بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تعریف:

ž

مایع نخاعی((csf مایعی بی رنگ و شفاف با ویسکوزیته شبیه به آب است.

ž

اسلاید 2 :

مکانیزم حرکت :

تولید در شبکه کروئیدی مغزدر بطن سوم و چهارم

گردش  ضربانی در اطراف مغز و ستون فقرات

اسلاید 3 :

وظایف:

اسلاید 4 :

معادلات حاکم برای csf

معادلات ناویر استوکس برای سیال نیوتنی:

در نظر گرفتن تابع فشار بصورت :sin

اسلاید 5 :

مواد ویسکوالاستیک

ویژگی سیالات و جامدات را با هم دارند

جامد                  فنر

سیالات               دمپر

اسلاید 6 :

انواع مدل های ویسکوالاستیک

مدل ماکسول:

مدل کلوین-ویت:

مدل جفریز:

مدل برگرز:

اسلاید 7 :

انتشار موج های ضربانی در تیوب ویسکوالاستیک

  معادلات پایا و ضربانی درلوله صلب و مستقیم

  معادلات پایا و ضربانی در تیوب انعطاف پذیر

  مکانیک دیوارهای ویسکوالاستیک

ž

ž

ž

اسلاید 8 :

عدد ومرسلی:

ž

ž

:Rمقیاس طولی مناسب(شعاع)

 :Wفرکانس زاویه ای

  :  ویسکوزیته سینماتیکی

اسلاید 9 :

معادلات پایا و ضربانی درلوله صلب و مستقیم

اسلاید 10 :

معادلات پایا وضربانی درلوله صلب و مستقیمبا فرض فشار هیدرودینامیک و استفاده از عدد ومرسلی:

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید