بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مثال: ابعاد و واحدها

داراي معني نيست

ابعاد (انرژي در واحد زمان) يكسان، واحدها متفاوت

وات 1046=وات300+وات 746

مثال: تبديل واحدها

اگر هواپيمايي با سرعت دو برابر سرعت صوت پرواز كند (ft/sec100: سرعت صوت)، سرعت آن را بر حسب مايل در ساعت به دست آوريد.

اسلاید 2 :

كميت                      را به                  تبديل كنيد

سيستمهاي واحدها

اسلاید 3 :

مثال: در سيستم  SIنيرو واحد فرعي است و از رابطه نيوتن به دست مي‌آيد:

اسلاید 4 :

در سيستم مهندسي امريكايي: واحد نيرو

مثال: استفاده از gc

يكصد پاوند آب در لولهاي با سرعت          0/10 جريان دارد انرژي جنبشي آن را برحسب lbf.ft به دست آوريد.

جرم lb100                                                        =  K = انرژي جنبشي

اسلاید 5 :

مثال: استفاده از gc

انرژي پتانسيل يك بشكه 10 پاوندي را كه در ارتفاع 10 فوت از سطح زمين قرار دارد بر حسب lbf.ft تعيين كنيد. سطح مقايسه سطح زمين است.

P = mgh= انرژي پتانسيل

اسلاید 6 :

مثال: وزن

تفاوتوزن يك موشك 100 كيلوگرمي را بر حسب نيوتن وقتي در ارتفاع 10 كيلومتري از سطح زمين

قرار دارد (              76/9g=) با حالتي كه در سطح زمين (           80/9 g=) واقع شده حساب كنيد.

= وزن موشك در زمين

=  وزن موشك در ارتفاع

اسلاید 7 :

تبديل واحدها

اسلاید 8 :

مثال: كاربرد ابعاد

معادله ساده شده انتقال حرارت از يك لوله به صورت زير است:

h =  ضريب  انتقال حرارت

G =  شدت جريان جرمي

D =  قطر خارجي بر حسب  ft

اگر بخواهيم h را برحسب                                      بيان كنيم، ثابت عددي به جاي 026/0 چند است؟

اسلاید 9 :

واحد مولي

(kgmol1 = gmol103)       gmol1= مولكول 1023×023/6= mol1

مولكول1023× 023/6 = lbmol1 = mole در SI

اسلاید 10 :

مثال: استفاده از وزن اتمي

اگر در ظرفي دو پاوند NaOH (وزن مولكولي = 0/40) موجود باشد تعيين كنيد :

الف) چند پاوند مول NaOH در ظرف موجود است.

ب) چند گرم مول NaOH در ظرف وجود دارد.

مبنا = دوپاند NaOH

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید