بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

بیماریهای مشترک، بیماریها یا عفونت هائی هستند که بین انسان و

سایر حیوانات مهره دار در شرایط طبیعی منتقل می شوند.

اسلاید 2 :

تقسیم بندی بیماریهای مشترک

 • تقسیم بندی بر اساس عامل بیماری
 • تقسیم بندی بر اساس سیر تکاملی عامل بیماریزا
 • تقسیم بندی بر اساس مخازن طبیعی بیماری ها
 • تقسیم بندی بر اساس گروه حیوانات مخزن

اسلاید 3 :

تقسیم بندی بر اساس عامل بیماریزا

 • باکتریائی
 • ویروسی
 • قارچی
 • ریکتزیائی
 • انگلی
 • تک یاخته ای
 • بند پایان

اسلاید 4 :

تقسیم بندی بر اساس سیر تکاملی عامل

 • زئونوزهای مستقیم    Direct Zoonoses
 • زئونوزهای چرخه ای Cyclo Zoonoses
 • متازئونوزها Meta Zoonoses
 • ساپروزئونوزها Sapro Zoonoses

اسلاید 5 :

تقسیم بندی براساس مخازن طبیعی بیماریها

 • آنتروپوزئونوزها Anthropo Zoonoses
 • زئوآنتروپونوزها Zoo – Anthroponoses
 • آمفیکسونوزیس Amphixonosis

اسلاید 6 :

تقسیم بندی بر اساس گروه حیوانات مخزن

 • عفونتهای مشترک بین حیوانات وحشی و انسان

Wild animal – man Shared infection

 • عفونتهای مشترک بین حیوانات اهلی شده و انسان

Domesticated animal - man Shared infection

 • عفونتهای مشترک بین حیوانات اهلی و انسان

Domestic animal - man Shared infection

اسلاید 7 :

زئونوزهای مستقیم

به گروهی از بیماریهای مشترک بین انسان و دام اطلاق می شود که

دارای انتقال مستقیم می باشند، بدین شکل که عامل بیماریزا از یک

میزبان مهره دار مبتلا به یک میزبان مهره دار حساس از طریق تماس

مستقیم یا ناقل مکانیکی منتقل می شود

                هاری، تریشینوز ، بروسلوز

اسلاید 8 :

زئونوزهای چرخه ای

به گروهی از بیماریهای مشترک اطلاق می شود که در مسیر انتقالی

آنها دو یا چند میزبان مهره دار نقش دارد و عامل بیماری در بدن یکی

از میزبانهای مهره دار تغییراتی پیدا می کند تا بتواند برای میزبان

مهره دار دیگر بیماریزا باشد

 

                        کیست هیداتیک و تنیازیس

اسلاید 9 :

متازئونوزها

عامل بیماری در این گروه از بیماریها برای تداوم حیات ، علاوه بر

میزبان مهره دار، حداقل به یک میزبان بی مهره نیاز دارد

     عفونتهای ناشی از آربو ویروس ها ، تریپانوزوم ها، طاعون،

                     شیستوزوما، لیشمانیوز

اسلاید 10 :

ساپروزئونوزها

به گروهی از بیماریهای مشترک اطلاق می شود که عامل بیماری،

مرحله ای از رشد و سیر تکاملی خود را در ( خاک ، اغذیه و گیاهان )

طی می کند

               هیستوپلاسموزیس و لاروهای مهاجر

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید