بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

ذاتي بودن پيچيدگي نرم‌افزار

توسعه نرم‌افزار مبتني بر جنبه

مفاهيم توسعه مبتني بر جنبه

انواع جنبه‌ها و دسته‌بندي ‌آنها

توسعه نرم‌افزار مبتني بر جنبه

اسلاید 2 :

پيچيدگي ذاتي نرم‌افزار

توسعه نرم‌افزارهاي مدرن و مشکلات آن

مفاهيم توسعه مبتني بر جنبه

نمونه‌هاي توجه به جنبه

تفاوت شي با جنبه

توسعه نرم‌افزار مبتني بر جنبه

اسلاید 3 :

vراحتي خواندن و نوشتن

vقابليت توسعه پائين

vقابليت نگهداري پائين

vقابليت استفاده مجدد پائين

vفاقد واحدبندي

اسلاید 4 :

vراحتي خواندن و نوشتن

vقابليت توسعه بهبوديافته

vقابليت نگهداري بهبوديافته

vقابليت استفاده‌مجدد بهبوديافته

vواحدبندي بهبوديافته

اسلاید 5 :

vراحتي خواندن و نوشتن

vقابليت توسعه خوب

vقابليت نگهداري خوب

vقابليت استفاده‌مجدد خوب

vواحدبندي خوب

اسلاید 6 :

مشکلات روش‌هاي شي‌گرا از آنجا ناشي مي‌شود که

نگاشت بين مولفه‌ها اغلب يک به يک است

تغيير نيازمندي‌ها مي‌تواند سبب تغيير يک يا چند مولفه شود

محلي نمودن دغدغه‌هاي (Co cer s) عمومي دشوار است

برخي اوقات اين کار امکان‌پذير نيست

تمرکز شي‌گرايي بر روي بهبود برنامه‌نويسي و کدها است، در حاليکه نياز است تا تمرکز بر روي نيازمندي‌ها باشد

چالش اصلي توسعه نرم‌افزار، برآورده‌سازي نيازمندي‌هاست

اسلاید 7 :

دغدغه (Co cer )

نيازمندي سيستم که براي ذينفعان اولويت دارد

مجموعه خاصي از رفتارهاي مورد نياز براي يک برنامه

بر ماژول‌هاي مختلف نرم‌افزار تاثير مي‌گذارد

مي‌توانند وظيفه‌مندي يا غيروظيفه‌مندي باشند

Busi ess logic، Performa ce، Loggi g a d Debuggi g   

مي‌توانند سطح بالا يا سطح پائين باشند

Security, QoS ، Cachi g

اسلاید 8 :

جداسازي دغدغه‌ها (Separatio of co cer s) روشي براي توجه به آنها به صورت مجزاست که اجازه رهگيري شفاف نيازمندي‌ها به پياده‌سازي را مي‌دهد

جداسازي در روشهاي سنتياز طريق واحدبندي و كپسوله‌سازي فراهم مي‌گردد

زبانهاي رويه‌اي دغدغه‌ها را به رويه‌ها تبديل مي‌كنند

زبانهاي شيگرا دغدغه‌ها را اشياء تبديل مي‌كنند

طراحي‌هاي سرويس‌گرا دغدغه‌ها را به سرويس تبديل مي‌كنند

اسلاید 9 :

Core co cer s

دغدغه‌هايي هستند که به اهداف اصلي سيستم مرتبط هستند و معمولاً در يک رويه، ماژول يا شي قرار مي‌گيرند

Crosscutti g Co cer s

بطور معمول در چندين رويه، ماژول يا شي قرار مي‌گيرند

در هنگام تغيير به دو صورت مشکل ايجاد مي‌شود

Ta gli g : يک مولفه بيش از يک نيازمندي را پياده‌سازي مي‌کند

Scatteri g : پياده‌سازي يک نيازمندي توسط چند مولفه انجام مي‌شود

اسلاید 10 :

پيامدهاي درهم پيچيدگي و پراكندگي

تغيير در يك دغدغه موجب تغيير در دغدغه‌هاي ديگر مي شود

عدم كشف نيازمنديهاي هر دغدغه از طريق كد منبع

از بين بردن واحدبندي سيستم

ضعف در درك و فهم

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید