بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مقدمه

در سال هاي اخير در ايلات متحده و ديگر كشورهاي مناطق معتدله جهان، نظام‌هاي زراعي متداول كه اساساً بر مصرف زياد انرژي و نهاده‌هاي شيمايي متكي‌اند. از جنبه‌هاي مختلف مورد بازنگري و موشكافي‌هاي دقيق‌ قرار گرفته است؛ بطوريكه در سال‌هاي 1980 روند روبه  گسترش اين بازنگري در ايالات متحده ابعاد گسترده‌تري يافت و اركان اصلي نظام كشاورزي در اين كشور مانند دانشگاه ها، وزارت كشاورزي، تجارت و ساير بخش‌هاي مرتبط با آن را دربر گرفت، در حالي كه دقيقاً در يك دهه قبل از آن، يعني در سال‌هاي 1970، دئر اين كشور، عمدتاً مساله استفاده از وجب به وجب خاك و به حداكثر رساندن ميزان عملكرد در واحد سطح اط طريق نهاده‌هاي شيميايي مدنظر قرار داشت. از اين رو در سال‌هاي اخير متخصصان كشاورزي و تحليلگران سياسي همواره در پي آن بودند كه راهي مناسب براي تلفيق فن‌آوري و سياست بيابند تا بدين‌وسيله ضمن ايجاد زمينه مطلوب براي بهره‌برداري بهينه از منابع موجود، مشكلات زبيست‌محيطي كاهش يابد و امكان سودآوري بيشتر در كشاورزي نيز فراهم شود.

اسلاید 2 :

كشاورزي پايدار چيست؟

بيشتر اختلاف نظرهايي كه امروزه در مورد ماهيت و توانائي‌هاي كشاورزي پايدار وجود دارد، عمدتاً در ارتباط با تعاريفي است كه از آن ارائه مي شود. برخش كشاورزي پايدار را نوعي بينش مي‌دانند، اما برخي ديگر معتقدند كشاورزي پايدار ارائه طريقي براي انتخاب روش‌هاي زراعي است. برخي به كشاورزي پايدار به عنوان راهبردي مديريتي مي‌نگرند و بعضي نيز معتقدند كه كشاورزي پايدار نام ديگري است كه مي‌توان بر كشاورزي ارگانيك نهاد. در حالي كه برخي ديگر كشاورزي پايدار را مترادف با حداكثر عملكرد اقتصادي مي‌دانند، اما در اين ميان شايد بتوان گفت كه واژه كشاورزي پايدار خود مناسبت‌ترين تعريف است.

اسلاید 3 :

روش‌هاي پايدار براي حفظ حاصل‌خيزي خاك

حاصل‌خيزي پايدار خاك، به مفهوم قابل دسترسي بودن دائمي عناصر غذايي براي گياه است. حاصل‌خيزي پايدار هنگامي تحقق مي يابد كه تمامي عناصر غذايي جذب شده توسط گياهان به خاك برگردد، به طوري كه اين عناصر بتوانند مجدداً مورد استفاده اين گياهان قرار گيرند، در چنين وضعيتي است كه چرخه عناصر غذايي شكل مي‌گيرد. در سيستم‌هاي فعلي چرخه عناصر غذايي، به طور كامل بسته نمي‌شود، زيرا اين عناصر دائماً به چرخه يادشده اضافه شده و يا از آن خارج مي‌شوند. به حداقل رساندن تلفات عناصر غذايي در چرخه مذكور و تامين نهاده‌هاي ضرورس براي گياه رمز موفقيت حاصل‌خيزي خاك در نظام‌هاي كشاورزي پايدار است.

اسلاید 4 :

اثرات فرسايش بر روي حاصلخيزي  خاك

مادامي كه عوامل فرساينده خاك از قبيل رواناب و باد كنترل نشوند، انسان شاهد هدرروي عناصر غذايي از اين طريق خواهد بود. از آنجا كه ميزان هدرروي عناصر غذايي از طريق فرسايش تحت تاثير عواملي مانند نظام كشت، حفاظت خاك و شيب‌زمين است، لذا با اعمال مديريت صحيح مي‌توان ميزان اين هدرروي را تا حد زيادي كاهش داد. بدون شك ميزان هدرروي عناصر غذايي از طريق فرسايش با ميزان تلفات خاك ارتباط مستقيم دارد، اما حجم اين هدرروي تابع مقدار عناصر غذايي خاك نيز هست.

اسلاید 5 :

آب شويي

حجم هدرروي عناصر غذايي از طريق آب‌شويي تحت كنترل اقليم، خصوصيات فيزيكي و شيمايي خاك، نوع محصول و نوع عنصر غذايي و غلظت آن در خاك است.

اثرات متقابل اين عوامل موجب مي‌شود كه تلفات عناصر غذايي از راه آب‌شويي  داراي دامنه‌اي وسيع باشد. از آنجا كه عناصر غذايي به وسيله آب از محدوده ريشه و نهايتاً از چرخه خارج مي‌شوند، لذا نوع نزولات جوي و نحوه توزيع آنها بر ميزان هدرروي عناصر غذايي از طريق آب‌شويي تاثير مي‌گذارد.

اسلاید 6 :

عناصر غذايي باقي‌مانده از مصرف طولاني‌مدت كودهاي شيمايي

مزارعي كه در آنها به مدت طولاني از كودهاي شيميايي استفاده شده است، غالباً حاوي فسفر و پتاسيم قابل جذب مي‌باشند، به طوري كه غلظت اين عناصر در خاك اغلب بيشتر از حد مورد نياز براي دست‌يابي به  حداكثر عملكرد است. نتايح بدست آمده از پژوهش‌هاي مربوط به باقي‌مانده عناصر غذايي در خاك توسط محققان مختلف علوم زراعي در ايالت‌هاي آلاباما، آيوا، ميشيگان، مينه‌سوتا، ميسوري، نبراسكا و ورمونت بيانگر ين واقعيت است كه در بسياري از مزارع اين ايالت‌ها غلظت پتاسيم و بويژه فسفر قابل جذب خاك بيشتر از حد موردنياز به حداكثر عملكرد است.

اسلاید 7 :

اكرچه ممكن است استفاده نكردن از كودهاي شيميايي يا كاهش مصرف آنها به مدت چندسال در خاك‌هايي كه محتوي غلظت‌هاي زيادي از عناصر غذايي مي‌باشند، در طولاني مدت روش پايداري نباشد، اما بدين‌وسيله مي‌توان هزينه مربوط به چنين نهاده‌هايي را دست كم براي چند سال كاهش داد. علاوه بر اين كاهش غلظت عناصر غذايي قابل جذب خاك كه از اين راه فراهم مي‌شود، هدرروي اين عناصر از طريق فرسايش، رواناب و آب‌شويي را نيز كاهش خواهد داد. البته هنگامي كه غلظت اين عناصر در خاك به حدي برسد كه موجب محدوديت عملكرد اقتصادي شود، استفاده از منابع مختلف عناصر غذايي براي ايجاد توازن آنها در چرخه ضروري خواهد بود. مهمترين اين منابع عبارتند از:

ازت تثبيتي از طريق بيولوژيك، كودهاي شيميايي، منابع فرآوري نشده عناصر غذايي، محصولات فرعي صنايع غذايي و مواد غذايي دامي.

اسلاید 8 :

جمع‌بندي

از ديدگاه تغذيه، گياهي كليد دست‌يابي به كشاورزي پايدار، ايجاد چرخه در عناصر غذايي است. در نظام‌هاي مختلف كشاورزي، هدرروي عناصر غذايي از چرخه بيشتر از طريق برداشت محصول توليدي در مزرعه به مصرف تعذيه دام‌ها رسيده و تنها فرآ‌ورده‌هاي دامي از آن خارج شوند يا به كارگيري روش‌هاي صحيح مديريتي مي‌توان هدرروي عناصر غذايي از كودهاي دامي و تلفات ناشي از عوامل يادشده به حداقل خود رسيده منابع عناصر غذايي را بايد به قدري مورد استفاده قرار داد كه مقدار هدر رفته را جبران نمايد.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید