حجم یا طول ) به علت یکپارچگی دال با تیرهای تکیه گاهی این پدیده باعث ایجاد تنشهای کششی و در نتیجه ایجاد تنش در دال می شود . با توزیع میلگردهای کافی باید این تنش در تمام طول و عرض دال توزیع شود تا ترک ایجاد شده نتواند کاهشی در مقاوت دال ایجاد کند همچنین وجود میلگرد ها باعث جلوگیری از پدیده آمدن ترکها عمیق در سطح بتون می شود . میلگردهای حرارتی و افت به طور عمده در دالهای یکطرفه که دارای میلگردهای اصلی در یک جهت هشتند ،کاربر دارد . در دالهای دو طرفه که سازه در هر دو جهت مسلح می شود ،لزومی به استفاده از میلگرد حرارتی وجود ندارد در دالهای با ضخامت کم ،میلگرد حرارتی و افت در یک لایه عمود بر میلگرد های اصلی قرار می گیرد و در ضخامت های بالاتر میلگرد حرارتی و افت در سه لایه قرار داده می شود.
میلگرد های ممان منفی در سقفهای تیرچه بلوکی :
این میلگرد ها بطور عمده در نزدیکی تکیه گتاهها وجود دارد و در موارد خاص در محل تعبیه سوراخها در سقف ،یا حالتی که سقف تیرچه بلوک به صورت کنسولی یا طرهای مورد استفاده قرار می گیرد کاربرد دارد . حداکثر فاصله میلگرد های ممان منفی ۲۵ سانتی متر است و می تواند به صورت اتصال ساده یا با سیم یا به صورت شبکه های جوش شده استفاده شود . تنش برشی را می توان تا ۱۰% بزرگتر از تنش برشی معمولی در نظر گرفت . وجود خرپا تیرچه با عث بالا بردن مقاومت برشی می شود .در نزدیکی تیکه گاهها همیشه نصف میلگرد مثبت را باید به بالا خم کنیم .
محاسبه و طراحی تیرچه و بلوک
برای محاسبه و طراحی سقف تیرچه و بلوک ، دو روش وجود دارد که روش اول محاسبه دستی و روش دوم روش جدول میباشد که برای روش اول یک مثال و روش دوم یک نمونه جدول در صفحات بعد آورده شده است:
• مطلوب است محاسبه میلگردهای کششی و برشی سقف تیرچه و بلوک ( برای طبقه مسکونی) با مشخصات:
طول دهانه آزاد ( تو در تو) ۵ متر و نوع تکیه گاه آجری ، فاصله محور به محور تیرهای T ، ۶۰ سانتیمر ، عرض جان تیر ، ۱۲ سانتیمتر، میلگردهای کششی از فولاد نوع III ( تنش مجاز ۲۴۰۰ ) ، میلگردهای عرضی از فولاد نوع III ، بتن پوششی از نوع بتن ۲۵۰ ( حداقل ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن) و به ضخامت ۵ سانتیمتر ، نوع تیغه بندی از نوع سبک بوده و بار گسترده معادل آن ۱۰۰ کیلوگرم بر متر مربع فرض می شود ، وزن فرش و نازک کاری ۱۰۰٫
الف)تعیین ضخامت سقف:
برای جلوگیری از خیز غیر مجاز لازم است که نسبت دهانه آزاد به ضخامت سقف ، کمتر از ۲۰ باشد،یعنی:
ضخامت سقف
ضخامت سقف برابر ۲۵ سانتیمتر در نظر گرفته می شود. بنابراین،بلوک مورد استفاده در این سقف باید ۲۰ سانتیمتر ارتفاع داشته باشد. ابعاد بلوک بتنی انتخابی و وزن آن ۵/۱۲ کیلوگرم است.

ب) تعیین بار وارد بر واحد سطح سقف:
بارمرده:
وزن بتن پوششی
وزن جان تیرT
وزن بلوک
وزن تیغه بندی
وزن نازک کاری و فرش
جمع بار مرده
بار زنده: با توجه به اینکه سقف جهت استفاده مسکونی است ، داریم:
بار زنده
بار مرده+ بار زنده
مجموع بارهای وارد را با تقریب اضافی ۷۵۰ کیلوگرم بر متر مربع در نظر میگیریم.
ج) محاسبه لنگر خمشی:
برای تکیه گاههای آجری ، طول واقعی تیرچه مورد نظر ۲۴/۵ متر و طول محاسباتی ۱۲/۵ متر گرفته می شود.
لنگر خمشی در وسط دهانه:

پس لنگر ماکسیمم وارد بر هر تیر T برابر خواهد بود با:

د) تعیین فولاد کششی:
ابتدا مقدار تقریبی بازوی اهرم کشسان و از روی آن اندازه تقریبی را به دست می آوریم و پس از انتخاب ترکیب مناسب میلگردهای کششی ، برای سطح مقطع انتخاب شده تنشهای کششی و فشاری حداکثر را در فولاد و بتن یا تنشهای مجاز مقایسه می کنیم.
با توجه به اینکه ضخامت پوشش آرماتور کششی برابر ۵/۱ سانتیمتر در نظر گرفته می شود چنانچه قطر میلگردهای مورد استفاده ۱۰ میلیمتر فرض شود، ارتفاع مؤثر تیر T برابر خواهد بود با:
نصف قطر میلگرد – ۵/۱- ( ارتفاع بلوک + ضخامت بتن پوششی ) = h

پس داریم:

و از آنجا: که
که با سطح مقطع مناسبترین ترکیب است.
حال ، مقدار را با فرض مقطع T محاسبه می کنیم.
قطر بزرگترین میلگرد
ارتفاع مؤثر

لازم به یاد آوری است که در صورتی که از مقدار کمتر بود ، تار خنثی در بال تیر واقع است. برای تعیین از فرمول زیر استفاده می کنیم:

با داشتن شیب خط توزیع تنش نرمال در مقطع ، تنش کششی فولاد و تنش فشاری در تار بالایی بتن به سادگی به دست می آید:

که مقدار اخیر، از تنش فشاری مجاز بتن در خمش کمتر است.

از آنجا که میلگردهای انتخاب شده ،کمی بیشتر از اندازه لازم است ، بنابراین لنگر مقاوم این تیر بیشتر از لنگر خارجی یاد شده خواهد بود. لنگر مقاوم مقطع ، عبارت است از:

و از آنجا لنگر مقاوم واحد عرض سقف برابر است با:

یادآوری: در صورتی که مجموع بار مرده و بار زنده را برابر ۷۵۰ کیلوگرم بر متر مربع بگیریم و ترکیب فولاد ، خواهیم داشت:

=طول دهانه مجاز

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 15 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد