بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

هدف استاندارد

هدف‌ اين‌ استاندارد، تجويز نحوه‌ حسابداري‌ داراييهاي‌ نامشهود است‌. مسائل‌ اصلي‌ در حسابداري‌ داراييهاي‌ نامشهود عبارت‌ از معيارها و زمان‌ شناخت‌ دارايي‌، تعيين‌ مبلغ‌ دفتري‌، شناخت‌ هزينه‌ استهلاك‌ و تعيين‌ ساير موارد كاهش‌ در مبلغ‌ دفتري‌ آنهاست‌.

اسلاید 2 :

دامنه کاربرد

.1الزامات‌ اين‌ استاندارد بايد در مورد حسابداري‌ كليه‌ داراييهاي‌ نامشهود بكار گرفته‌ شود مگر در موارد زير :

الف‌. ماليات‌ انتقالي‌ به‌ دوره‌هاي‌ آتي‌

ب ‌. سرقفلي‌ ناشي‌ از تركيب‌ واحدهاي‌ تجاري‌ (‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 19 ).

ج‌ . حقوق‌ معدني‌ و هزينه‌هاي‌ اكتشاف‌، توسعه‌ و استخراج‌ معادن‌، نفت‌، گازطبيعي‌ و غيره‌. ليكن‌ اين‌ استاندارد در مورد داراييهاي‌ نامشهودي‌ كه‌ براي‌ توسعه‌ يا نگهداري‌ اين‌ فعاليتها بكار مي‌رود، كاربرد دارد.

د . مخارج‌ تحقيق‌ و توسعه‌ (‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 7 ).

ه . اجاره‌ها (‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 21 ).

اسلاید 3 :

دامنه کاربرد

.2داراييهاي‌ نامشهودي‌ كه‌ در روال‌ عادي‌ عمليات‌ واحد تجاري‌ به‌ قصد فروش‌ نگهداري‌ مي‌شود، موضوع‌ اين‌ استاندارد نيست‌. ليكن‌ اين‌ استاندارد در مورد داراييهاي‌ نامشهودي‌ كه‌ با قصد واگذاري‌ امتياز استفاده‌ آنها، نگهداري‌ مي‌شود، كاربرد دارد.

اسلاید 4 :

دارايي نامشهود

دارايي‌ نامشهود به‌ يك‌ دارايي‌ غيرپولي‌ و فاقد ماهيت‌عيني‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌:

الف‌. به‌ منظور استفاده‌ درتوليد يا عرضه‌ كالاها يا خدمات‌، اجاره‌ به‌ ديگران‌ يا براي‌ مقاصد اداري‌ توسط‌ واحد تجاري‌ نگهداري‌ مي‌شود،

ب‌ . با قصد استفاده‌ طي‌ بيش‌ از يك‌ دوره‌ مالي‌ توسط‌ واحد تجاري‌ تحصيل‌ شده‌ باشد، و

ج‌ . قابل‌ تشخيص‌ باشد.

اسلاید 5 :

ويژگيهاي دارايي نامشهود

üماهيت غير عيني

  • در شرايطي که ممکن است داراييهاي نامشهود حاوي يا مبتني بر ماهيت عيني باشند، طبقه بندي آنها به عنوان دارايي ثابت مشهود يا دارايي نامشهود مستلزم قضاوت اين امر است که کدام عنصر مهمتر است.

üقابليت تشخيص

  • مي توان دارايي نامشهود را از سرقفلي واحد تجاري متمايز کرد.
  • با توجه به اينکه سرقفلي واحد تجاري از کل واحد تجاري يا ساير داراييهاي آن قابل تشخيص نيست، به عنوان دارايي نامشهود شناسايي نمي شود.

اسلاید 6 :

شناخت و اندازه گيري اوليه دارايي نامشهود

يک قلم هنگامي به عنوان دارايي نامشهود شناسايي مي شود که:

الف. با تعريف داراييهاي نامشهود مطابقت داشته باشد.

ب . معيارهاي شناخت احراز شده باشد که عبارتند از:

.1جريان منافع اقتصادي آتي دارايي به  درون واحد تجاري محتمل باشد.

.2بهاي تمام شده دارايي به گونه اي اتکاپذير قابل اندازه گيري باشد.

اسلاید 7 :

جريان منافع اقتصادي آتي و کنترل

üجريان منافع اقتصادي آتي مرتبط با دارايي نامشهود به درون واحد تجاري تنها هنگامي محتمل است که واحدتجاري بتواند با دلايل کافي نشان دهد:

الف. دسترسي به خالص جريان ورودي منافع اقتصادي آتي دارايي به درون واحد تجاري امکانپذير است،

ب. توانايي* و قصد استفاده از دارايي نامشهود را دارد، و

ج. به منابع فني و مالي کافي براي کسب منافع اقتصادي آتي دارايي دسترسي دارد.

* توانايي استفاده از دارايي ناشمهود، مستلزم داشتن کنترل بر آن دارايي است. زماني يک واحد تجاري بر دارايي کنترل دارد که:

.1قدرت کسب منافع اقتصادي آتي ناشي از آن را داشته باشد،و

.2بتواند از دسترسي ديگران به آن منافع جلوگيري کند.

اسلاید 8 :

جريان منافع اقتصادي آتي و کنترل

  • محتمل‌ بودن‌ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ بايد با استفاده‌ از مفروضات‌ معقول‌ و داراي‌ پشتوانه‌ كه‌ معرف‌ بهترين‌ براورد مديريت‌ از وقوع‌ يك‌ سري‌ شرايط‌ اقتصادي‌ محتمل‌ در طول‌ عمر مفيد دارايي‌ است‌، توسط‌ واحد تجاري‌ ارزيابي‌ شود.ارزيابي‌ مزبور مستلزم‌ بكارگيري‌ قضاوت‌ بر مبناي‌ شواهد موجود در زمان‌ شناخت‌ اوليه‌ است‌. در اين‌ مورد اهميت‌ بيشتر بايد به‌ شواهدي‌ داده‌ شود كه‌ به‌طور بيطرفانه‌ قابل‌ تأييد باشد.

اسلاید 9 :

اندازه گيري بهاي تمام شده به گونه اي قابل اتکا

يك‌ دارايي‌ نامشهود به‌ هنگام‌ شناخت‌ اوليه‌ بايد به‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ اندازه‌گيري‌ شود.

بهاي تمام شده دارايي نامشهود باتوجه به شيوه تحصيل آن اندازه گيري مي شود.

اسلاید 10 :

اندازه گيري دارايي  نامشهود پس از شناخت اوليه

دارايي نامشهود پس از شناخت اوليه، به مبلغ دفتري يعني بهاي تمام شده پس از کسر استهلاک انباشته و هرگونه ذخيره کاهش ارزش منعکس     مي شود.

تجديد ارزيابي دارايي نامشهود بعنوان نحوه عمل مجاز جايگزين

در صورت رعايت شرايط زير، تجديد ارزيابي داراييهاي نامشهود بعنوان يک نحوه عملي جايگزين مجاز است:

الف. تجديد ارزيابي در فواصل منظم 3 يا 5 ساله

ب . ارزيابي تمام اقلام طبقه اي که دارايي مزبور به آن تعلق دارد

ج . تجديدارزيابي توسط ارزيابان مستقل وداراي صلاحيت حرفه اي

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید