بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

فرآیندی که طی آن اتمها از تراز 1 به 3(لیزرسه ترازی) واز تراز0 به 3 (لیزر چهار ترازی) می روند، این عمل توسط خروجی ناشی از چشمه های نوری برای ایجاد عمل لیزر صورت می گیرد

.1دمش اپتیکی : نور چشمه ای قوی توسط ماده فعال جذب می شود، این روش برای لیزر های حالت جامدیا لیزرهای مایع(رزینه ای) مناسب است.

.2دمش الکتریکی: به وسیله تخلیه ی الکتریکی با شدت کافی صورت می گیرد وبرای لیزرهای گازی و نیمه رسانا مناسب است.

.3دمش شیمیایی:وارونی انبوهی آن مستقیماً از واکنش شیمیایی حاصل می شود، معمولا واکنش شیمیایی بین عناصر گازی وجود دارد.

.4دمش گاز- دینامیکی: توسط انبساط فوق صوتی گاز صورت می گیرد.

اسلاید 2 :

فرآیند دمش

دمش به دو صورت انجام می پذیرد:

.1دمش پالسی:

  • مشکلات کمتری برای سردسازی ماده لیزری وجود دارد.
  • معروفترین چشمه پالسی لامپ درخش با فشار کم است، که جنس آن از لوله شیشه ای یا کوارتز است که حاوی گاز زنون یا کریپتون در فشار حدود چند تور میباشد.

.2دمش پیوسته:

  • از لامپ های هالوژنه تنگستن ولامپ های تخلیه جیوه در فشار بالا ساخته می شود.

اسلاید 3 :

دمش لیزرهای حالت جامد به دو دسته تقسیم می شود:

.1دمش توسط لامپ درخش(flash lamp)

  • مارپیچی
  • هم محور استوانه ای
  • با سطح مقطع بیضوی
  • بیضی چند گانه
  • جفت شدگی نزدیک
  • چندین لامپ درخش با محیط فعال تک صفحه یا صفحات چند گانه
  1. 2. دمش توسط لیزر نیمرسانا

اسلاید 4 :

خواص اصلی دمش دیودی

.1افزایش بازده سیستم

.2افزایش طول عمر مواد فعال

.3بهبود کیفیت پرتو

.4افزایش نرخ تکرار تپ کاهش خطرات

.5تنوع وفشردگی

.6محیط فعال لیزری جدید

اسلاید 5 :

سیستم های اپتیکی انتقال دهنده

یکی از مهمترین عوامل مؤثر در بازده لیزر وکیفیت پرتوخروجی، نحوه انتقال تابش چشمه دمشی (لامپ، دیود و...) به محیط فعال لیزر می باشد.

در لیزرهای حالت جامد جهت انتقال بسته به شکل محیط فعال و نوع منبع دمش از چند روش استفاده می گردد:

.1دمش عرضی (side pumping )

.2دمش طولی (End pumping )

.3دمش عرضی ـ لبه ای ( side_ and edge pumping)

.4دمش سطحی(face pumping )

اسلاید 6 :

دمش عرضی

.1دمش عرضی:محیط فعال به صورت میله استوانه ای یا ورق مستطیلی ساخته شده و توسط لامپ درخش یا لیزر نیمرسانا طوری دمش می شود که تابش چشمه دمش بر پرتو لیزر خروجی عمود باشد.

—

اسلاید 7 :

دمش طولی

.2در این دمش، تابش یک دیود یا آرایه هایی از دیودها به انتهای یک ماده لیزری کانونی می شود.

سه نوع آرایش برای دمش طولی وجود دارد:

.1انتقال مستقیم

.2استفاده از سامانه اپتیکی در بین لیزر دمشی نیمرسانا و ماده فعال

.3انتقال با تار نوری

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید