دانلود مقاله اندازه گیری دز موثر ارگان های بدن در تصویربرداری 128 ردیف سی تی اسکن از قلب با استفاده از دزیمتر ترمولومینسانس

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان

کلمات کلیدی:

فانتوم RANDO، دزیمتر ترمولومینسانس100، دز موثرارگان، دستگاه سی تی اسکن، روش اسپیرال و فلش و کانونشنال

مقدمه

CT-Scan مخفف Computed Tomographyبه معنی اسکن توموگرافی رایانهای است، سی تی اسکن یکی از روشهای تصویربرداری مقطعی و عرضی از اعضای بدن در پزشکی میباشد که تصاویر دو بعدی را باهم ادغام کرده و با پردازش هندسی تصویر 3 بعدی ایجاد میکند که حاصل چرخش پرتو ایکس اطراف محور مرکزی یک قطعه از ارگان است. دستگاه سی تی اسکن 256 اسلایس (MSCT)، سیستم سی تی اسکن مخصوصی است که با داشتن ردیف دتکتورهای چندتایی میتواند بطور همزمان از طریق اسلایس های متفاوت دور نواحی مختلف بدن، داده های توموگرافیک تهیه نماید.MSCT قابلیت بینظیری در آنالیز و تحلیل جزئیات آناتومیهای نرمال و آنرمال بدن و پاتولوژیهای گوناگون دارد. توانایی اسکن سریع بیمار با رزولوشن محور z بالا موجب بهینه سازی دستگاه و تقلیل دز جذبی به ارگان های بیمار میشود. با توجه به مطالعات موری و

869


همکارانش با استفاده از این دستگاه، بیمار دز کمتری نسبت به تصویربرداری با 16 اسلایس دریافت میکند، در این بررسی از فانتوم PMMA و اتاقک یونیزاسیون قلمی برای دزیمتری استفاده شده بود، لذا با توجه به مقاله فوق و مقالات پیشین برای دزیمتری دقیق تر، از دزیمتر TLD و فانتوم معادل بافت استفاده شد تا دز دریافتی اندام های مختلف چون تیروئید، پستان، گنادها، قرنیه چشم و...به تفکیک و در شرایط پرتودهی طبیعی و نرمال بیمار اندازه گیری شود.[1]

مواد و روش کار

برای دزیمتری ارگانهای ریه، کبد و پستان با سه روش اسپیرال، کانونشنال و فلش، فانتوم راندو در سه مرحله با استفاده از تعداد 40 عدد TLD-100 مورد تابش قرار گرفت. TLD ها قبل از پرتودهی کالیبره شدند، برای آمادهسازی، TLD ها به مدت 1 ساعت در دمای 400 درجه در کوره (مدل آترا) و سپس به مدت 2 ساعت در دمای 100 درجه در کوره (Thermolyne 47900) قرار داده شدند. در مرحله پرتودهی، دزیمترها در حفره های مخصوص کاشت دزیمتر درون فانتوم نصب شدند. برای هرمرحله پرتودهی 16 عدد TLD مابین دندههای ریه، 7 عدد در کبد، 16 عدد در داخل بافتهای پستان جاسازی شدند و تعدادی TLD هم به عنوان شاهد و دور از محل انجام پرتودهی قرار داده شدند. سپس فانتوم دربخش تصویربرداری سیتیاسکن قلب در سه مرحلهی اسپیرال، کانونشنال و فلش پرتودهی شده و پس از اتمام کار پرتودهی، قرص ها از فانتوم خارج شد و به مدت 10 دقیقه در کوره در دمای 100c به منظور حذف قله های کم دما، پیش گرمادهی شدند. خوانش دزیمترها به وسیله دستگاه قرائتگر TLD (Harshaw 4500) و با دمای بیشینه300 C با نرخ گرمایش10 C/s انجام شد. بعنوان کمیت اندازهگیری TL سطح زیر منحنی درخشش بر حسب نانو کولن (nC) استفاده شد.[2]تبدیل مقدار قرائت شده (nC) به دز بافتبر حسب mSv با استفاده از رابطه (1) انجام شد. [3 ]

HT=TL×ECC× (RL0/RL) ×CF (1)

که در آن(HT(mSv دز بافت بدن ، TL(nC) عدد قرائت ترمولومینسانس ، ECC (Elemental Correction Coefficient) ضریب تصحیح حساسیت فردی دزیمترها، CF(Calibration Factor) ضریب درجهبندی بر حسب (mSv/nC) ، RL0/RL ضریب تصحیح نور مرجع دستگاه قرائتگر است. با توجه به ضریب توزین پرتو 1 برای پرتو گاما و ایکس دز جذبیبا دز معادل HT برابر در نظر گرفته شد و در محاسبات با ضریب توزین بافت به دز موثرE تبدیل شد.[3]

فانتوم مورد استفاده ساخت شرکت RANDO معادل یک مرد با قد 175 سانتی متر و وزن 73,5 کیلوگرم است. این فانتوم دارای 35 برش عرضی بوده و مجموعا 3000 حفره با قطر5 میلی متر برای جاسازی دزیمترهای TLD دارد، در این تحقیق تعداد 16عدد TLD در بافت دنده ریه ،7 عدد TLD در کبد و8 عدد TLD درهر

870


پستان، درفانتوم جاسازی شد. بعنوان دزیمتر از فلوراید لیتیمLiF:Mg,Tiبا نام تجاری TLD100یک هالید قلیایی با دانسیته gcm -3 2/64بدلیل عدد اتمی موثر آن 8/2 نزدیک به عدد اتمی موثر بافت بدن است استفاده شد..[2]
روشهای تصویربرداری

در سال spiral CT 1989 برای آزمون های پیشرفته رادیولوژی معرفی گردید. در این روش هنگامی که آزمون شروع می گردد، تیوب پرتو X بدون تغییر دادن جهت چرخش خود به طور پیوسته شروع به گردش می کند و دادههابطور پیوسته جمع آوری میگردند. این داده ها را می توان تحت هر محورz دلخواه باز سازی کرد. در اسپیرال تخت و تیوب، هر دو هنگام تصویربرداری متحرک میباشند و زمان تصویر برداری حدود 4 ثانیه میباشد. در سیتیاسکن کانونشنال ابتدا وانتهای یک تصویر مانند یک حلقه بسته میباشد.ولی در سیتیاسکن اسپیرال ابتدا و انتهای یک تصویر در یک نقطه قرار نمیگیرندو دو رویه یک اسلایس با هم موازی نیستند.اگر این حالت اصلاح نشود،این پروفایل غیر مسطح ایجاد ارتیفکت حرکتی میکند و بصورت رگههایی در تصویر دیده میشود.جهت جلوگیری از این حالت از الگوریتمهای مخصوص بازسازی تصویر استفاده میشود

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 5 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله روش تحلیلی اندازه گیری زاویه گوه با استفاده از آشکارساز آرایه ای

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
معرفیایجاد توزیع دز یکنواخت در تمام حجم درمان یکی از مهمترین اهداف رادیوتراپی می باشد که ابزارهای متفاوتی برایشکل گیری میدان پرتودهی وتنظیم شدت پرتو مورد نیاز است. یکی از این ابزارها که در پرتو درمانی برای بهبودیکنواختی دز در حجم هدف استفاده می شود فیلترگوه است.اثر گوه بر روی توزیع دز با زاویه گوه توصیف میشود ...

دانلود فایل پاورپوینت اندازه گیری نیرو ، گشتاور و کرنش

PowerPoint قابل ویرایش
23 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته فیزیک
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : روشها مکانيکی –استفاده از خاصيت فنری اجسام ( در محدوده کشسان) –استفاده از توازن نيروها ( اهرم بندی، چرخدنده) –تبديل نيرو به فشار ( فشار سنج ها) الکتريکی –استفاده از خاصيت پیزو الکتريک ( نيرو سنج کريستال پيزو الکتريک) –کرنش سنج مقاومت حساس ( ا ...

دانلود فایل پاورپوینت آموزش اندازه گیری توان عضلانی بدن

PowerPoint قابل ویرایش
20 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : هدف : ارزیابی توان انفجاری - توان بی هوازی             اندازه گیری توان عضلات پا لوازم مورد نیاز : یک نوار مدرج / پودر گچ اسلاید 2 : شرح آزمون : (1آزمون شونده به پهلو کنار دیوار می ایستد ، پاها صاف روی زمین ، یک دست کشیده کنار بدن و دست دیگر به صور ...

مقاله اندازه گیری تجربی توزیع کرنش سطحی با استفاده از روش اپتیکی ESPI

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** اندازه گیری تجربی توزیع کرنش سطحی با استفاده از روش اپتیکی ESPI چکیده در این تحقیق، از روش نوری تداخل سنجی طرح اسپکل دیجیتالیا که نسخه دیجیتالی تداخل سنجی هولوگرافیک می باشد، برای اندازهگیری توزیع کرنش سطح یک ورق فولادی تحت بار استفاده شد ...

مقاله اندازه گیری رطوبت خاک با استفاده از سنجش از دور

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
اندازه گیری رطوبت خاک با استفاده از سنجش از دور چکیده رطوبت خاک یکی از پارامتر های بنیادی محیط زیست است که بر زندگی گیاهی، جانوری ومیکروارگانیسم ها مستقیماً تاثیر گذار بوده و نقش عمده ای در تبادلات انرژی بین هوا و خاک ایفا می کند. توزیع عمودی و افقی رطوبت خاک از طریق تبخیر و تعرق گیاهان و تبدیل انرژی تابشی ...

مقاله اندازه گیری آزمایشگاهی پارامترهای موثر بر بازده سیستم سرمایش تبخیری غیرمستقیم

word قابل ویرایش
19 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
اندازه گیري آزمایشگاهی پارامترهاي موثر بر بازده سیستم سرمایش تبخیري غیرمستقیم چکیده در این مقاله اثر پارامترهاي مختلف از جمله سرعت و رطوبت هواي ورودي بر روي بازده و دماي هواي خروجی در یک سیستم سرمایش تبخیري غیر مستقیم به صورت اندازهگیري آزمایشگاهی بررسی شده است. بدین منظور طرح جدیدي از یک سیستم سرمایش تبخ ...

مقاله تعیین تقلبات گیاهی زعفران با استفاده از مارکرهای مولکولی ITS

word قابل ویرایش
6 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تعیین تقلبات گیاهی زعفران با استفاده از مارکرهای مولکولی ITS   چکیده: تولید محدود زعفران و قیمت بالای آن باعث شده است تا در این گیاه تقلبات زیادی صورت بگیرد، این تقلبات بیشتر شامل افزودن موادگیاهی مشابه زعفران می باشد . برای تعیین این تقلبات روش های مختلف ی گسترش یافته است که بیشتر آن ها بر اساس مشخصات مو ...

مقاله اندازه گیری ارتعاشات دیواره قلب به کمک امواج اولتراسوند

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** اندازه گیری ارتعاشات دیواره قلب به کمک امواج اولتراسوند چکیده - برای بررسی وضعیت عضله قلبی روشهای تصویر برداری متنوعی موجود استد اکوکاردیوگرافی، MRI ، CT امکان مشاهده تصویر مقطعی عرضی از قلب را می دهند ولیکن تصاویرشان به حرکات بزرگ و فرک ...