بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

—1-1- كليات

—  در سيستمهاي قدرت و شبكه‌هاي انتقال و توزيع انرژي الكتريكي، تك‌تك تجهيزات نقش اساسي دارند و بروز هرگونه عيبي در آنها، ايجاد اختلال در شبكه، اتصال كوتاه و قطع برق را به همراه دارد. خاموشي و جايگزيني تجهيزات معيوب هزينه‌هاي هنگفتي را به شبكه تحميل مي‌نمايد. لذا بررسي و تحليل بروز عيب در تجهيزات از اهميت خاصي برخوردار مي‌باشد و در صورت شناخت اين عيوب و سعي در جلوگيري از بروز آنها از هدر رفتن سرمايه اقتصادي كشور جلوگيري به عمل مي‌آيد.

—در اين پروژه ابتدا به بررسي انواع اضافه ولتاژهاي محتمل در شبكه‌هاي قدرت پرداخته مي‌شود، سپس برقگيرها به عنوان يكي از تجهيزات مهم براي محدود كردن اين اضافه ولتاژها معرفي شده و چگونگي طراحي و تعيين پارامترها و مشخصات برقگير جهت حفاظت مناسب از شبكه مورد بحث قرار مي‌گيرد.

—

اسلاید 2 :

 

بررسي انواع اضافه ولتاژها در سيستمهاي قدرت و علل پيدايش آنها

اسلاید 3 :

—  سطح ايزولاسيون به عنوان يكي از پارامترهاي مهم در طراحي شبكه مطرح مي‌باشد و ارتباط مستقيمي با اضافه ولتاژهاي موجود در شبكه دارد.

—  افزايش ولتاژ از مقدار نامي خود، به اضافه ولتاژ در شبكه موسوم مي‌باشد. از آنجائيكه ظهور اضافه ولتاژ در شبكه اجتناب‌ناپذير است، لذا احتمال بروز قوس در ايزولاسيون و ماده ايزوله در شبكه همراه وجود دارد.

—  كاهش درصد بروز قوس‌ها و اتصالي‌ها مستلزم شناخت كامل اضافه ولتاژها، انواع مختلف آنها، شرايط ايجاد و پديد آمدن آنها و همچنين نحوه تاثير آنها در ايزولاسيون شبكه مي‌باشد و در صورت برخورداري از چنين شناختي، انتخاب مشخصات مناسب شبكه و تجهيزات موجود در آن امكان‌ پذير مي‌گردد.

 

اسلاید 4 :

—2-2- انواع مختلف اضافه ولتاژها در شبكه:

اضافه ولتاژهاي صاعقه 

   اضافه ولتاژهاي كليدزني

   اضافه ولتاژهاي موقتی

اسلاید 5 :

—اضافه ولتاژ‌هاي صاعقه

—در پي تخليه جوي الكتريكي بر قسمتهاي مختلف شبكه، بارهاي الكتريكي انباشته در ابرها و فصل از طريق كانال يونيزه تشكيل شده در فضا بصورت قوس مرئي رعد و برق در قسمتهاي مختلف شبكه تخليه گشته ، اصطلاحاً به تخلية جوي الكتريكي موسوم مي‌باشد.

—اضافه ولتاژهاي موجي رعد و برق حداكثر سرعت افزايش را در ميان انواع مختلف اضافه ولتاژهاي موجي دارا مي‌باشند. سرعت افزايش آنها در حدود 5000-500 كيلوولت بر ميكروثانيه متغير مي‌باشد.

اسلاید 6 :

—اضافه ولتاژهاي كليد زني (قطع و وصل)

—  اضافه ولتاژهاي قطع و وصل به صورت موج در شبكه ظاهر گرديده و از نظر شكل و تغييرات لحظه‌اي خود،‌كاملاً مشابه اضافه ولتاژهاي موجي تخليه جوي مي‌باشند. تفاوت عمده در زمان پيشاني و زمان استهلاك يا كاهش دامنه موج بوده، سرعت افزايش دامنه ولتاژهاي موجي قطع و وصل به حدود چند كيلوولت بر ميكروثانيه بالغ مي‌گردد. چون اين اضافه ولتاژها از عوامل و تجهيزات داخلي شبكه ناشي مي‌گردند لذا به اضافه ولتاژهاي داخلي موسوم مي‌باشند.

— دامنه موجهاي اضافه ولتاژ قطع و وصل به مشخصات شبكه، مشخصات كليد، نوع دستگاههاي مورد قطع و وصل بستگي دارد. مهمترين عامل در افزايش دامنه موجها، ولتاژ اسمي شبكه مي‌باشد. در ولتاژهاي پايين اين موجها محدود بوده و از حدود ايزولاسيون پيش‌بيني شده شبكه تجاوز نمي‌نمايند.

اسلاید 7 :

—موج استاندارد قطع و وصل يا كليد زني

—  به منظور تامين توانايي سيستم ايزولاسيون شبكه و ساير تجهيزات فشار قوي در قبال موجهاي اضافه ولتاژ گذراي قطع و وصل، موج استاندارد با شكل مشخص به عنوان موج ولتاژ استاندارد قطع و وصل تعيين گرديده است كه منحني آن در شكل زير آورده شده است.

اسلاید 8 :

—علل بروز اضافه ولتاژهاي كليد زني:

—اضافه ولتاژهاي ناشي از كليد زني جريان‌هاي سلفي و خازني:

—الف) قطع جريان‌هاي سلفي، مثلا هنگامي كه جريان مغناطيس كننده يك ترانسفورماتور يا راكتور قطع مي‌شود.

—ب) كليد زني و عملكرد يك كوره قوس الكتريكي و ترانسفورماتور آن ممكن است باعث برش جريان شود.

—ج) كليد زني كابلهاي بي بار و بانكهاي خازني.

—د) قطع جريان با فيوزهاي ولتاژ بالا.

—اضافه ولتاژهاي كليد زني ناشي از تغييرات ناگهاني بار

—  در اثر تغييرات ناگهاني بار ممكن است اضافه ولتاژهاي كليد زني كه توسط اضافه ولتاژهاي موقتي دنبال مي‌شوند بوجود آيند.

اسلاید 9 :

—اضافه ولتاژهاي موقت

—

—اضافه ولتاژهاي موقت، نوعي اضافه ولتاژ نوساني فاز به زمين، يا فاز به فاز مي‌باشند، كه نسبتا طولاني مدت و يا ناميرا هستند و يا بطور ضعيفي ميرا مي‌شوند. از آنجا كه اضافه ولتاژهاي موقت از نظر كار برقگير حائز اهميت فراوان هستند (برقگيرها بايد بتوانند اضافه ولتاژهاي موقت را تحمل كنند)،  لازم است درصد اضافه ولتاژهاي موقت شبكه محاسبه گردد. اضافه ولتاژهاي موقت از علل زير نشات مي‌گيرند:

—خطاها.

—تغييرات ناگهاني بار.

—اثر فرانتي.

—رزونانس خطي.

—فرورزونانس.

—قطع هادي (پارگي خط).

—رزونانس ناشي از مدارهاي كوپل شده.

اسلاید 10 :

—اثر فرانتي:

—  ولتاژ دائمي در انتهاي باز يك خط انتقال جبران نشده، هميشه بالاتر از ولتاژ در ابتداي خط است، اين پديده به اثر فرانتي مشهور مي‌باشد. افزايش ولتاژ از شرايط خازني خط و بار راكتيو آن در بي‌باري ناشي مي‌گردد.

—شكل زير دامنه‌هاي تقريبي اضافه ولتاژهاي ناشي از اثر فرانتي را نشان مي‌دهد. عمل جبران سازي براي اثر فرانتي ممكن است با اندوكتانس شنت متعادل يا خازن سري متعادل بدست آيد.

—بدون جبران‌سازي

—با جبران سازي

—جبران سازي توسط 50% خازن سري و 70% راكتور شنت

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید