بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :


 Lakes Productivity                                 

حاصلخيزي درياچهها به وسيله اندازهگيري ميزان رشد جلبكها كه ميتواند بوسيله مواد مغذي در دسترس حمايت شود، تعيين ميگردد. در واقع افزايش حاصلخيزي معمولاً موجب تنزل كيفيت آب ميگردد. زيرا در اثر رشد بيش از حد جلبكها تغييرات نامطلوبي درآب بروز ميكند. بطور كلي حاصلخيزي درياچه نقش مهمي در تعيين كيفيت آب به عهده دارد و ميتواند يك مبنا براي طبقهبندي درياچهها باشد

اسلاید 2 :

انواع درياچه براساس شدت حاصلخيزي عبارتند از:

ـ درياچههاي اليگوتروفيك Oligotrophic lakes                 
ـ درياچه
هاي اتروفيك  Eutrophic lakes                          
ـ درياچه
هاي مزوتروفيك Mesotrophic lakes                   
ـ درياچه
هاي پير Senescent lakes                                    

اسلاید 3 :

1- درياچه هاي اليگوتروفيك :
  داراي مقادير كمي از ازت و فسفر بوده بنابراين حاصلخيزي كمي دارند. به همين دليل عمق زيادي ازآب شفاف بوده وبه عبارتي ضخامت منطقه نوري در درياچه ها زياد است . از طرفي در اين درياچه ها در فصل تابستان و زمان بروز لايه بندي حرارتي غالباً لايه هيپوليمنيون هوازي است .

اسلاید 4 :

2- درياچه هاي اوتروفيك :
 اين درياچه ها حاوي مقادير زيادي از ازت و فسفر بوده و حاصلخيزي زيادي دارند . به دليل حضور بيش از حد جلبكها كدورت آب بسيار زياد بوده و عمق منطقه نوري كم است . از طرفي به دليل تجمع بيش از حد رسوبات اين درياچه ها نسبت به درياچه هاي اليگوتروفيك داراي عمق نسبتاً كمي هستند و معمولاً در فصل تابستان لايه هيپوليمنيون بي هوازي است

اسلاید 5 :

3- درياچه هاي مزوتروفيك :
 كيفيت آب در اين درياچه ها در حد واسط بين درياچه هاي اليگوتروفيك و اوتروفيك است . با اين حال معمولاً لايه هيپوليمنيون در اين درياچه ها هوازي است.

اسلاید 6 :

4- درياچه هاي پير :
  با گذشت زمان و به دليل بار آلي بالا و مقادير زياد رسوبات به اين درياچه ها ميزان عمق به شدت كاهش يافته و لذا جمعيت زيادي از گياهان آبزي ريشه دار در اين درياچه ها مشاهده مي شود . از طرفي در صورت ورود مواد آلي و بار جامدات ، درياچه هاي پير نهايتاً به مرداب تبديل مي شود .

اسلاید 7 :

اتروفيكاسيونEutrophication

اتروفيكاسيون يك فرآيند طبيعي است كه طي آن درياچهها به تدريج كم عمق شده و از طريق ورود نوترينتها به آنها حاصلخيزتر ميگردند. به عبارت ديگر اتروفيكاسيون فرآيندي است كه طي آن در اثر ورود نوترينتها به آب رودخانه يا درياچه، موجب رشد شديد جلبكها در آب، كاهش عمق مفيد و تخريب كيفيت آب ميگردد

اسلاید 8 :

بنابراين درياچههاي اليگوتروفيك به تدريج از مراحل مزوتروفيك، اتروفيك و مرحله پيري ميگذرند و سپس احتمالاً بطور كامل از رسوبات پر ميشوند. زمان لازم براي اين فرآيند به اندازه درياچه، ميزان نوترينتها و مواد معلق قابل تهنشيني بستگي دارد.

گاهي اوقات در نتيجه فعاليت انسان بطور مصنوعي رسوبات و نوترينتها به رودخانه يا درياچه تخليه ميشود كه موجب تشديد پديده اتروفيكاسيون ميگردد

اسلاید 9 :

جلبكها و اثرات آنها
جلبكها مجموعهاي از موجودات ذرهبيني تا موجودات درشت گياهي هستند كه تحت عنوان Micro Algae و Macro Algae مطرح ميباشد. داراي ساختمان نسبتاً ساده، مولد اكسيژن و بيشتر آنها حالت ميكروسكوپي دارند و به اشكال مختلف سلول مجزا تا كلنيهاي گسترده و اشكال پرسلولي بزرگ ديده ميشوند. آنها قادرند با كمك نور خورشيد به عنوان منبع انرژي و دياكسيد كربن به عنوان منبع كربن فعاليت كرده و توليد اكسيژن و سلول جديد نمايند

اسلاید 10 :

اثرات جلبكها
ـ ايجاد طعم و بوي نامطلوب در آب
ـ توليد رنگ
ـ ايجاد خوردگي
ـ انسداد صافي
ها در سيستم تصفيه آب
ـ اثر بر تصفيه آب و توليد پيش ساز محصولات جانبي گندزدايي
ـ توليد لجن در كف و ديواره مخازن
ـ توليد سم

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید