بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 ’Man is a too -using  anima , without too s he is nothing’

Thomas Car y e (1795-1881),

Historian, phi osopher, author,

 archaeo ogist, from Scot and

اسلاید 2 :

آيا اين ابزار دستي ارگونوميك است؟

ابزار دستي وقتي ارگونوميك است كه مناسب باكاري باشد كه انجام مي گيرد و بدون آنكه پوسچر نامناسب، فشار موضعي آسيب رسان و يا ساير خطرات ايمني و بهداشتي را ايجاد نمايد در دست جاي گيرد.

اگر از ابزاري استفاده شود كه مناسب دست نباشد ممكن است باعث آسيبهايي مانند سندروم تونل كارپ، التهاب تاندون يا تنش عضلاني شود. اين آسيبها با يكبار استفاده ايجاد نمي شوند بلكه نتيجه حركات تكراري هستند كه در طول زمان و بصورت مزمن ايجاد مي شوند و باعث ايجاد آسيب در قسمتهاي مختلف دستگاه اسكلتي-عضلاني مي گردند.

اسلاید 3 :

تعاريف

 پوسچر نامطلوب:

پوسچرهايي كه به شانه، آرنج، مچ دست و كمر فشار وارد مي كنند. خمش، قوز كردن، چرخش و انحراف به طرفين مثالهايي از پوسچر نامطلوب هستند.

اسلاید 4 :

تعاريف

 فشار موضعي:

فشارهاي ناشي از نقاط، سطوح و لبه هاي تيز بر بدن

اسلاید 5 :

 چنگش قدرتي:

نوعي چنگش در دست كه همراه با حداكثر قدرت دست براي اعمال نيروست.

اسلاید 6 :

 چنگش نيشگوني:

نوعي چنگش در دست كه  همراه با كنترل دقيق است

اسلاید 7 :

 ابزارهاي تك دسته :

ابزارهايي با يك دسته لوله اي شكل

 كه با طول و قطرمشخص ساخته مي شوند

اسلاید 8 :

 ابزارهاي دو دسته:

ابزارهايي شبيه انبردست كه داراي

دو دسته با طول و فاصله معين هستند

اسلاید 9 :

بهترين ابزار

بهترين ابزار ابزاري است كه:

مناسب با شغل مورد نظر باشد

مناسب با فضاي كار باشد

نيروي مود نياز را كاهش دهد

در دست بخوبي جاي گيرد

در وضعيت كاري راحت قابل استفاده باشد

اسلاید 10 :

نشانه هاي مشكل در دست

سوزش

التهاب مفاصل

كاهش توانايي حركتي

كاهش قدرت

درد

خستگي عضلاني

سفتي عضلات

مور مور شدن

تغيير رنگ پوست دست

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید