بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تحقيق فرايندي است:

 برنامه ريزي شده،

 هوشيارانه،

 نظام مند (systematic)

 و قابل اعتماد براي

يافتن حقايق يا فهم عميق مسايل.

اسلاید 2 :

 • تحقيق خيلي وقت گير است.
 • تحقيق يك پديدة ذهني است
 • تحقيق خسته كننده و كسالت آور است اما ممكن است جالب و سرگرم كننده هم باشد.
 • تحقيق ممكن است در طول زندگي محقق تداوم داشته باشد.
 • فرايند تحقيق ممكن است بسيار جالبتر از نتايج آن باشد.

اسلاید 3 :

 • تحقيق نوعي فضولي كردن است.
 • تحقيق را مي توان به راههای گوناگوني انجام داد.
 • تحقيق ممكن است وارد روياهای شما شود.
 • تحقيق ممكن است شمارا به راههای دور از انتظار هدايت كند.
 • درتحقيق از همان مهارت روزمرة محقق استفاده می شود.

اسلاید 4 :

 • تحقيق نظري (pure)، كاربردي(applied ) و راهبردي( strategic).
 • توصيفي(descriptive)، تبييني (explanatory) وارزيابي(evaluation).
 • تحقيق آزاد (market research ) وتحقيق آكادميك(academic research ).

اسلاید 5 :

 • تحقيق اكتشافي(exploratory ) آزمايشي(experimental or testing out )

   حل مشكل(problem solving ).

 • تحقيق پنهاني يا ناآشكار(covert )، رقابتي(adversarial ) ومبتني بر همكاري (collaborative ).
 • تحقيق بنيادي(basic )، كاربردي، ابزاري، مشاركتي و عملياتي

اسلاید 6 :

 • برحسب هدف:
 • بنيادی که هدف آن:
 • آزمون نظريه ها,
 • تبيين روابط و پديده ها
 • ونظريه پردازی,
 • وبالاخره توليد دانش و بررسی نظريه تحول تاريخ است.

اسلاید 7 :

 • کاربردی که هدف آن:
 • کاربرد عملی دانش درزندگی است.
 • توسعه ای, که هدف آن:
 • تشخيص مناسب بودن يک دانش, روش, ارزش و... برای هدفی خاص
 • ويا تهيه و تدوين برنامه ها, طرحها و پروژه های توسعه ای است.

اسلاید 8 :

 • بر حسب نحوه گرد آوری اطلاعات يا طرح تحقيق
 • توصيفی (توصيف شرايط, اشياء, امور وپديده ها به منظور شناخت بيشتر آنها).
 • پس رويدادي ( علّي-مقايسه اي) كه هدف آن شناسايي معلول به منظوركشف علل احتمالي آن ويا مطالعة متغير وابسته به منظور يافتن متغير مستقل

اسلاید 9 :

 • همبستگی: تحليل رابطه ميان متغيرها بر اساس هدف تحقيق:
 • مطالعه همبستگی دو متغيری
 • تحليل رگرسيون با هدف پيش بينی تغييرات يک يا چند متغير وابسته با توجه به تغييرات متغيرهای مستقل
 • تحليل ماتريس همبستگی با هدف بررسی مجموعه ای از همبستگيهای دو متغيری در جدولی بنام ماتريس.

اسلاید 10 :

 • تحقيق در عمليات يا اقدام پژوهي به منظور:
 • مشخص كردن موقعيت معين و رفع مشكل،
 • آشنائي با روشهاي نو و اشاعة نو آوري.
 • مطالعةموردي به منظور:
 • انتخاب و مطا لعة يك مورد يا واد يا نظام
 • با حد و مرز مشخص
 • به صورت كل گرايانه (holistic)
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید