بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • عضو انجمن حسابداران خبره مديريت انگلستان
 • دانش پژوه دوره دکترای مدیریت استراتژیک دانشگاه Heriot-Watt اسکاتلند
 • عضو انجمن مشاورين مديريت انگلستان
 • عضو جامعه حسابداران رسمي ايران
 • 40 سال تجارب مشاوره مديريت – اجرايي وآموزشی
 • شريك وعضو هييت مديره موسسه تدوين وهمكاران
 • رئيس شورايعالي انجمن حسابداران خبره ايران (2 دوره)
 • عضويت در كميته حسابداري مديريت فدراسيون بين‌المللي حسابداران
 • (IFAC) - دودوره
 • مدير نهاد پژوهشي BBRT در خاورميانه
 • مدرس مباحث مدیریت وحسابداری وسيستمهاي اطلاعاتي مديريت در دانشگاههاي علامه طباطبائي ودانشگاه تهران ودوره های MBA دانشگاهای خارجی در ایران
 • انتشارمقالات متعدددرنشريات علمي وحرفه اي كشور

اسلاید 2 :

رئوس مطالب

بخش اول

 • جايگاه بودجه در سيستم حسابداری مدیریت
 • ضرورت واهميت بودجه بندي درشركتها وسازمانها
 • تحليل حساسيت دربودجه بندي
 • گزارشگري عملكردبودجه وسنجش مسئوليت
 • بودجه بندي برمبناي عملكرد (بودجه عملياتي)

بخش دوم

نقدبودجه بندي سنتي

شیوه های نوین بودجه بندی

سازوكارهاي يهره برداري مطلوب ازنظام بودجه بندي

معرفي مدل اداره بنگاه بدون استفاده ازبودجه (Beyo d Budgeti g)

اسلاید 3 :

 • رقابت در پهنه جهاني
 • تجارت الكترونيكي (اقتصاد ديجيتالي)
 • افزايش ريسك بنگاه
 • اهميت‌يابي داراييهاي نامشهود
 • توسعه تكنولوژي اطلاعات
 • تغییر در ساختار هزینه ها
 • مشتري مداري
 • طرح تئوريهاي جديد:

( تئوري ذينفع‌ها/ تئوري نمايندگي / تئوري موانع)

 • مسئوليت‌هاي اجتماعي
 • اهميت‌يابي اخلاق سازماني (بويژه پس از ماجراي E ro )

اسلاید 4 :

تعریف سیستم حسابداری مدیریت

 • حسابداري مديريت عبارت است از فرآيند تشخيص ، اندازه گيري ، گرد آوري، تنظيم، تجزيه و تحليل و ارائه اطلاعات مالي به مديران جهت برنامه ريزي و كنترل عمليات، حصول اطمينان از استفاده مطلوب از منابع سازمان و مسئوليت خواهي نسبت به چگونگي استفاده از منابع مورد نظر.
 • حسابداري مديريتهمچنين تهيه و ارائه گزارشات مالي به استفاده كنندگان خارج از حوزه مديريت سازمان، مانند سهامداران، بستانكاران و مراجع قانوني و دولتي را نيز در بر مي گيرد.

اسلاید 5 :

1-مفروضات وضوابط تهیه بودجه

2- ضرورت هم راستائي بااسترات‍ژيها

3- عامل محدود كننده در بودجه‌بندي و نقش آن در تهيه بودجه

4- نقش وکارکردکمیته بودجه

5- مراکزبودجه/مراکزمسئولیت

6-دوره بودجه

7- ظرفیت مورداستفاده درتهیه بودجه

8- طبقه بندي هزينه ها : پايه بودجه بندي

اسلاید 6 :

     تعریف بودجه

     بودجه بيان مقداري برنامه هاي بنگاههاوسازمان هاستکه مي تواند براي كل بنگاه ويا هر يك از بخشهاي مختلف آن (مراكزهزينه،SBUs  ويا پروژه ها) تهيه گردد وضمن آن سود،گردش نقدينگي، وضعيت مالي وساير برنامه ها به صورت كمي بيان گشته و آثار مجموعه تصميمات را با نگرش به آينده سازمان مشخص ومنعکسمي نمايد.

CHARLES HOR GRE

اسلاید 7 :

(1امكان برنامه ريزي

(2انتقال اهداف، امكانات و محدوديت ها

(3ايجاد هماهنگي بين اهداف بخش هاي مختلف

(4مسئله يابي و انجام تدابير براي حل مسائل

(5تعيين بهاي تمام شده برآوردي (نرخ هاي برآوردي سربار)

(6كنترل عمليات و سنجش عملكرد

(7تحليل گزينه هاي مختلف و انتخاب بهترين گزينه

(8ايجاد انگيزه در سازمان

(9حساسيت مديريت به هزينه ها و حفظ منابع سازمان

اسلاید 8 :

تلخيص فعاليتهاي توليد وفروش محصولات/خدمات

برآورد و ارزيابي
پروژه هاي سرمايه اي

ترازنامه/ سود و زيان بودجهاي/ پيش بيني گردش وجوه

  منعكس كننده آثار مالي عمليات

اسلاید 9 :

 • مركز مسئوليت:

  بخش يا واحدي از سازمان كه مدير/ مسئول آن بايد پاسخگوي نتايج مالي تعريف شده‌اي از فعاليت‌هاي تشكيل دهنده مركز مسئوليت باشد.

اسلاید 10 :

 • فرآيند ايجاد تغيير در عناصر اصلي بودجه بمنظور تعيين دامنه اطمينان بخشي برنامه‌هاي عملياتي
 • ”حساسيت“ با آثار ايجاد تغيير در هر يك از سرفصل‌ها سنجيده مي‌شود.
 • با استفاده از تحليل حساسيت عوامل كليدي در تهيه بودجه شناسايي مي‌شوند.
 • با توجه به آثار تغييرات در انجام ”تحليل حساسيت“ از برنامه كامپيوتري استفاده مي‌شود.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید