بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

ریسک فاکتورها

وابسته به بیهوشی

نتیروس اکساید

هوشبر های استنشاقی

آنالژزیک های اپیوئیدی

داروهای هوشبر تزریقی

 

وابسته به بیمار

سن

جنس

وزن

مصرف سیگار

سابقه بیماری حرکت

اضطراب

وجود و عدم وجود غذا در معده

اسلاید 2 :

داروهای ضد تهوع و استفراغ

بنزامید ها: متوکلوپرامید

نورولپتیک ها: دروپریدول

آنتاگونیست های گیرنده سروتونین 3: اندانسترون

کورتیکوستروئید ها: دگزامتازون

آنتی هیستامین ها: دیمین هیدرینات

آنتی موسکارین ها: اسکوپولامین

 

اسلاید 3 :

داروهای مختلف
 و گیرنده های آنها

اسلاید 4 :

 بنزامید ها: متوکلوپرامید

فارماکوکینتیک مشابه داروهای موثر در CNS

بهره دهی درمانی 75%

عبور از جفت و ترشح در شیر

انتاگونیست گیرنده دوپامین و در دوز بالا گیرنده سروتونین

عوارض جانبی آنتاگونیست های دوپامین

عدم مصرف در جراحی های دستگاه گوارش

اسلاید 5 :

ساختار شیمیایی متوکلوپرامید

اسلاید 6 :

نورولوپیتک ها: دروپریدول

آنتاگونیست گیرنده دوپامین

اثر بهتر در تهوع و  استفراغ اپیوئید ها

با عارضه جانبی کمتر : پرفنازین

عوارض جانبی ترکیبات آنتی سایکوتیک

در برخی از افراد طولانی شدن فاصله QT

اسلاید 7 :

ساختار شمیمایی دروپریدول

اسلاید 8 :

آنتاگونیست های گیرنده سروتونینی نوع سه

اوندان سترون

تروپی سترون

گرانی سترون

دولا سترون: پیش دارو

اسلاید 9 :

طبقه بندی گیرندهای سروتونین

اسلاید 10 :

ساختار سه بعدی گیرنده سروتونینی نوع سه

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید