بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

روشها

  • مکانيکی

–استفاده از خاصيت فنری اجسام ( در محدوده کشسان)

–استفاده از توازن نيروها ( اهرم بندی، چرخدنده)

–تبديل نيرو به فشار ( فشار سنج ها)

  • الکتريکی

–استفاده از خاصيت پیزو الکتريک ( نيرو سنج کريستال پيزو الکتريک)

–کرنش سنج مقاومت حساس ( استرين گيج)

–تبديل نيرو به جابجايي ( مثل LVDT)

اسلاید 2 :

استفاده از خاصيت کشسانی اجسام

.1جسم کشسان در اثر اعمال نيرو تغيير طول می دهد

( اجسامی مثل تيرها، ميله ها ....)

  • مقدار تغيير طول (جابجايی را می توان اندازه گرفت)

اسلاید 3 :

2- فنر ساده    F=ky

مثل ترازو های فنری

اسلاید 4 :

3- تير يک سر درگير  (Cantilever Beam)

اسلاید 5 :

4- حلقه کشسان Elastic proving wheel

اسلاید 6 :

روشهای اندازه گيری خيز ناشی از اعمال نيرو

1- استفاده از روشهای مکانيکی مثل Dial gauge

2- روشهای الکترومکانيکی

– مبدل پيزو الکتريک

–LVDT

–استرين گيج

اسلاید 7 :

آرايش استرين گيج  (روزت) برای اندازه گيری  کرنش (تنش)

* وقتی تنها تنش در  يک جهت مورد بررسی قرار می گيرد

* هزينه کمتر  (به صورت تک ارزانتر از Biaxial  و    Tri axial )

  • موقعی استفاده می شود که بخواهيم تنش های اصلی را مورد بررسی قرار دهيم و محورهای

 اصلی  مشخص باشند

آرايش های سه محوری موقعی استفاده می شوند که تنش های اصلی مورد نظر باشد و

محور های اصلی مشخص نباشد

اسلاید 8 :

روزت مستطيلی

زاویه ای که تنش حداکثر است

دو جواب بستگی به کرنش های اندازه گیری شده

اسلاید 9 :

روزت دلتا

دو جواب بستگی به کرنش های اندازه گیری ده

اسلاید 10 :

تعیین θ در ارایش ها

  • مستطیلی

–θ در ربع اول اگر: 

– θ در ربع دوم اگر: 

  • دلتا

–در ربع اول اگر:

–در ربع دوم

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید