بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اینترا بالون پمپ یك دستگاه اختصاصی كمكی قلب میباشد در این روش یك كاتتر بالون دار را از طریق شریان فمورال وارد آئورت نزولی كرده و در هنگام سیستول بطن و انقباض بطن چپ  وهنگام بسته شدن دریچه آئورت این بالون باد شده و با افزایش حجم در آئورت پرفیوژن كرونری را افزایش میدهد و مصرف اكسیژن را كاهش میدهد.

اسلاید 2 :

عوامل موثر در دسترسی میوکارد به اکسیژن

پرفیوژن عروق کرونر(1میلی لیتر برای هر گرم عضله قلب در هر دقیقه)

فشار دیاستولیک

زمان دیاستول

سهولت برداشت اکسیژن از خون (منحنی اکسی هموگلوبین)

اسلاید 3 :

تعداد ضربان قلب

Afterload

Preload

خاصیت انقباض میوسیتها

اسلاید 4 :

Preload

باری است که به یک عضله قبل از انقباض وارد شده است.

نیروی پره لود با کشیدن عضله طول جدیدی در زمان استراحت برای آن ایجاد میکندو درنتیجه افزایش طول عضله انقباض قویتری را به وجود خواهد آورد.

پره لود در یک قلب سالم حجم بطن در انتهای دیاستول است.

اسلاید 5 :

Afterload

همان مقاومت در مقابل سیستول بطنی است و معادل کشش ایجاد شده در داخل جدار بطن در زمان انقباض می باشد.

مهمترین اجزائ آن:

-اینرسی خون، که ارتباط مستقیم با غلظت هموگلبین دارد.

-فشار آئورت در انتهای دیاستول

اسلاید 6 :

تاثیرات (Effects )

تاثیر IABP در دو قسمت است :

پر شدن بالون (Inflation )

خالی شدن بالون (Deflation

اسلاید 7 :

Systole: IAB Deflation

. Decrease cardiac work

. Decrease myocardial

 oxygen consumption

. Increase cardiac output

اسلاید 8 :

A = One complete cardiac cycle

B = Unassisted aortic end diastolic pressure

C = Unassisted systolic pressure

D = Diastolic Augmentation

E = Reduced aortic end diastolic pressure

F = Reduced systolic pressure

اسلاید 9 :

اندیكاسیونها :

آنژین ناپایدار (unstable angina)

انفاركتوس حاد میوكارد (Acute MI )

شوك كاردیوژنیك

عوارض مكانیكی به دنبال MI

همراه با PTCA

همراه با كاتتریزاسیون قلبی

واسطه ای جهت پیوند قلبی

حمایتهای درمانی ( قبل , حین و بعد از )عمل جراحی

اسلاید 10 :

موارد منع ( كنترااندیكاسیون ) :

مطلق :

lآنوریسم آئورت توراسیك یا شكمی

lآئورت انسداد یافته

نسبی : ضرورتاً مانع انجام IABP نمی شود )

lنارسایی آئورت

lبیماری شدید عروق محیطی

lبیماریهای كه نمیتوان پاسخ آنها به درمان خاصی را تعیین كرد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید