بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

گاهي نيرو ها موجب چرخش يك جسم حول يك نقطه مي شوند . مثلا وقتي به دستگيره ي در ، نيروي را وارد مي كنيم ، در حول لولا مي چرخد . به اثر چرخانندگي يك نيرو گشتاور نيرو مي گويند

اسلاید 2 :

گشتاور نيرو از رابطه ي زير به دست مي آيد :
گشتاور نيرو = نيرو ي عمودي * فاصله ي عمودي نيرو تا نقطه ي چرخش 
 
 
 
گشتاور را با حرف يوناني     (تاو ) نشان مي دهند . و يكاي آن نيوتن متر است .                 ( مي دانيم در مبحث كار حاصل ضرب      را ژول ناميديم اما گشتاور كار نيست و بايد بر حسب نيوتن متر بيان شود ) 

اسلاید 3 :

اگر نيروي به طور عمود وارد نشود ، آن گاه بايد نيرو ي را به دو مولفه تجزيه كرد و گشتاور يك مولفه را محاسبه نمود . در اين پاورپوينت فقط گشتاور نيرو هاي عمودي بررسي مي شود

اسلاید 4 :

هرگاه مطابق شكل دو نيرو بر جسمي وارد شوند . هر نيرو به سهم خود مي خواهد جسم را به دور محور بچرخاند . در اين شكل نيروي بر خلاف جهت حركت عقربه هاي ساعت ( پاد ساعتگرد ) و نيروي در جهت حركت عقربه هاي ساعت ( ساعتگرد ) جسم را به دور محور مي چرخاند . در حالت تعادل مجموع گشتاور هاي ساعتگرد با مجموع گشتاورد هاي پاد ساعتگرد مساوي خواهد بود (قانون گشتاور هاي يا قانون اهرم ها )

اسلاید 5 :

اگر وزن جسم هم در نظر گرفته شود ، نيروي وزن گشتاوري توليد مي كند كه بايد آن را نيز در نظر گرفت . وزن اجسام همگن (يكنواخت ) به يك نقطه وارد مي شود كه به آن گرانيگاه يا مركز ثقل مي گوييم . اين نقطه براي اجسامي كه شكل هندسي منظم دارند ، مركز هندسي آن ها مي باشد .

اسلاید 6 :

در شكل پايين ميله ي باريك يكنواخت به طول 2 متر به كمك لولاي عمود بر صفحه در نقطه ي به ديوار وصل شده است و وزنه ي 20 نيوتني در فاصله ي 20 سانتي متري از لولا روي ميله قرارداده شده ، اگر با نيروي 80 نيوتن كه به سر ديگر ميله ولرد مي كنيم ، آن را در حالت تعادل نگه مي داريم وزن ميله چقدر است ؟

اسلاید 7 :

گرانيگاه ميله ، در وسط آن يعني يك متري از لولا قرار دارد و نيروي وزن به اين نقطه وارد مي شود در اين شكل 3نيرو، و در نتيجه سه گشتاورداريم . گشتاور نيروي پاد ساعتگرد و دو گشتاورد ديگر ، ساعتگردند پس مي توان نوشت:

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید