بخشی از مقاله

كوفتگي


كوفتگي عبارت است از صدمه سطحي وارد بر لايه بيروني ماهيچه، كه با درد و تغيير رنگ همراه است . اين آسيب معمولا خفيف است و به ندرت ورزشكار را از شركت در رقابتهاي ورزشي باز مي دارد .
كوفتگي به علت ضربه شديد يا سقوط روي سطح سخت و خشن رخ مي دهد . با استفاده از بالشتكهاي حفاظتي در ورزش هاي تماسي ، مي توان از بروز كوفتگي پيشگيي به عمل آورد .
براي درمان كوفتگي ابتدا موضع را كمپرس آب سرد مي كنند . عموما كمپرس آب سرد را به مدت تقريبا پانزده تا سي دقيقه به منظور جلوگيري از خونروي دروني در محل كوفتگي باقي مي گذارند . سپس هيچ اقدام ديگري نمي شود تا روز بعد كه از حرارت، ماساژ و كمپرس آب گرم استفاده ميشود .


به منظور توانبخشي آسيب وارده، بايستي مطمئن بشويم كه محل مورد نظر به طور صحيح و مناسبي با كمپرس آب گرم و نيز ، براي جلوگيري از تشديد صدمه با پوشش حفاظتي پوشيده شده باشد . پس از كاربرد حرارت ، ماساژ و كمپرس آب گرم ، محل آسيب ديده را به منظور حمايت و حفاظت بيشتر، با باندكشي ببنديد . اين عمل را به طور روزانه انجام دهيد تا درد برطرف شود . هنگامي كه ورزشكار از نقطه اي به نقطه اي ديگر حركت مي كند ، باندكشي خود ، مختصرا خاصيت ماساژ را اعمال مي كند .


انواع كوفتگي ها :
1- كوفتگي آرنج 2- كوفتگي لگن
3- كوفتگي زانو 10- كوفتگي گلو
4- كوفتگي شانه 11- كوفتگي پشت
5- كوفتگي مچ دست 12- كوفتگي كمر
6- كوفتگي چشم 13- كوفتگي جناغ سينه
7- كوفتگي صورت 14- كوفتگي ساق پا
8- كوفتگي گردن 15- كوفتگي بازو و ساعد
9- كوفتگي عصب گردن 16- كوفتگي دست
17- كوفتگي انگشتان


كوفتگي آرنج :
كوفتگي آرنج عبارتست از يك ضربه ديدگي كه بافت اطراف مفصل را در بر مي گيرد . بلافاصله پس از وقوع صدمه ، درد شديد و تورم بروز خواهد كرد . پس از مدت كوتاهي درد شديد به يك درد خفيف تبديل خواهد شد و هنگامي كه مفصل در حالت استراحت باشد ، درد به طور كلي از بين مي رود .


علت بروز كوفتگي آرنج، ضربه ي شديدي است كه در موقع مورد اصابت واقع شدن يا زمين خوردن ورزشكار به وقوع مي پيوندند . بهترين طريقه براي پيشگيري از كوفتگي آرنج ، استفاده از بالشتك در ناحيه آرنج است .
درمان كوفتگي آرنج مستلزم كاربرد كمپرس سرد، و ايجاد فشار در روي موضع توسط باندكشي است كه روي يك قطعه اسفنج بسته شده باشد . به منظور استراحت كامل آرنج ، دست را با يك قلاب پارچه اي به گردن بياويزيد ، روز بعد ، محل آسيب ديده را حرارت و ماساژ دهيد و سپس يك ماده ي حرارتزا ‌‌ بسته ي حرارتزا را توسط باند كشي روي موضع ببنديد.


كوفتگي لگن :
كوفتگي لگن عبارت است از يك ضرب ديدگي كه بافت ، ماهيچه، وترها، ويا استخوان اطراف ناحيه بيروني مفصل را در بر مي گيرد. در صورت حركت ، درد بروز خواهد كرد ، و ناتواني ناشي از صدمه، بين يك تا ده روز به طول خواهد انجاميد. وارد آمدن ضربه به ناحيه ي لگن كه در اثر برخورد بازيكن با سطح زمين رخ مي دهد سبب كوفتگي لگن مي شود. با استفاده از بالشتك حفاظتي و پاك نگاهداشتن نواحي بازي از موانعي كه سبب افتادن بازيكنها مي شوند، مي توان از بروز عارضه ي مذكور پيشگيري كرد.


براي درمان كوفتگي لگن بايد به منظور كاهش خونروي دروني بلافاصله در موضع آسيب ديده سرما ايجاد كرد. روز بعد با استفاده از حرارت ، ماساژ و تمرين هاي سبك ، درمان را ادامه دهيد. بايد همواره هوشيار باشيد كه امكان اينكه كوفتگي لگن منجر به بورسيت؟ شود وجود دارد. معمولا كوفتگي لگن بيش از چند ساعت سبب ناتواني ورزشكار نخواهد شد.


توانبخشي كوفتگي لگن مستلزم درمان مكرر با گرما، وتمرين هاي سبك است .
دقت كنيد كه ناحيه ي صدمه ديده در هنگام فعاليت بدني محفوظ باشد. براي اين منظور در وسط يك قطعه ي اسفنج لاستيكي سوراخي اندكي بزرگتر از ناحيه ي حساس ايجاد كنيد. سپس ان را روي محل آسيب ديده قرار دهيد و آن را با باند كشي ببنديد.

كوفتگي زانو:
كوفتگي زانو در ورزش بسيار متداول است ، به اين دليل كه ماهيچه هاي مفصل زانو مجاور استخوان واقع شده اند و در نتيجه به سادگي در اثر يك ضربه آسيب مي بينند. ناحيه آسيب ديده مي بينند. ناحيه آسيب ديده بلافاصله و بشدت متورم مي شود.
كوفتگي زانو در نتيجه وارد امدن ضربه شديد به زانو كه موجب فشرده شدن ماهيچه ها به روي استخوان مي شود، بروز مي كند.


مي توان با استفاده از زانو بالشتك دار از بروز كوفتگي زانو پيشگيري به عمل آورد . درمان كوفتگي زانو مستلزم كاربرد فوري كمپرس آب سرد و بستن زانو با باندكشي است روز بعد با استفاده از گرما، ماساژ و پوشش هاي حرارتزا درمان را ادامه دهيد.
اقدامات توان بخشي مربوط به كوفتگي زانو شامل استفاده از گرما، ماساژ، پوشش هاي حرارتزا ، و تمرين است.


كوفتگي شانه :
كوفتگي شانه عبارتست از ضربديدگي ماهيچه هاي ناحيه ي شانه. شايعترين نقطه اي كه در شانه دچار كوفتگي مي شود، زائده آخرمي است . كوفتگي هاي شانه بسيار دردناك اند و در برخي موادر سبب محدوديت حركت مي شوند. در اين موارد تغيير رنگ و تورم نيز در ناحيه ي آسيب ديده وجود خواهد داشت . در كوفتگي موضعي ، ورزشكار فقط به نقطه ي آسيب ديده اشاره مي كند و در صورت بروز كوفتگي همه جانبه ي شانه ، با تمامي دست ناحيه ي آسيب ديده را نشان مي دهد.


كوفتگي شانه در اثر ضربه ي شديد ي است كه در هنگام سقوط يا باز داشته شدن ناگهاني از حركت به ورزشكار وارد مي شود. با پوشيدن كتف بند بالشتك دار مناسب با اندازه ي شانه و همچنين آموزش صحيح مباني دفاع و درگير شدن با حريف ، مي توان از وقوع كوفتگي شانه پيشگيري به عمل آورد. درمان كوفتگي شانه بايستي بلافاصله با استفاده از ايجاد برودت در موضع و باندپيچي فشرده به منظور جلوگيري از تورم انجام پذيرد . روز بعد با استفاده از گرما، ماساژ، و پوشش هاي حرارتزا درمان را ادامه دهيد.


مرحله ي توانبخشي كوفتگي شانه مستلزم استفاده ي مداوم از گرما، ماساژ، وتمرين است. در صورت وقوع كوفتگي زائده ي آخرمي بايد يك اسفنج لاستيكي يا بالشتك نمدي را كه در وسط آن سوراخي اندكي بزرگتر از ناحيه ي آسيب ديده وجود دارد، روي محل كوفته شده قرار دهيد. سپس قبل از اينكه ورزشكار كتف بند خود را بپوشد ويا در فعاليتهاي ورزشي شركت جويد، آن را با باند در ناحيه ي مورد نظر ثابت كنيد.


كوفتگي مچ دست :
كوفتگي مچ دست عبارت است از ضربديدگي ناحيه ي مچ دست ، كه منجر به تغيير رنگ ، درد، و تورم سريع مچ دست مي شود. معمولا هنگامي كه ناحيه ي كوفته شده مورد اصابت ضربه اي واقع شود، ورزشكار درد خيلي شديد ي احساس مي كند. كوفتگي مچ دست به علت وارد شدن ضربه به ناحيه ي مچ يا زير پا قرار گرفتن مچ دست، رخ مي دهد.

در مواردي كه امكان برخورد ورزشكار به سطح سخت يا برخورد به بازيكن ديگري وجود داشته باشد، مي توان با پوشاندن ناحيه ي مچ و دست به وسيله ي بالشتك از وقوع كوفتگي مچ دست پيشگيري به عمل آورد.
درمان كوفتگي مچ دست مستلزم كاربرد فوري سرما، باندپيچي فشرده، و بالا نگاهداشتن آن به منظور كاهش تورم است . هر گاه ورم ناحيه ي آسيب ديده متوقف شد، درمان با حرارت را آغاز كنيد.


معمولا در ظرف 24تا 48 ساعت پس از آسيب ديدگي مچ دست، تورم آن به ميزان حداكثر خود خواهد رسيد. پس از سپري شدن اين مدت مي توانيد درمان با حرارت و تمرينها را آغاز كنيد.
مرحله ي توانبخشي مچ دست وقتي آغاز مي شود كه در صورت حركت مچ دست دردي بروز نكند.
اين مرحله علاوه بر كاربرد حرارت شامل تمرين هاي تقويتي ناحيه ي آسيب ديده، همراه با ايجاد كشش در ناحيه ي مچ دست در دامنه ي كامل حركت آن است . در هنگام شركت ورزشكار در فعاليتهاي ورزشي، حتما بايستي در ناحيه ي آسيب ديده پوشش حرارتزا قرار دهيد و روي آن با يك بالشتك از جنس اسفنج لاستيكي يا نمد بپوشانيد.


كوفتگي چشم :
كوفتگي چشم عبارت است از ضربديدگي ناحيه ي داخلي يا اطراف حفره ي چشم اين عارضه با تغيير رنگ ، كاهش بينايي، درد، تورم ، و ريزش اشك همراه خواهد بود. وارد آمدن ضربه به ناحيه ي چشم در مواقعي كه ورزشكار مورد اصابت واقع مي شود و يا اينكه به روي شيئي سقوط مي كند موجب كوفتگي چشم مي شود.

با پوشيدن پوشش صورت و محافظ چشم به هنگام شركت در ورزش هايي كه در ان از اشياء پرتابي استفاده مي شود مي توان از بروز كوفتگي چشم پيشگيري به عمل آورد. درمان كوفتگي چشم با استفاده فوري از كمپرس آب سرد به مدت حداقل سي دقيقه انجام مي پذيرد . بايد حتما به ورزشكار تذكر داده شود كه فين نكند ،

زيرا در اين صورت خونروي دروني اطراف چشم وخيمتر خواهد شد . روز بعد مي توانيد درمان را با حرارت به كمك قرار دادن كمپرس مرطوب به روي چشم آغاز كنيد. بايستي مراقب درجه ي حرارت كمپرس باشيد . تا از تاول زدن ناحيه ي چشم پيشگيري شود.


مرحله ي توانبخشي كوفتگي چشم شامل اقدامات درماني فوق است تا وقت مقايسه ي چشم سالم ، چشم آسيب ديده به وضعيت طبيعي باز گشته باشد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید