بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اهداف تصفيه فاضلاب

الف: گرفتن مواد معلق و شناور

ب: اكسيداسيون مواد ناپايدار آلي و تبديل به مواد پايدار و ته نشين و جداسازي آن مواد

ج: جداسازي مواد سمي محلول و نامحلول

د: گندزدائي وكشتن ميكروب ها

ž

اسلاید 2 :

مشخصه هاي كيفي فاضلاب

 1. مشخصه هاي فيزيكي

  كل مواد جامد(TS)

  کل مواد جامد محلول(TDS)

  مواد جامد معلق(SS)

  بو

  دما

  چگالی

  رنگ

  1. 2. مشخصه هاي شيميايي

   ماده آلي

   ماده غیر آلی

   گازها

   اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی(B D)

   اكسيژن مورد نياز شيميايي(C D)

   1. مشخصه هاي بيولوژيكي

    میکروارگانیزمهای تصفیه کننده بیولوژیکی

    میکروارگانیزمهای بیماریزا

    میکروارگانیزمهای شاخص آلودگی

اسلاید 3 :

روشهاي تصفيه 

 1. روشهای فیزیکی

  غربال کردن

  ته نشين سازی

  شناور سازی

  فیلتراسیون

  1. روشهای شیمیایی

   انعقاد و لخته سازی

   جذب سطحی

   اکسیداسیون

   گند زدایی

   ترسیب

   الکترودیالیز

   اسمز معکوس

   تبادل یونی

   1. روشهای بیولوژیکی

    تصفيه هوازي

    تصفیه بي هوازي

اسلاید 4 :

انعقاد

مكانيسم انعقاد سازي

انعقاد سازي ارتوسنتيك

انعقاد سازي الكتروسنتيك

برخورد ناشی از جنبش گرمایی

برخورد اختلاطی

برخورد ناشی از ته نشینی دیفرانسیلی

نيروي وان دروالس

نيروي الكترواستاتيكي (پتانسيل زتا)

اسلاید 5 :

انعقاد سازي موفق

پخش سریع ماده منعقد کننده به پساب در زمان تزریق

برخورد ذرات معلق و تجمع ذرات

H محیط

ž

ويژگي هاي منعقد كننده ها

قدرت انعقاد زياد

ايجاد نكردن مسموميت در آب

مقرون به صرفه بودن

اسلاید 6 :

متداولترین مواد منعقد كننده معدني

سولفات آلومينيوم ، زاج سفيد (  Al2(s 4)3.18H20)‌

 

سديم آلومينات (Na2Al2 4)

 

منعقد كننده هاي آهن

سولفات فرو ( زاج سبز، FeS 4.7H2 )

 سولفات فريك( Fe(S 4)3.7H20)

كلريد فريك( FeCl3.6H2 )

 

منيزيم اكسيد (Mg )

پلی آلومینیوم کلراید

اسلاید 7 :

مروری برکارهای انجام شده

آمودا و آلاد (2006): انعقاد و لخته سازی پساب کشتارگاه مرغ (آلوم، کلرید فریک و سولفات فریک)،

     (آنیونیک پلی اکریل آمید)

 

رنیو و رجینا (2008): مقایسه منعقد کننده ها و کمک منعقد کننده ها برای تصفیه پساب کشتارگاه

      مرغ توسط ستون شناورسازی، (کلرید فریک، سولفات فریک و آلوم )، (پلیمرها و پلی اکریل آمید آنیون)

 

اسروکا، بادزک و اوبوس (2001): مشاهده میکروسکوپی کاهش ذرات در پساب کشتارگاه توسط

     `انعقاد-لخته سازی با استفاده از سولفات فریک بعنوان منعقد کننده و کمک منعقد کننده های مختلف،

     (سیلیکای فعال شده، پلی ونیل الکل و آنیونیک پلی اکریل آمید )

 

اسروکا، کامینسکی (2004): تصفیه بیولوژیکی پساب صنعت گوشت

 

فرزاد کیا، خسروی(2003): ارزیابی برکه های تثبیت در تصفیه پساب کشتارگاه دام

 

 

 

 

اسلاید 8 :

مواد لازم و تجهیزات مورد نیاز

پساب خام کشتارگاه مرغ

 

سولفات آهن (3)، سولفات آهن (2)، کلرید فریک، پلی آلومینیوم کلراید و آلوم

 

دستگاه جارتست، TDSمتر، کدورت سنج، Hمتر و C D راکتور (هیتر)

 

دستگاه اسپکترفوتومتر، ترازو، همزن مغناطیسی، حمام بن ماری، دسیکاتور و آون 

اسلاید 9 :

انجام شده آزمایشات

1-تعیین دز بهینه و گزینش ماده منعقد کننده

 بهینه H2-تعیین

3-تعیین دور تند بهینه

4-تعیین درصد حجم زلال شده

اسلاید 10 :

نتیجه گیری

منعقد کننده سولفات آهن(3) در دُز بهینه (mg/L)1670و منعقد کننده کلرید فریک در دُز بهینه (mg/L)1250 و پلی آلومینیوم کلراید در دُز بهینه  (mg/L) 5800 کمترین کدورت حدود 3 را دارد، 97% کاهش کدورت دارد.

منعقد کننده آلوم در دز بهینه 850 میلیگرم بر لیتر، کدورت (NTU)25 می باشد، 79 % کاهش کدورت بدست آمد.

منعقد کننده سولفات آهن (2) در دز بهینه 3000 میلیگرم بر لیتر، کدورت (NTU) 71می باشد، 42% کاهش کدورت بدست آمد.

برای سولفات آهن (3) و کلرید فریک و پلی آلومینیوم کلراید در دز بهینه کمترین کدورت را H نمونه پساب (حدود 6 ) می دهد.

دور تند r m 300 نسبت به بقیه دورها بهینه تر می باشد.

سولفات آهن (3) در دور تند  r m300 ،86% حجم زلال شده و کلرید فریک 62% حجم زلال شده در مدت زمان  15 دقیقه دارند . درصد حجم زلال شده سولفات آهن (3) بیشتر از کلرید فریک       می باشد چون ذرات چگالتر می باشند . برای پلی آلومینیوم کلراید، 45 % حجم زلال شده در مدت زمان 563 دقیقه بدست می آید .

کاهشC D  برای دُز بهینه کلرید فریک 32 %  و برای دُز بهینه سولفات آهن(3)  39%  می باشد.  C D باقیمانده در پساب چندین برابر حد مجاز می باشد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید