بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

هدف اصلي
تعيين صحت آزمون مشاهده با اسيد استيك در غربالگري نئوپلازيهاي گردن رحم در مراجعه‌كنندگان به درمانگاه زنان مجتمع بيمارستاني امام خميني (ره) و مقايسة آن با آزمون پاپ‌اسمير   .
 

اهداف فرعي
تعيين ويژگي آزمون مشاهده با اسيد استيك در تشخيص نئوپلازي هاي گردن رحم در نمونه مورد مطالعه.
تعيين ارزش اخباري مثبت آزمون مشاهده با اسيد استيك در تشخيص نئوپلازي‌هاي گردن رحم در نمونه مورد مطالعه.
تخمين حساسيت ، ويژگي و تعيين ارزش اخباري مثبت آزمون پاپ اسمير در تشخيص نئوپلازي هاي گردن رحم در نمونه مورد مطالعه.
مقايسه حساسيت ، ويژگي و ارزش اخباري آزمون مشاهده با اسيد استيك و آزمون پاپ اسمير .

اسلاید 2 :

  • فرضيات

حساسيت آزمون مشاهده با اسيد استيك تفاوت معني داري  با حساسيت آزمون پاپ اسمير در تشخيص نئوپلازي هاي گردن رحم ندارد.

ويژگي آزمون مشاهده با اسيد استيك تفاوت معني داري با ويژگي آزمون پاپ‌اسمير ندارد.

ارزش اخباري مثبت آزمون مشاهده با اسيد استيك تفاوت معني داري با ارزش اخباري مثبت آزمون پاپ اسمير درتشخيص نئوپلازيهاي گردن رحم ندارد.

  • سوالات

آيا مي‌توان آزمون مشاهده با اسيد استيك را جايگزين آزمون پاپ اسمير در غربالگري نئوپلازيهاي گردن رحم نمود؟

آيا همراه كردن آزمون مشاهده با اسيد استيك با آزمون پاپ اسمير در غربالگري نئوپلازيهاي گردن رحم سبب افزايش حساسيت آزمون پاپ اسمير مي‌گردد؟

اسلاید 3 :

  • تعريف جمعيت مورد مطالعه

زنان مراجعه كننده به درمانگاه زنان بيمارستان امام خميني (ره) طي زمان مطالعه

  • معيارهاي ورود به طرح:

بيمار واجد هيچ يك از شرايط حذف نباشد

بيماري شخصاً براي ورود به طرح اعلام رضايت نمايد.

  • معيارهاي حذف :‌

.1باكره باشد

.2دچار خونريزي واژينال باشد

.3مبتلا به كانسر شناخته شده گردن رحم باشد.

.4گردن رحم نداشته باشد (قبلاً تحت عمل جراحي مخروط برداري (Conization) و يا  هيستركتومي قرار گرفته باشد )

.5راضي به شركت در طرح نباشد .

.6همكاري مناسبي براي معاينه و انجام آزمونهاي لازم نداشته باشد.

.7در عرض يكسال اخير آزمون پاپ اسمير براي وي انجام شده باشد و به هر دليل پس از توضيحات لازم مايل به انجام مجدد آن براي شركت در طرح نباشد لازم به ذكر است كه اگر بيماري در عرض دو ماه قبل از مراجعه آزمون پاپ اسمير انجام داده و بررسي لام آن در پاتولوژي مركزي مجتمع بيمارستاني امام خميني  (ره) انجام گرفته باشد و فرد انجام دهنده آزمون اسيد استيك قبل از مشخص شدن جواب اين آزمون از  نتيجه پاپ اسمير بي اطلاع باشد بيمار مي تواند وارد طرح بشود .

اسلاید 4 :

  • حجم نمونه و روش محاسبه آن

محاسبه حجم نمونه با توجه به ساير مطالعات انجام شده در اين زمينه و بر اساس اين پيش فرضها صورت گرفت

  • حساسيت آزمون مشاهده با اسيد استيك در تشخيص ضايعات CINI و بالاتر 60% مي‌باشد.
  • دقت برآورد 10%
  • فاصله اطمينان 95%
  • برآورد شيوع پاپ اسمير غير طبيعي در جمعيت مورد مطالعه 8%

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید