بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

سه نوع استفاده اساسي از EIT در کارهاي کلينيکي وجود دارد.

 

(a تصويربرداري از توزيع امپدانس داخلي بدن

(b تصويربرداري از تغيير امپدانس داخلي بدن با فرکانس

(c تصويربرداري از تغييرات امپدانس در مدت يک فرآيند فيزيولوژيکي

اسلاید 2 :

قانون ولتاژ و جريان اهم در مورد بافتهاي بيولوژيکي نيز صادق است.

 در مطالعات گذشته نشان داده شده که مقاومت بافت با کاهش فرکانس، افزايش مي يابد.

 در يك مدل امپدانسي، سلول به سه قسمت تقسيم مي شود.  

-1سيتوپلاسم يا قسمت هادي سلول كه در درون يک پرده عايق الکتريکي قرار دارد.

-2 خود پرده يا غشا كه بوسيله يک محيط هادي پوشانده شده

-3 محيط بين سلولي.

 

اسلاید 3 :

در فرکانسهاي کم، غشاء سلولي به صورت عايق عمل مي‌کند و جريان در اطراف سلول جاري مي‌شود

در فرکانسهاي بالا، خاصيت خازني غشاء امپدانس کمي را نشان مي‌دهد و جريان زيادي جاري مي شود، بنابراين حجم قابل دسترس براي جاري شدن جريان زياد مي شود

اسلاید 4 :

Ri مقاومت الکتريکي داخل سلول

Rm خاصيت مقاومتي غشاء سلول

Cm خاصيت خازني غشاء سلول

در فرکانسهاي پايين خازن به صورت اتصال باز عمل مي کند و در نتيجه مقاومت معادل Ri+ Rm مي شود

در فرکانسهاي بالا خازن به صورت اتصال کوتاه عمل مي کند در نتيجه مقاومت معادل Ri مي شود.

اسلاید 5 :

R مقاومت الکتريکي فضاي بين سلولي

S مقاومت الکتريکي داخل سلولي

C خاصيت خازني غشاء

اسلاید 6 :

امپدانس بافت نرمال با امپدانس بافت پاتولوژي متفاوت است.

اگر اندازه و شکل يک ارگان در بدن تغيير کند در اين صورت امپدانس آن بافت عوض خواهد شد.

براي مثال معده در مدت خوردن منبسط مي شود و در مدت زماني خاص به داخل اثني عشر خالي مي شود.

حالتهاي پاتولوژي مي‌تواند سبب تفاوت در امپدانس با حالت نرمال بشود.

براي مثال در 1 KHz مايع مغزي غيرنرمال مقاومتي برابر نصف حالت طبيعي دارد.

در موقع ضربه مقاومت مايع مغزي به اندازه 100% افزايش مي يابد و در بيماري غش مقاومت مايع مغزي به اندازه 20% کاهش مي يابد.

اسلاید 7 :

از دو راه مي توان به بدن سيگنال اعمال نمود: ولتاژ يا جريان.

اگر منبع سيگنال ولتاژ باشد از آنجاييكه مقاومت منبع ولتاژ کم است امپدانس تماسي الکترود در اعمال ولتاژ ايجاد خطاي چشمگير مي کند.

اما با اعمال جريان به بافت، و اندازه گيري ولتاژ در طرف ديگر آن خطاي كمتري ايجاد مي‌شود.

بعلاوه، ارسال سيگنال به صورت جريان از نظر مساله نويز، مناسب تر است.

اسلاید 8 :

در عمل ما به صدها اندازه گيري غيروابسته براي بدست آوردن تصوير مناسب نياز داريم.

در اين سيستم مولتي پلکسر مورد استفاده قرار مي گيرد تا منبع جريان و اندازه گيري ولتاژ ما بين الکترودها سوئيچ شود.

پارامتر هاي مهم  در جمع آوري داده ها:

الف- تعداد الكترود مورد استفاده

ب- طراحي سيستم

ج- فركانس كار و يا محدوده فركانس

اسلاید 9 :

 

تقريباً تمامي سيستمهاي EIT در فركانس ثابت ما بين 10KHz تا 100KHZ كار مي كنند.

القاء جريان EIT در فركانسهاي زير 100KHZ باعث كاهش حساسيت  ميشود و لذا حساسيت اطلاعات مركز بدن را كاهش مي دهد.

 

القا فركانس هاي مختلف براي ماكزيممم كردن اطلاعات بدست آمده و كسب بهترين تفاوت ما بين بافت نرمال و پاتولوژي اهميت دارد.

اندازه گيريهاي چند فركانسي تمايز اطلاعات آناتوميك از تصاوير ديناميك را نيز ممكن مي سازد

ولتاژ اندازه گيري شده ممكن است از حد كوچك25µv  تا بيشترين مقدار 160mv باشد

 

اسلاید 10 :

ارتباط بين الگوي جريان به كاربرده شده و ولتاژ اندازه گيري شده مي تواند با رابطه زير نمايش داده شود.

V= R(j,s)

در اين رابطه j الگوي جريان به كاربرده شده در سطح شيء، V ولتاژ اندازه گيري شده و s توزيع رسانايي است.

در مساله بازسازي تصاوير، V و j معلوم فرض مي شوند و s محاسبه ميشود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید