بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

  • مولفه های متقارن
  • نمايشمعادلاتكارژنراتوربصورتمولفههاي متقارن
  • نمايشمعادلات خطوط انتقال بصورتمولفههاي متقارن
  • نمايشمعادلات ترانس بصورتمولفههاي متقارن
  • تحليلاتصالكوتاههاي نا متقارن در سيستمهاي ساده
  • تحليلاتصالكوتاههاي نا متقارن در سيستمهاي با ابعاد بزرگ

اسلاید 2 :

در فصل اتصالکوتاه متعادل فرض کردیم سیستم از تعادل کامل برخوردار است. در سیستمهای با بار نامتقارن و یا حالتی که اتصالکوتاه نا متقارن رخ داده است نمی توان از مدل تحلیل تک فاز بهره گرفت. در این شرایط جریان فاز صفر نیز برابر صفر نخواهد بود. در این حالات باید از تحلیل های خاص نا متعادل بهره گرفت.

 

 

اسلاید 3 :

هر سیستم نا متقارن را می توان توسط سه سیستم متقارن تجزیه نمود. تجزیه سیستم نامتقارن به سه سیستم متقارن را نشان می دهد.

اسلاید 4 :

مثال 3-1: در شکل یک اتصالکوتاه نامتقارن بین فازهای b و c رخ داده است. مطلوبست تعیین مولفه های نامتقارن و متقارن در سیستم.

اسلاید 5 :

مثال 3-1: در شکل یک اتصالکوتاه نامتقارن بین فازهای b و c رخ داده است. مطلوبست تعیین مولفه های نامتقارن و متقارن در سیستم.

اسلاید 6 :

مراحل انجام تجزیه تحلیل اتصالکوتاه شبکه های نا متقارن

1) تشکیل شبکه های توالی مثبت، منفی و صفر

2) انتخاب نوع اتصالکوتاه و بیان آن بر حسب شبکه های توالی مثبت، منفی و صفر

3) حل معادلات شبکه های بدست آمده و بدست آوردن ولتاژ و جریان در کل شبکه

قدم دوم مهمترین قدم است که در ادامه به آن پرداخته می شود.

اسلاید 7 :

مثال 3-2: سیستم دارای دو باس شکل را در نظر بگیرید.

ژنراتورها و ترانسها 300مگا ولت آمپر است.

امپدانس توالی مثبت(منفی) و امپدانس توالی صفر خط انتقال بترتیب 0/2پریونیت  و 0/5

پریونیت بر مبنای  300 مگا ولت آمپر است. از مقاومت و ظرفیت خازنی خط اغماض می شود.

راکتانس ترانسها 0/12 و راکتانس فوق گذرای ژنراتورها 0/1 و راکتانس توالی صفر ژنراتور

0/05  است.

ولتاژ قبل از خطا را یک پریونیت فرض کرده و از جریانهای قبل از خطا اغماض کنید.

اسلاید 8 :

الف) اگر اتصالکوتاه بی واسطه یک فاز به زمین در باس 1 رخ دهد مطلوبست جریانها و ولتاژها در باس 1 و جریانهای سایر المانهای مدار.

ب) اگر اتصالکوتاه بی واسطه دو فاز به هم در باس 1 رخ دهد مطلوبست جریانها و ولتاژها در باس باس 1 و جریانهای سایر المانهای مدار.

اسلاید 9 :

الف)  اگر اتصالکوتاه بی واسطه یک فاز به زمین رخ دهد شبکه های توالی باید بصورت مقابل بهم وصل شوند. با توجه به شکل داریم:

 

 

 

اسلاید 10 :

در این بخش مشابه حالت متعادل به بررسی محاسبات کلی اتصالکوتاه می

پردازیم.

متغیرهای پیش از بروز خطا با بالانویس 0 نمایش داده می شود.

متغیرهای پس از بروز خطا با بالانویس f نمایش داده می شود.

متغیرهای فاز بطور کلی با علامت p و بطور جزئی با علائم a،  b و c نشان

داده می شود.

متغیرهای متقارن بطور کلی با علامت s و بطور جزئی با علائم + ، - و 0

نشان داده می شود.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید