بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

(1به معناي فشرده سازي بتن تازه است تا در اطراف قالبها و نيز در اطراف ميلگردها دقيقاً شکل گرفته و دور آنها را بپوشاند. همچنين هواي محبوس را به ميزان زيادي از بتن خارج کرده و از کرمو شدن داخل و سطوح بتن جلوگيري نمايد، و ذرات جامد را به يکديگر نزديک کند.

(2مهمترين مسئله اين است که روش تراکم بايد به گونه اي اتخاذ و اجرا شود که از جداشدگي اجزا به هر صورت جلوگيري شود. بويژه آنکه عموماً جداشدگي اجزا قابل رؤيت نيست و لذا بايد روشهاي صحيح و غلط را دقيقاً شناخت و در اجرا  از اين شناخت استفاده کرد.

اسلاید 2 :

(3در صورتي که از روشهاي تراکم استفاده نشود، امکان ساخت بتن هاي با اسلامپ کم، سيمان کم، و در عين حال مقاومت زياد ميسّر نخواهد بود.

(4روش هاي تراکم، به دليل ضربه يا ارتعاشي که عموماً در آنها به کار گرفته مي شود، موجب آن مي شود که به قالبهاي با مقاومت بيشتري نياز داشته باشيم.

(5انتخاب مناسب روش تراکم و در عين حال استفاده از نيروي انساني ماهر متناسب با روش انتخاب شده موجب آن
مي شود که بتني با کيفيت خوب و با هزينة مناسب به دست آيد.

اسلاید 3 :

(6عدم اجراي صحيح تراکم در روش هاي دستي معمولاً موجب تراکم ناکافي بتن، و در روش هاي ماشيني، معمولاً موجب غير يکنواختي بتن خواهد بود.

(7بتن هاي خودتراز (SLC) و خودتراکم (SCC) نياز به تراکم ندارند.

(8بتن بايد در طول عمليات بتن ريزي با استفاده از وسايل مناسب کاملاً متراکم شود، به طوري که کاملاً ميلگردها را در بر گيرد و نيز حبابهاي هواي آن به حداقل برسد.

  بايد توجه داشت که هرچه اسلامپ بتن کمتر باشد درصد مقدار هواي موجود در آن بيشتر و ضرورت تراکم آن براي خارج کردن اين هوا بيشتر است.
به ازاي هر يک درصد هواي محبوس شده در بتن، در حدود 5 تا 6 درصد از مقاومت آن کاسته مي شود.

  حباب هاي هوا، همچنين موجب کاهش چسبندگي بين ميلگرد و بتن مي شود.

اسلاید 4 :

انواع کلي روشهاي تراکم

(1دستي

(1ميله کوبي

(2وزنه کوبي بر روي بتن

(3بيل زني

(2ماشيني (مکانيکي)

(1دستگاههاي مبتني بر نيروي گريز از مرکز

(2دستگاههاي با کوبندة موتوري

(3ميزهاي سقوط کننده

(4دستگاههاي لرزاننده يا ويبراتورها

(1ويبراتورهاي دروني

(2ويبراتورهاي بيروني

(1ويبره هاي قالب

(2ويبراتورهاي سطحي

(3ميزهاي لرزان

اسلاید 5 :

عوامل مؤثر بر انتخاب روش تراکم

(1رواني بتن

(2ميزان آرماتورها، فاصلة بين آنها، و تراکم آنها

(3پيچيدگي قالب بندي و شکل هندسي عضو يا اعضا

(4حجم بتن ريزي

(5نوع بتن

(6نوع روش انتقال و جاي دادن بتن (نظير استفاده از پمپ بتن)

(7امکانات موجود

اسلاید 6 :

ميله کوبي

(1بتن از طريق فرو کردن پي در پي يک ميلة فولادي يا يک ابزار مناسب ديگر به داخل آن متراکم مي شود.

(2براي مخلوطهاي کارآ و روان مناسب است.

(3طول ميله بايد به اندازة کافي زياد باشد، و نيز قطر آن به اندازة کافي کم باشد که امکان تراکم مطلوب فراهم آيد و به راحتي از ميان قالبها عبور کرده و تا ته قالب برسد.

(4استفاده از مواد روان کننده يا فوق روان کننده در اين بتنها مي تواند نتيجة کار را تا حد زيادي بهبود بخشد.

(5براي کارهاي کوچک مناسب است.

(6در بتن هاي با رواني زياد و در عين حال با امکان بيشتر جداشدگي اجزاء، استفاده از روش دستي ممکن است نامناسب تر از روش ماشيني باشد، زيرا ارتعاش شديد موجب جداشدگي اجزاي آنها
مي شود.

اسلاید 7 :

وزنه کوبي بر روي بتن

- با استفاده از تخماق بر روي بتن مي کوبند و آن را متراکم
مي کنند.

اسلاید 8 :

بيل زني

(1معمولاً به عنوان يک روش کمکي براي ساير روشهاي دستي به کار مي رود.

(2از جمله براي بهبود سطوح در تماس با قالب به کار مي رود.

(3فرو بردن مکرر بيل در بتن در نزديکي قالب، موجب مي شود که سنگدانه هاي درشت تر از سطح قالب دور شوند و به حبابهاي محبوسي که مي توانند رها شوند براي حرکت به سمت بالا ياري کنند.

اسلاید 9 :

دستگاههاي مبتني بر نيروي گريز از مرکز

-از اين دستگاهها براي ريختن و تراکم بتن هايي با کارآيي متوسط تا زياد و در کارهاي پيش ساخته نظير لوله ها و شمعها استفاده مي شود.

اسلاید 10 :

دستگاههاي با کوبندة موتوري
(Power Tampers)

-از اين دستگاهها، که به صورت کمپکتور عمل مي کنند، براي تراکم بتن هاي بسيار سفت و در کارهاي پيش ساخته استفاده مي شود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید