بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه

. مسئله افت كيفيت آمين در واحدهاي تصفيه گاز پالايشگاه از جمله مسائل مهم واحدهاي عملياتي است. تا آنجا كه هر از چند گاهي مسئله تعويض آمين و شارژ مجدد حلال را مي طلبد كه اين امر مستلزم صرف وقت و هزينه مي باشد. در اينجا تاثيرات منفي حلال آميني كه كيفيت خود را از دست  داده است مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. عوامل تخريب آمين و چگونگي جلوگيري از اين تخريب نيز مورد بحث قرار خواهد گرفت.

اسلاید 2 :

عوامل آلودگي آمين

الف- محصولات فاسد شده در اثر عوامل شيميايي و حرارتي

 

فساد حرارتي آمينها به علت درجه حرارت عملياتي بالا رخ مي دهد. منظور از فساد آمين اين است كه آمين بنا به عللي تبديل به محصولاتي مي شود كه از نظر ساختماني متفاوت با آمين مي باشند.فساد آمين پديده اي پيچيده بوده كه بستگي به شرايط مختلف فرآيند مانند درجه حرارت ، فشار ، تركيب گاز ، غلظت آمين ،  PH محلول آمين و حضور يونهاي فلزي دارد. بيشتر اين محصولات بواسطه حضور 2CO حل شده در آمين ايجاد شده و يا هنگام جذب گازهاي اسيدي توسط آمين جذب مي شوند كه باعث تجمع آلودگيها درآمين ، خوردگي و ايجاد كف مي گردد. اين محصولات در درجه اول شامل هيدروكسي اتيل ايميدازوليدون HEI ، هيدروكسي اتيل آزوليدون HEOZD و هيدروكسي اتيل اتيلن دي آمين HEED مي باشد.

اسلاید 3 :

فساد آمين در هنگاميكه در معرض درجه حرارت و فشارهاي بالا قرار گرفته و يا وقتيكه غلظت آمين زياد باشدبسرعت افزايش مي يابد.

بدين دليل درجه حرارت در قسمت پايين برج احياء هيچگاه نبايد در مورد MEA ، DGA ،DEA و DIPA بترتيب از 120 ، 127 ، 121 و 121 درجه سانتيگراد بالاتر رود؛ چون درجه حرارتهاي بالاتر باعث مي شود كه محلول آمين مقدار بيشتري از گازهاي اسيدي را جذب نموده و در نتيجه قليائيت خود را از دست داده و PH  آن در درجه حرارت احياء به حالت اسيدي برسد.

بايستي در نظر داشت كه حضور مقادير قابل توجه محصولات فاسد شده از نوع پلي آمين مانند هيدروكسي اتيل اتيلن دي آمين HEED و يا هيدروكسي اتيل پيپرازين HEP خورنده بوده (خصوصا در سطوح انتقال حرارت) و باعث از دست رفتن آمين نيز مي گردد.

اسلاید 4 :

تحقيقات انجام گرفته شده نشان مي دهد كه وجود S2Hمانع فساد آمين گشته و بالا بودن نسبت S2 Hبه 2CO باعث كاهش فساد آمين مي شود.

از طرفي حضور محصولات فاسد شده از قبل نيز اين عمل را موجب مي شود و باعث جلوگيري و ممانعت از فساد آمين مي شود با اين وجود خارج كردن محصولات فاسد شده آمين مقدار آمين از دست رفته را كاهش نمي دهد ولي براي كاهش خوردگي و جلوگيري از مسائل ديگر ضروري است.

با مطالعه مكانيزمهاي واكنشهاي فساد آمين مشاهده مي شود كه در اين واكنشها 2CO به صورت يك كاتاليزور عمل مي نمايد.

اسلاید 5 :

نمكهاي مقاوم در برابر حرارت      Heat Stable Salts(HSS)

اين نمكها كه آمين را خنثي مي نمايند محصولات واكنش محلول آمين با اسيدهاي قوي تر از S2H و 2CO مي باشند كه در اثر اعمال حرارت شكسته نشده يعني بعد از تشكيل قابل احياء نمي باشند.

اسيدهاي قوي تر نيز خود از اكسيداسيون آمين يعني در اثر واكنش اكسيژن با راديكال اتانول آمين ايجاد مي گردند. آنيونهاي اين نمكها شامل تيو سولفات،‌ تيو سيانات، اكسالات، استات، فرمات،‌ سولفات و كلرايد و كاتيونهاي آن شامل كلسيم، سديم، آهن، مس، پتاسيم و سيليس مي باشد.

 

لازم بذكر است كه در اين ميان تيو سولفات ايجاد خوردگي نمي كند ولي موجب كاهش قدرت جذب كنندگي گاز اسيدي توسط آمين مي شود.اين نمكها همانطور كه گفته شد قابل احياء نبوده و در آمين جمع شده و وتغليظ مي گردند. اين امر سبب افزايش گرانروي و كاهش انتخابگري آمين مي گردد.

اين نمكها باعث ايجاد كف و افزايش خوردگي در سيستم آمين مي شود.

اسلاید 6 :

مشكلات اساسي ناشي از وجود نمكهاي مقاوم در برابر حرارت در محلول آمين

1- كاهش ظرفيت سيستم آمين

2- افزايش خوردگي

3- مشكلات عملياتي ناشي از تشكيل كف و خوردگي

4- هرز رفت آمين

5- افزايش هزينه هاي عملياتي

اسلاید 7 :

حد مجاز نمكهاي مقاوم

ماكزيمم مقدار حد مجاز اين نمكها 2/5 درصد وزني مي باشد و مقدار آنها در محلول آمين بايستي همواره بين 1-2 درصد وزني در نظر گرفته شود.

اسلاید 8 :

كنترل مقدار نمكهاي مقاوم در برابر حرارت

سه روش ابتدايي براي كنترل مقدار HSS كه مي تواند مشكلات وابسته را كاهش دهد به صورت زير است:

1- ممانعت از ورود HSS : بواسطه شستشو گاز ترش با آب

2- خنثي سازي HSS :

افزودن بازهاي قوي به آمين در گردش مثل NaOH يا سودا اش و يا KOH و كربنات پتاسيم

3- حذف HSS :

پمپ كردن مقداري از آلودگي هاي HSS محلول آمين از سيستم آمين و جايگزيني آن با محلول تازه

اسلاید 9 :

اكسيژن

اكسيژن معمولا از طريق مخازن ذخيره آمين و دستگاههايي كه آمين از آنها عبور مي نمايد وارد سيستم شده و باعث اكسيده شدن آنها مي شود.

عامل تشكيل تيوسولفات مي باشد كه در اثر واكنش با S2H در محلول آمين ايجاد اسيد تيو سولفوريك مي نمايد.

باعث ايجاد خوردگي كليه دستگاههاي تصفيه گاز شده و بدين دليل بايستي به وسيله پوشاندن بالاي مخازن محتوي آمين با گازهاي خنثي مانند نيتروژن يا گاز طبيعي شيرين Gas Blanking از تماس آن با آمين جلوگيري شود و علاوه بر اين از نشت هوا به قسمتهاي مختلف سيستم نيز بايستي جلوگيري شود.

اسلاید 10 :

هيدروكربورهاي حل شده

اگر چه هيدروكربورهاي حل شده خود خورنده نيستند ولي باعث خارج شدن گازهاي اسيدي از سطوح گرم دستگاهها در نقاط مختلف سيستم مي شوند.

براي جدا كردن اين هيدروكربورها قبل از ورود آمين كثيف به مبدلهاي حرارتي آنرا از فلش درام عبور مي دهند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید