بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

ساختار if - else

فرمت کلی :

If(<expression>)

    <True_Statement>;

else

    <False_Statement>;

اگر عبارت شرطی برابر يک منطقی باشد عبارت اول و گر نه عبارت بعد از else اجرا می شود.

بايد حتماً درون بلوک initial يا always به کار رود.

اسلاید 2 :

قسمت else به بعد اختياری است.

اگر برای هر يک از عبارات درست و يا غلط بيش از يک جمله داشته باشيم از begin و end استفاده می کنيم.

 

اسلاید 3 :

اين ساختار به صورت تو در تو هم می تواند استفاده شود.

اسلاید 4 :

تحقق مداری مثال های قبل بدين صورت است :

اسلاید 5 :

انشعاب چند گانه

برای پرهيز از لايه های زياد در ساختارهای شرطی تو در تو

فرمت کلی :

case(<expression>)

    alter#1: Statement_1;

    ...

    alter#n: Statement_n;

    default: Statement_def;

endcase

اسلاید 6 :

ابتدا expression ارزيابی می شود.

مقدار به دست آمده به ترتيب با alter#1 تا alter#n مقايسه می شود.

عبارت مربوط به نخستين شرط محقق شده اجرا می شود.

قسمت default اختياری است.

تک تک بيت ها با در نظر گرفتن 0,1,x,z اجرا می شوند.

اگر تعداد بيت های expression و alter برابر نباشند، عبارت کوچکتر از سمت چپ با صفر پر می شود.

اسلاید 7 :

انشعاب چند گانه

اسلاید 8 :

casex - casez

از لحاظ ساختار کاملاً مشابه case هستند.

در casez مقادير z در عبارات به صورت Don’t care در نظر گرفته می شوند.

در casex مقادير z و x در عبارات به صورت Don’t care در نظر گرفته می شوند.

اسلاید 9 :

حلقه ها

برای تکرار در اجرای يک بخش به صورت متناهی و يا نامتناهی استفاده می شوند.

انواع حلقه ها عبارتند از:

While, for, repeat, forever

اسلاید 10 :

حلقه while

فرمت کلی :

while <expression>

  <statement>;

تا زمانی که عبارت expression درست باشد، عبارت statement اجرا می شود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید