بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

دراثر سوختن مواد، انرژي و مواد جديد توليد مي شوند كه بسيار متنوع مي باشند. فلوچارت زير نمايانگر اين تنوع مي باشد.

اسلاید 2 :

 • در كليه حريق ها دود توليد مي شود و با دود مقادير مختلفي غبار، گرد، الياف، بخور و بخارات و گازها توأم است.
 • دود مخلوط بسيار درهمي است از توليدات فرار احتراق تركيبات آلي مركب از ذرات بسيار ريز جامد يامايع كه درون گازها متصاعد و از حريق معلقند.
 • بعضي از ذرات كربن تا 1 ميكرون عرض دارند و برخي ديگر ممكن است تا كمتر از 05/0 ميكرون برسند

اسلاید 3 :

 • از حريق هايي كه چوب و پارچه در بر دارند دودي بر مي خيزد با ذراتي مركب از دوده
  SOOT) ) بخارات معرق وتركيبات آلي قيري كه نتيجه سوخت ناقص و تقطير مخرب (‌Destructive  Distillation ) مواد اصلي است.
 • گازهاي متصاعده از چنين حريق ها مخلوطي هستند ازمحصولات احتراق عادي ماننددی اکسید کربن و منو اكسيد كربن توأم باهواي كشيده شده و به مصرف احتراق نرسيده .

اسلاید 4 :

 • ذرات دود كه در جريان هوا قرار گرفته اند ممكن است به اندازه اي سرد شوند كه بخارات آب، اسيدهاي ارگانيك و آلدئيدهاي توليدي حريق روي آنها بچسبند و درصورت استنشاق عميقاً دردستگاه تنفسي فرو رفته و شديداً ‌موجب تحريك آن شوند .

اسلاید 5 :

 • اين تركيبات ضمناً چشمها را نيز شديداً مي آزارند . بنابراين بيماران دودزده ممكن است دچار عوارض مواد مختلفي قرارگرفته باشند از قبيل : هضم دود، تنفس دود، سوزشهاي مجاري تنفس، استنشاق گازها وبخارات مسموم كننده، آب و نمك رفتگي بدن و از اين قبيل كه معالجه اش پزشكان متخصص و وسايل معاينه و معالجه خاص ايجاب مي نمايد.

اسلاید 6 :

 • آب دروني مواد مورد حريق نيز دردود سازي موثر است. رطوبت از شدت احتراق مي كاهد، لذا احتراق كامل صورت نمي گيرد. در نتيجه دود بيشتري توليد مي شود. از طرف ديگر بخارات آب تبخير شده دود راغليظ تر كرده و ظاهر آن را تغيير مي دهد، گرچه مضرات تركيبات ديگر دود را ندارد.
 • با تمام اين احوال حتي مواد خشك با هواي كافي باز در توليد مقدار دود متفاوت مي باشند.
 • بعضي از انواع چوب يا مواد ديگر سلولزي، ممكن است به نسبت كمتري دود كنند و حال آنكه موادي مانند اسفنج مصنوعي PVC, Polystyrene , Foam rubber و نفت در شرايط برابر، دود بمراتب بيشتري دارند؛ ولي از ظاهر دود نمي توان به درجه ضرر و خطر بهداشتي و بدني آن پي برد.

اسلاید 7 :

 • محدود ساختن ديد توسط ذرات دود موجب مزاحمت شديد مي شود. دود در يك ساختمان باعث سردرگم كردن اشغال كنندگان و وحشت مي شود، بخصوص وقتي با ساختمان آشنايي نداشته باشند ( مانند مسافران تازه وارد در هتلها ).، مانع كار مأموران نجات و راه يافتن آنها به اماكن مورد نظر مي گردد .
 • چنانچه دود متراكم باشد مانع ديد هر گونه علامت و راهنما شده و حتي كانون اصلي حريق را هم از نظر پنهان نگاه مي دارد .
 • لذا عمليات آتش نشاني نيز به اشكال بر مي خورد.

اسلاید 8 :

 • دود چون مواج و متحرك است ممكن است باعث مرگ و جراحات در نقاطي بسيار دورتر از محل اصلي حريق گردد.
 • مثلاً دود حريق طبقات پايين يك بنا ممكن است باعث مرگ و جراحات طبقه بالاتر شود.
 • طبقات زير زمين و بناهاي بي پنجره مانند سينماها از لحاظ دود بسيار خطرناكتر و قابل توجه مي باشند

اسلاید 9 :

 • خطرات جانی دود در حريق بناها و محتويات بيشتر از سوختگي است.
 • متجاوز از 80% تلفات جاني حريق مربوط به دود است نه شعله . دود وگازهاي داغ بسيار پيش از رسيدن شعله تلفات مي گيرند.
  در بسياري از حريق ها مرگ افراد به هيچ وجه آثاري از تماس با شعله يا حتي حرارت زياد مشاهده نشده است.

اسلاید 10 :

 • خطرات دود به اشكال مختلف صورت مي گيرد. پيدايش منو اکسیدكربن و تقليل ميزان اكسيژن هوا در آتمسفر دودي، خطر اصلي است. منو اكسيدكربن كه سمي است و قوي، بسرعت در بناي حريق زده انتشار مي يابد و چون بوي مشخص ندارد ممكن است تا اثرات خود را شروع نكرده، به وجودش پي نبردند.
 • ضمناً هر قدر نسبت اكسيژن هوا تقليل پيدا كند بر توليد منواکسید کربن افزوده مي شود
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید