بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اضافه ولتاژها و حفاظت تجهيزات سيستم قدرت

انواع اضافه ولتاژها:

_ اضافه ولتاژهاي موجي (گذرا)

_ اضافه ولتاژهاي موقتي ( فركانس پايين)

اسلاید 2 :

اضافه ولتاژهاي موجي:

ويژگيها

- داراي سرعت نزديك به سرعت نور

- داراي انتشار موجي شكل (گذرا)

- با مشخصاتي مثل سرعت افزايش دامنه، فركانس و زمان پيشانيخود مشخص مي‌گردند

علل ايجاد:

- ناشي از بروز صاعقه

- ناشي از كليدزني (سوئيچينگ) در سيستم قدرت

اهميت و خطرناكي اضافه ولتاژها براي سيستم قدرت:

 - اضافه ولتاژ ناشي از اصابت صاعقه: براي خطوط HV (زير kV345 )

- اضافه ولتاژ ناشي ازكليدزني: براي خطوط EHV (بالاي kV345 )

اسلاید 3 :

اضافه ولتاژهاي ناشي از بروز صاعقه

تخليه جوي يا صاعقه:

                                 تخليه بارهاي الكترواستاتيكي ابرها  به زمين يا به ابرهاي مجاور خود

مهمترين

اثرات وقوع صاعقه

در سيستم قدرت

- حرارتي

- مكانيكي

 - شكست عايقي مقره ها؛

- شكست دي الكتريكي عايق تجهيزات

- افزايش پتانسيل زمين

- تداخل الكترومغناطيسي فركانس بالا

 -تخريب تجهيزات سيستم

 -كاهش قابليت اطمينان سيستم قدرت

اسلاید 4 :

معيارهاي

طبقه بندي صاعقه

-پلاريته

-منفي (ابر با بار منفي و زمين با بار مثبت): (بيش از 85% )

-

- مثبت: (كمتر از 10%)  ـ  ولي با دامنه شديدتر

- جهت

-ازطرف ابر به زمين ( بيشتر در مناطق هموار و دشت)

-از طرف زمين به ابر (بيشتر در مناطق كوهستاني و مرتفع)

اسلاید 5 :

مشخصات اصلي امواج صاعقه

-  دامنه ؛    ( بر حسب احتمال وقوع آنها از kA1 تا kA1000 متغير است.)

- پيشاني موج؛    ( بر حسب احتمال وقوع آنها از)1/0 تا  kA /µs 100 متغير است.)

- بار الكتريكي ؛   ( از دهها كولن تا 300 كولن متغير مي‌باشد.)

- فركانس ؛   ( بين KHZ 10 تا چندين  MHZ) 

- سرعت انتشار موج؛   ( از 150000 تا 300000 كيلومتر بر ثانيه متغير است.)  

اسلاید 6 :

پيش بيني وقوع صاعقه:

1- سطح يا عدد كرونيك(Nk) :  تعداد روزهايي از سال که در آن رعد و برق مشاهده يا شنيده مي شود

2- چگالي يا شدت بروز صاعقه(N) :

             تعداد صاعقه هايي که در يک سال به واحد سطح زمين  (کيلو متر مربع) اصابت مي کند.

اسلاید 7 :

صاعقه و تأسيسات الكتريكي:

در اكثر مناطق، صاعقه عامل اصلي وقوع خطا و ايجاد وقفه در سيستم‌هاي قدرت مي‌باشد

اصابت صاعقه

مستقيم

غير مستقيم

- اصابت مستقيم صاعقه روي هادي‌هاي فاز

اسلاید 8 :

 اصابت غير مستقيم صاعقه

اصابت به:

- سيم‌هاي محافظ

- دكل‌هاي خطوط

- زمين, ساختمان و درختان مجاور خطوط

اسلاید 9 :

اضافه ولتاژهاي ناشي از كليد‌زني (سوئيچينگ)

مهمترين

 علل ايجاد

- ناشي از قطع و وصل خطوط

- ناشي از كليدزني جريانهاي خازني و سلفي

- ناشي از قطع ناگهاني و نوسانات بار

شكل موج‌ اضافه ولتاژ قطع و وصل

مشخصات

شكل موج

- داراي شيب كمتر نسبت به صاعقه

- متغير با نوع كليدزني, كليد و شرايط انتشار

- متغير با شرايط و ولتاژ شبكه (دامنه آن وابسته به سطح ولتاژ سيستم دارد)

اسلاید 10 :

اضافه ولتاژهاي موقتي

مشخصات

- داراي نوسانات با ميرائي كم و اغلب به همراه هارمونيك

- داراي پريودي در حدود چند صد ميلي‌ثانيه (بيش از 5 سيكل)

- فاقد كيفيت موجي

- داراي فركانس شبكه (50 يا 60 هرتز)

علل ايجاد

- ناشي از خطاي عايقي سيستم

- ناشي از بروز رزونانس و فرورزونانس

- ناشي از اثر خطوط انتقال بي بار طولاني جبران نشده (اثر فرانتي) 

- ناشي از جريان هجومي ترانسفورماتورها

- ناشي از قطع (پس زدن) بار

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید