بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

همگرایی الگوریتم

—تجزیه و تحلیل همگرایی الگوریتم (با ضرایب قطعی)

          اولین تجزیه و تحلیل ازکان و موهان(1998)

          ابرهارت وکندی(2002)    

          وان دربرگ(2006)

—عدم در نظر گرفتن تصادفی بودن ضرایب

          اولین تجزیه و تحلیل بر اساس تصادفی بودن مسیر حرکت

          جیانگ و لئو و یانگ (2007)

—الگوریتمی در حالت کلیتر و بررسی شرایط همگرایی آن

 

اسلاید 2 :

بررسی الگوریتم از دیدگاه جبری

ساده ترین فرم الگوریتم

که

—

با فرض

 

داریم  

اسلاید 3 :

بررسی الگوریتم از دیدگاه جبری

—

—مقادیر ویژه ماتریس تکرار

—

—

—ماتریس قطری شدنی

اسلاید 4 :

—با تعریف

—

—ودر نهایت

اسلاید 5 :

حالت کلی الگوریتم

—حالت کلی تری از معادله حرکت

—

—ماتریس تکرار

—

—

—

—نمایش معادله حرکت

—

اسلاید 6 :

همگرایی مسیر حرکت

—دنباله             با مجذور میانگین به      همگراست

—

—

—دنباله           با مجذور میانگین به      همگراست اگر وفقط

 

 اگر          به      همگرا باشد و             به صفر همگرا باشد 

—

اسلاید 7 :

آناليز همگرايی اميد رياضی مسير حرکت

 دستگاه معادله حرکت ذره

اسلاید 8 :

الگوریتم توسعه یافته

فرم کلی این الگوریتم

 

با تعریف :

اسلاید 9 :

تجزیه معادله حرکت

فرم ماتریسی این الگوریتم بفرم زیر قابل بیان است

 

اسلاید 10 :

تجزیه معادله حرکت

—در نهایت معادله حرکت  

 

  که در آن

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید