بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

طراحی به روش پيمانه اي و مؤلفه گرا

تعامل پيمانه ها با يکديگر

واسط بين پيمانه ها

زبان هماهنگ سازی ريو

  • سيستم های همروند مبتنی بر مؤلفه
  • کانال ها

معني ريو

قابل بيان با ماشين محدوديت

ريو با کانال های گم کننده يا خراب کننده پيام

قابل بيان با ماشين محدوديت احتمالی

اسلاید 2 :

آيا مدار ريو طراحی شده نيازهای سيستم را برآورده می سازد؟

آزمون مدل ماشين محدوديت معادل  مدار ريو

آيا مدار ريو شامل کانال های گم کننده و خراب کننده نيازهای سيستم را برآورده می سازد؟

آزمون مدل ماشين محدوديت احتمالي معادل

 

 

اسلاید 3 :

انواع کانال ها در ريو

مدارهای ريو

ماشين محدوديت معادل هر کانال

کانال های گم کننده پيام و ماشين محدوديت احتمالي ساده

کانال های سنکرون و ماشين محدوديت احتمالي

بررسی منطق زمانی (PCT )

نتيجه گيری و کارهای آتی

اسلاید 4 :

هر کانال دارای يک سر مبدإ و يک سر مقصد می باشد.

کانال FIFO1 با ميانگير تک سلولی

داده در سر مبدإ نوشته شده و از سر مقصد خوانده می شود.

کانال FIFO نامحدود

نوشتن همواره فعال است ولی خواندن زمانی که ميانگير پر باشد فعال است.

کانال سنکرون

نوشتن در مبدإ مستلزم خواندن همزمان داده در مقصد است (برای هماهنگ سازی)

اسلاید 5 :

کانال های سنکرون

تصفيه کننده P: نوشتن           زمانی فعال است که در سر مقصد بطور همزمان داده خوانده شود

اگر          نوشتن همواره فعال است ولی داده دور ريخته مي شود

توليد کننده P: اگر داده ای در سر مبدإ نوشته شود، يکی از داده های موجود در P بطور همزمان در مقصد خوانده می شود.

اسلاید 6 :

گرافی است شامل:

گره ها: مجموعه های غير تهی از سر کانال ها

يال ها: کانال های بين گره ها

انواع گره در ريو:

گره مبدإ: فقط شامل سرهای مبدإ کانال ها مي باشد

نوشتن در گره مبدإ A زمانی موفقيت آميز خواهد بود که تمام سرهای مبدإ متلاقی در A داده را بپذيرند و در آن صورت داده بر روی آن سرها نوشته خواهد شد (تکرار کننده)

گره مقصد: فقط شامل سرهای مقصد کانال ها می باشد

خواندن در گره مقصد A زمانی موفقيت آميز است که حداقل يکی از سر کانال های موجود در A داده مفيد ارائه کند (ادغام کننده غير قطعی)

گره مرکب: شامل سرهای مبدإ و مقصد کانال ها می باشد

يک داده مفيد که بوسيله يکي از سرهاي مقصد ارائه شده دريافت گشته و در تمام سرهاي مبدإ منقطع در A نوشته مي شود

اسلاید 7 :

گره A مبدإ، B مقصد، C و D مرکب می باشند

(A,C) کانال فيلتر با الگوی P={0} و (A,D) کانال فيلتر با الگوی P={1} می باشد

(C,B) توليد کننده 1 و (D,B) توليد کننده 0 است.

 

اگر داده 0 در A نوشته شود کانال (A,C) آن را عبور می دهد ولی کانال (A,D) آن را از بين می برد.

در گره C مقدار 0 دريافت شده و مقدار 1 در B خوانده می شود

 

اگر داده 1 در A نوشته شود کانال (A,D) آن را عبور می دهد ولی کانال (A,C) آن را از بين می برد.

در گره D مقدار 1 دريافت شده و در گام بعدی مقدار 0 در B خوانده می شود

اسلاید 8 :

يک سيستم حالت-گذار برچسب دار شامل:

حالت: بيان گر پيکربندی مدار ريو متناظر (وضعيت ميانگير ها در هر لحظه)

گذار: بر چسب دار با جفت <N, g>

N گره های مدار ريو معادل است که جريان داده بطور همزمان در آن مشاهده می گردد.

g شرطي بر روی داده های مشاهده شده مي باشد

گذاری که از حالت q بيرون می آيد نشان دهنده جريان داده ممکن در پيکربندی مربوطه و تأثير آن بر پيکربندی است

اسلاید 9 :

در کانال FIFO با احتمال    داده نوشته شده در سر مبدإ گم شود و با احتمال         داده به درستی در ميانگير قرار گيرد

در کانال FIFO با احتمال   داده ذخيره شده در ميانگير در يکی از گام ها گم شود و با احتمال         گم نشود

در کانال سنکرون داده نوشته شده در سر مبدإ A با احتمال     با داده خوانده شده در سر مقصد B متفاوت باشد

اسلاید 10 :

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید