بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

اجزاء مختلف برگ سیر بیماری را نام ببرد.

نحوه نوشتن خلاصه پرونده را شرح دهد.

نحوه نوشتن برگه مشاوره را شرح دهد.

برای یک بیمار فرضی برگ مشاوره بنویسد.

اجزاء مختلف برگ دستورات پزشک را نام ببرد.

نحوه اندازه گیری نبض را شرح دهد.

بتواند تعداد نبض یک بیمار را اندازه گیری کند.

 

اسلاید 2 :

نحوه اندازه گیری تعداد تنفس را بیان نماید.

بتواند تعداد تنفس یک بیمار را اندازه گیری کند.

نحوه اندازه گیری فشار خون را بیان نماید.

بتواند فشار خون یک بیمار را اندازه گیری کند.

شرایط مناسب برای  اندازه گیری فشار خون را شرح دهد.

نحوه اندازه گیری درجه حرارت بدن را بیان نماید.

بتواند درجه حرات یک بیمار را اندازه گیری کند.

نحوه کار با ترمومتروانواع آن را شرح دهد.

نحوه کار با فشار سنج وانواع آن را شرح دهد.

 

 

 

اسلاید 3 :

آشنائی با بیمارستان

هر بیمارستان از بخشها وقسمتهای مختلف تشکیل شده است.

قسمتهای غیر درمانی شامل مدیریت،امور اداری،خدمات،امور مالی،مددکاری ،کارگزینی،کارپردازی،انبار ،تاسیسات،کتابخانه،IT وکامپیوتر ،CSR، معاونت آموزشی ،اتاق ناظرین بیمه،مخابرات،نگهبانی،حراست،ماشین نویسی،بایگانی،نقلیه،خیاط خانه،آشپزخانه و سلف سرویس،رختشویخانه ،بانک، فروشگاه،نمازخانه،  اسناد ومدارک پزشکی(پذیرش) ،پاویون ،حسایداری،واحد تغذیه

اسلاید 4 :

بخشهای درمانی

داخلی،جراحی،ارتوپدی،ارولوژی،نوروسرجری،اعصاب،پوست،روانپزشکی،

قلب،عفونی،گوش وحلق وبینی،چشم،زنان وزایمان،اورژانس،تریاژ ،اتاق عمل-درمانگاه-فیزیوتراپی-،اتاق عمل سرپائی، داروخانه

بخشهای ویژه:

CCU(Coro ary Care U it) بخش مراقبتهای ویژه بیماران قلبی

ICU(I te sive Care U it) بخش مراقبتهای ویژه بیماران بدحال

ICU( eo atal I te sive Care U it) بخش مراقبتهای ویژه نوزادان

IVF(I Vitro Fertilizatio ) مرکز درمان ناباروری

 

اسلاید 5 :

بخشهای تشخیصی

رادیولوژی،پاتولوژی،آزمایشگاه،اکوکاردیوگرافی،تست ورزش،برونکوسکوپی،اندوسکوپی،اسپیرومتری،الکترومیوگرافیEMG،،الکتروانسفالوگرافی،الکتروکاردیوگرافیECG، تزریقات

 

اسلاید 6 :

افراد مسئول دربیمارستان

مسئولین عالی:مسئولین عالی دربیمارستان عبارتند ازرئیس بیمارستان-مدیر بیمارستان-معاون درمان بیمارستان-معاون آموزشی بیمارستان

مترون(مدیریت پرستاری):نظارت بر فعالیت سرپرستاران  و هماهنگ نمودن پرسنل پرستاری را به عهده دارد.

سوپروایزر:مسئول هماهنگی امور درمان و نقل و انتقال بیماران وگرفتن پذیرش جهت بستری بیماران است.

سرپرستارhead urse:مسئول کلیه امور بخش اعم از تامین وسائل مورد نیاز،برنامه ریزی  ،تعیین شرح وظایف و نظارت بر انجام وظابف پرسنل  می باشد.                   

Staff: جانشین مسئول بخش می باشد.

اسلاید 7 :

مدیرگروه آموزشی:یکی از اعضاء هیئت علمی که مدیریت امور آموزشی درمانی و برنامه ریزی جهت اعضا گروه آموزشی و ایجاد هماهنگی میان آنها جهت پیشبرد هرچه بهتر اهداف آموزشی و ارتقاءگروه به عهده دارد.

پرسنل:در هربخش  افرادی مشغول به کار هستند که شامل سرپرستار-پرستار-بهیار-کمک بهیار- خدمه-منشی بخش می باشد.

رئیس بخش:یکی از پزشکان بخش که مسئول امور درمان وایجاد هماهنگی جهت پیشبرد هرچه بهتر اهداف بخش عمدتاً در درمان را به عهده دارد.

 

اسلاید 8 :

اتندAtte di g physicia :پزشک با تخصص وفوق تخصص که مسئولیت درمان بیماران وآموزش دستیاران،اینترنها و استاجرها را به عهده دارد.

فلوشیپ:دانشجوی مقطع فوق تخصصی درهررشته که مسئولیت درمان بیماران را زیر نظر اتند مربوطه وآموزش و نظارت بر انجام وظایف رزیدنتها را به عهده دارد.طول مدت فلوشیپ دراکثر رشته ها معمولاً2 سال است.

رزیدنت(دستیار یا آسیستانت) :دانشجو مقطع تخصصی در هررشته که مسئولیت درمان بیماران را زیر نظر اتند مربوطه وآموزش و نظارت بر انجام وظایف اینترنها را به عهده دارد.طول مدت دستیاری دراکثر رشته ها معمولاً4 سال است.

اینترن(کارورز):دانشجوی مقطع پزشکی عمومی که پس از قبولی درامتحان پیش کارورزی  دراین مقطع قرار می گیرد و پس از دستیار مسئول امور درمانی بخش است طول مدت کارورزی 18ماه است.

استاجر(کارآموز): دانشجوی مقطع پزشکی عمومی که پس از دوره فیزیوپاتولوژی دراین مقطع قرار می گیرد  مدت زمان کارآموزی یزشکی 2 سال است.

اسلاید 9 :

آشنائی با پرونده پزشکی

هر پرونده به عنوان یک سند پزشکی  محسوب می شود و حاوی برگه هائی می باشد که کلیه فعالیتهای درمانی تشخیصی انجام شده برای بیمار درآن مکتوب می گردد.

نام ،به همراه مهروامضاء فرد انجام دهنده و تاریخ وساعت انجام هر عملی باید ذکر گردد.

مکتوبات موجود درپرونده هر بیمار  می تواند بعنوان یک سند در محاکم قضائی مورد استناد قرار گیرد.

برگه ها شامل برگ مشخصات بیمار که توسط واحد پذیرش دربدو بستری تکمیل می گردد.برگ شرح حال-برگ دستورات پزشک-برگ سیر بیماری-برگ گزارش آزمایشات-برگ کنترل علائم حیاتی-برگ درخواست مشاوره-برگ خلاصه پرونده-برگ گزارش پرستاری-برگ علائم حیاتی

اسلاید 10 :

شرح حال پزشکیMedical History

اطلاعات دموگرافیک:

نام  ونام خانوادگی                  سن                 جنس            شغل                  محل سکونت                      شغل                                  تاریخ پذیرش                                                 منبع اطلاعات وشرح حال  و قابل اعتماد بودن

قبل گرفتن شرح حال باید مشخصات بیمار دربالای صفحه تکمیل گردد .سپس منبع اطلاعات ومیزان قابل اعتماد بودن شرح حال ذکر شود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید