بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

روشهای مختلف راه اندازی اولیه (priming)پمپ سانتریفیوژ

اسلاید 2 :

یک نمونه پمپ سانتریفیوژ خود راه انداز 

اسلاید 3 :

عملکرد پمپ در حالت ناپایدار

اسلاید 4 :

سری و موازی بستن پمپ های مشابه

اسلاید 5 :

موازی بستن چند پمپ مشابه

اسلاید 6 :

موازی بستن دو پمپ غیر مشابه

اسلاید 7 :

منحنی مشخصه ناپایدار

اسلاید 8 :

 در 80% دبی BEP

پدیده بازگشت جریان

 

در 30% دبی BEP   

اسلاید 9 :

فرکانس پمپ های مواجه با نقص بر حسب سرعت مخصوص مکش

اسلاید 10 :

مسیر حداقل جریان

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید