بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

What is Ergonomics?

OSHA defines ergonomics as the science of “designing the job to fit the worker, instead of forcing the worker to fit the job.”

اسلاید 2 :

What is Ergonomics?

Ideally, ergonomics:

 

-ایمن سازی شغل با پیشگیری از آسیبها و بیماریها

-آسان سازی شغل با متناسب سازی شغل با شاغل

-خوشایند سـازی شغل با کاهش استرسهای فیـزیکی و روحـی-روانی

-کاهش هزینه ها

-

اسلاید 3 :

Ergonomic Factors

دو دسته بندی برای فاکتورهای ارگونومیکی عبارتند از:

.1فاکتورهای محیطی

.2فاکتورهای فیزیکی

اسلاید 4 :

Environmental Factors

فاکتورهای محیطی ممکن است تحت تاثیر قرار بدهند:

شنوایی

بینایی

آسایش و رفاه عمومی

اسلاید 5 :

Environmental Factors

Some examples of ergonomic environmental problems are:

Sick Building Syndrome

Excessive noise

Improper lighting

Temperature extremes

اسلاید 6 :

Physical Stressors

استرسورهای فیزیکی به قسمتهای مختلف بدن فشار وارد می نمایند:

-مفاصل، عضلات، اعصاب، تاندونها، استخوانها

-Sometimes these injuries are referred to as “Cumulative Trauma Disorders” (CTDs)   or    “Repetitive Strain Injuries” (RSIs)

اسلاید 7 :

Cumulative Trauma Disorders (CTDs)

Cumulative = occurring gradually over a period of weeks, months, or years

Trauma = bodily injury to nerves, tissues, tendons, or joints

Disorders = physical ailments or abnormal conditions

اسلاید 8 :

Cumulative Trauma Disorders

Examples of Cumulative Trauma Disorders include:

 

سندروم تونل کارپال

بیماری دکوروان

انگشت ماشه ای

 

اسلاید 9 :

Risk Factors

ریسک فاکتورهای عمده CTDs  عبارتند از :

تکرار

پوسچر نامناسب

نیرو

ارتعاش

 

اسلاید 10 :

تکرار

عمده CTDs  در اثر کار تکراری ایجاد می گردد و با انجام دادن یک بار کار حادث نمی شوند.

 

Thousands of keystrokes typing

Hours of filing, day after day

Stamping dozens of papers

Frequent lifting

Repeated motions with computer mouse

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید