بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تاریخچه مصرف حشیش

انسان بیش از 10هزار سال است که گیاه شاهدانه را می شناسد.

بیش از 6هزار سال که آنرا به عنوان دارو بکارمی برند.

حشیش در منشا لغوی به عنوان ارتش ترور است واین از داستان حسن صباع وفدائیان اسماعیلیه است.

اسلاید 2 :

براساس آمار رسمی مربوط به سال 2001 میلادی21 میلیون امریکائی به شکل ماهانه از حشیش استفاده می کنند 5درصد از جامعه امریکا را شامل می شود

بیش از 110هزارنفر به دنبال مصرف حشیش در امریکا به اورژانس آورده شده اند

39درصد ازستاره های سینما (مرد )در امریکا معتاد به حشیش اند و26در صد از هنر پیشه های زن نیز به حشیش معتاد هستند

اسلاید 3 :

مهم ترین مراکز کشت وراه های ترانزیت حشیش

اسلاید 4 :

نگاهی به یک خطر :شیوع مصرف حشیش

براورد سازمان های مبارزه با مواد مخدر: در جهان این گونه است که حشیش پر مصرف ترین ماده مخدر در تمام دنیا است وعبارتی دیگر ارزان ترین قابل دسترس ترین ماده مخدر در همه دنیا حشیش است تا آنجا که حشیش بیش 200اسم خیابانی دارد

خطر واقعی از آنجاست که حشیش به تنهائی که ماده اعتیاد آور است اما در سالهای اخیرانوع دیگری از اعتیاد به ان در جوامع غربی دیده می شود وآن مصرف چندماده مخدر به همراه حشیش است

این نوع اعتیاد چندگانه نه تنها با عوارض شدید همراه است ترک آ ن مشگل وخطر مرگ ناشی از این نوع مواد مخدر جدید بسیار زیاداست

مطالعات آماری نشان می دهد نه تنها حشیش خود اعتیاد آوری قوئی است بلکه خود می تواند منشائ انواع دیگر از اعتیاد به مواد مخدر قوئی تردیگر نیز  بشود

در دسته بندی های جدید موادمخدر حشیش را به عنوان یک ماده روان گردان طبقه بندی شده است تمام توهمی که از حشیش دیده می شود ناشی از تاثیر ات مغزی این ماده بوده وتخریب مغز به دنبال مصرف حشیش نیز مانند دیگر روانگردان ها دارااست

اسلاید 5 :

ماده مخدر موجود درگیاه شاهدانه (      (THC

  درگیاه شاهدانه حدود420 ماده شیمیائی تولید می شود که 69 ماده سرطان زا وحدود60 ماده مخدر از دسته کانابینوئیدها را دارد که مهمترین ماده مخدر در گیاه شاهدانه مونث با نام شیمیائی دلتا-9- تتراهیدروکانابینول (   (THCاست.

این ماده فقط در گیاه مونث شاهدانه وبا بیشترین میزان در قسمت های فوقانی گیاه یافت می شود.

میزان ماده (   (THCگونه هندی بیشتر است      .

اسلاید 6 :

Active Agents THC

D-9-THC

D-8-THC

Cannabidiol

Active Metabolites

اسلاید 7 :

THC

NAME :  Tetrahydrocannabinols

CHEMICAL NAME :  Tetrahydro 6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo [b,d]pyran-1-ol

CHEMICAL FORMULA:  C21H30O2

­Main active chemical in Marijuana

­Absorbed by fatty tissues in organs of the body (including brain)

­Can be detected in the body for days, but can be detected weeks later in chronic users.

­Changes the way sensory information is received and processed in the hippocampus.

Reference (7,11,18,23)

 

اسلاید 8 :

سرشاخه های گیاه شاهدانه مهمترین منبع تولید THC

اسلاید 9 :

انواع گونا گون حشیش

حشیش در نام ها واشکال گوناگونی به بازار مواد مخدر عرضه می شود که بیشتر دسته بندی ونام گذاری آن
بر اساس مقدار ماده مخدر  THC است.

حشیش ،گاه همراه بامخلوطی از چند ماده مخدردیگر مورد استفاده قرار می گیرد.

اسلاید 10 :

حشیش از معدود مواد مخدری است برروی تمام اندام های بدن اثر سوء می گذارد. اعتیاد یه حشیش اعتیاد از نوع روانگردان ها بوده وهنوز هیچ روش مناسبی برای ترک این اعتیاد شنا خته نشده است

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید