بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

اندیشه سیاسی امام را می توان با توجه به سه محور  

 1)رئوس کلی

2) مسائل داخلی

3) مسائل خارجی و بین المللی

توضیح داد.

اسلاید 2 :

1)رئوس کلی

جامعیت و کارآمدی دین اسلام

 پیوند دین ومعنویت با سیاست وحکومت

اندیشه سیاسی اسلام و محوریت ولایت

اسلام ناب و اسلام آمریکایی

معنویت، عدالت و عقلانیت

نفی ستمگری و ستم پذیری

استواری و قاطعیت در اجراى قوانين اسلام و تعاليم آن

حمایت از محرومان و مستضعفان

تکلیف مداری وعمل به وظیفه شرعی در همه شرایط

آگاهی و بیداری مردم

وحدت و پرهیز از تفرقه

 

اسلاید 3 :

2) مسائل داخلی

حق فقها دراعمال ولایت سیاسی در عصر غیبت درطول ولایت الهی (نظریه ولایت مطلقه فقیه)

تقدم تزکیه بر تعلیم

باوربه نقش مردم در نظام  سیاسی ونظارت بر مسئولان(مردم سالاری حقیقی ومردم را عامل تحقق حکومت اسلامی دانستن)

تشکیل و حفظ نظام اسلامی

استقلال طلبی

توجه به مردم و خواست عمومی

خدمتگزاری به مردم درسایه حکومت

برادری و وحدت كلمه 

 

اسلاید 4 :

2) مسائل داخلی

مردمی بودن و غیراشرافی بودن حکمرانان و زمامداران

دلبسته بودن مسئولان به مصالح ملت

قانون گرایی

کار و تلاش همگانی برای پیشرفت کشور

جاذبه و دافعه در دایره مکتب اسلام

بصیرت و دشمن شناسی

نفی تحجر و تجدد افراطی

بسیج مستضعفین

خودکفایی

 

 

 

اسلاید 5 :

3) مسائل خارجی و بین المللی

جنگ فقر و غنا، استضعاف و استکبار

وحدت جهان اسلام بویژه شیعه و سنی

نه شرقی نه غربی و نفی سلطه کفار

دفاع از کیان اسلام و مسلمانان

استکبارستیزی وایستادگی در مقابل سیاست های مداخله گر و سلطه طلب

مقابله با صهیونیسم و مبارزه برای آزادی کشور فلسطین

برادری با ملت های مسلمان

عدم انزوا و ارتباط  با همه کشورها به جز کشورهایی که تیغ بر ملت ایران کشیدند

کمک به مظلومان عالم و ایستادگی در برابر ظالمان

تأثیرگذاری بر محیط بین المللی

پیام جهانی انقلاب اسلامی و فتح سنگرهای کلیدی جهان توسط اسلام ناب  محمدی(ص)

 

اسلاید 6 :

اندیشه سیاسی امام خامنه ای(مدظله)

اندیشه سیاسی امام خامنه ای(مدظله) را نیز می توان با توجه به سه محور  

 1)رئوس کلی

2) مسائل داخلی

3) مسائل خارجی و بین المللی

تبیین نمود.

اسلاید 7 :

1)رئوس کلی

 پیوند دین ومعنویت با سیاست وحکومت

نفی ستمگری و ستم پذیری

جامعیت و کارآمدی دین

استواری و قاطعیت در اجراى قوانين اسلام و تعاليم آن

حمایت از محرومان و مستضعفان

تکلیف مداری وعمل به وظیفه شرعی در همه شرایط

وحدت و پرهیز از تفرقه

آمیختگی اخلاق و سياست

احیا و پيشرفت تمدن اسلامی و مبارزه با تمدن فاسد غرب

استمرار خط امام، آرمانهای انقلاب و ارزشهای اصیل اسلامی

ابداع نظریه مردم سالاری دینی به عنوان ترجمان جمهوری اسلامی و ترویج آن

اسلاید 8 :

2) مسائل داخلی

حفظ و تقویت عملی نظریه ولایت مطلقه فقیه

مردم سالاری حقیقی در پرتو مردم سالاری دینی

حراست کامل از نظام اسلامی

استقلال طلبی

آرمان گرایی با توجه به واقعیات

خدمتگزاری به مردم درسایه حکومت

برادری و وحدت كلمه 

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت  و کار و تلاش همگانی  براساس  آن

جذب حداکثری و دفع حداقلی در دایره اسلام و انقلاب اسلامی

روشنگری و بصیرت افزایی

دشمن شناسی و بازی نکردن در میدان تعریف شده دشمن

شفافیت مواضع  و مرزبندی در برابر دشمن

توجه و تمرکز بر مسائل اصلی و  دوری از مسائل فرعی و حواشی

اسلاید 9 :

2) مسائل داخلی

قانون گرایی

نفی غرب زدگی

مقابله هوشمندانه و مقتدرانه با جنگ نرم، تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، غارت فرهنگی، ناتوی فرهنگی

مردمی بودن و ساده زیستی زمامداران

دلبسته بودن مسئولان به مصالح عمومی و منافع ملی

سبک زندگی اسلامی ایرانی

مبارزه با فقر، فساد و تبعیض

روحیه بسیجی، آمادگی دفاعی، عمل انقلابی، دفاع مردمی

جنبش نرم افزاری و تولید علم، تحول علوم انسانی

مهندسی فرهنگی

عوام و خواص، ریزش ها و رویش ها

نفی فتنه و نفاق

اقتصاد مقاومتی، جهاد اقتصادی و حماسه اقتصادی

اسلاید 10 :

3) مسائل خارجی و بین المللی

  • حاکمیت عزت، حکمت ومصلحت در سیاست خارجی
  • انقلابی‌گری و بیان صریح مواضع جمهوری اسلامی
  • نه شرقی نه غربی و نفی نظام سلطه جهانی
  • گسترش روابط خارجی و بین المللی
  • روابط سالم و منطقی به خصوص با کشورهای مسلمان، جهان سوم و همسایه
  • حمایت از مستضعفان ومظلومان و ایستادگی در برابر ظالمان
  • مجموعه‌سازی در سیاست خارجی از قبیل اکو
  • دوستیابی قابل اطمینان برای جمهوری اسلامی
  • عمق راهبردی نظام در منطقه و جهان
  • تأثیرگذاری بر محیط بین المللی
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید