بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

تقسيم بندی تحقيق

تحقيق بنيادی يا Basic Research

 " تحقيقی است که برای گسترش و بسط دانش يا علوم پايه در يک نظام و بخاطر فهم آن طرح ريزی می شود. ممکن است همه يا بخشی از اين دانش در آينده کاربرد داشته باشد ولی معمولا خود محقق در کاربرد آن نقشی ندارد."

اسلاید 2 :

تحقيق کاربردی يا App ied Research

 " اين نوع تحقيق برروی يافتن راه حل مسائل فوری با ماهيت عملی متمرکز می شود و بنابراين اين تحقيقات جنبه عملی داشته و معمولاخود محققين درکاربرد نتايج دخيل می باشند."

اسلاید 3 :

بنابراين تحقيق هم از ديدگاه فردی و هم از ديدگاه اجتماعی يک ضرورت است و انسانی که جستجو و تحقيق را در زندگی خود نداشته باشد، تصوری از رشد و تکامل هم برای او نمی توان داشت. علاوه براين ضرورت انجام تحقيق از ديدگاه علمی نيز انکار ناپذير است چه "تحقيق را مايه حيات علم دانسته اند." 

اسلاید 4 :

دسته بندي روش هاي تحقيق بر اساس نحوه گردآوري داده ها


دو دسته تقسيم مي شوند:

- تحقيق توصيفي يا غير آزمايشي شامل 5 دسته است: پيمايشي، همبستگي، پس رويدادي  و ...

- تحقيق آزمايشي به دو دسته تقسيم مي شود: تحقيق آزمايشي، تحقيق نيمه آزمايشي و شبه آزمایشی

 

اسلاید 5 :

تحقيق پيمايشي (Survey Research)

در اين نوع تحقيق هدف بررسي توزيع ويژگيهاي يک جامعه است و بيشتر تحقيق هاي مديريت از اين نوع مي باشد. در پژوهش پيمايشي پارامترهاي جامعه بررسي مي شوند. در اينجا پژوهشگر با انتخاب نمونه اي که معرف جامعه است به بررسي متغيرهاي پژوهش مي پردازد.

اسلاید 6 :

روش مقطعي: گرد آوري داده ها درباره يک يا چند صفت در يک مقطع زماني خاص. براي مثال بررسي ميزان علاقه دانشجويان سال اول دبيرستان به ادامه تحصيل در يک رشته خاص

روش طولي: در بررسي پيمايش طولي، داده ها در طول زمان گردآوري شده تا رابطه بين متغيرها در طول زمان سنجيده شود. براي مثال «سير تحول ثبت نام دانشجويان دختر در دوره هاي تحصيلات تکميلي». تحقيقات تحولي که به بررسي روندها و تحول پديده ها در طول زمان مي پردازند از اين دسته هستند.

اسلاید 7 :

تحقيق همبستگي (Corre ationa Research)

در اين نوع تحقيقات رابطه ميان متغيرها بر اساس هدف پژوهش تحليل مي گردد. در تحقيقات همبستگي اگر هدف پيش بيني متغيرهاي وابسته بر اساس متغيرهاي مستقل باشد به متغير وابسته متغير ملاک و به متغير مستقل متغير پيش بين گويند. همچنين وجه تمايز تحقيق همبستگي با تحقيق آزمايشي در اين است که در اينجا متغيرهاي مستقل دستکاري نمي شوند

اسلاید 8 :

 تحقيق پس رويدادي (Ex-Post Facto)

به تحقيق پس‌رويدادي تحقيق علي-مقايسه‌اي نيز گويند. تحقيق پس‌رويدادي به تحقيقي گفته مي شود که پژوهشگر علت احتمالي متغير وابسته را مورد بررسي قرار مي دهد. چون متغير مستقل و و ابسته در گذشته رخ داده اند لذا اين نوع تحقيق غير آزمايشي را تحقيق پس رويدادي مي گويند.

 

اسلاید 9 :

تحقيق آزمايشي

آزمایش، یکی از بنیادی‌ترین روش‌های تجربی برای کسب شناخت عمیق درباره جهان است.

آزمایش به صورت علمی، به عنوان روشی برای بررسی حوزه‌های کمتر شناخته شده، حل کردن مسایل عملی و تایید فرضیه‌های نظری نیز تعریف شده است

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید