بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

ده محور اصلی

(1 انتخاب موضوع

(2 تدوین و نگارش پروپوزال

(3 تدوین پیشینه پژوهش

(4 گردآوری و تحلیل داده ها

(5 ارائه یافته ها و تفسیر نتایج

اسلاید 2 :

(6 نگارش متن اصلی

(7 حضور در جلسه دفاع

(8 پس از جلسه دفاع

(9 اخلاق پژوهش

(10  سایر موارد ( تعامل با استاد راهنما و ...)

اسلاید 3 :

انتخاب موضوع

آیا منابع هسته و افراد هسته در حوزه کار خود را می شناسید؟

آیا شماره های اخیر مجلات مطرح در رشته خود را مرور کرده اید؟

 

آیا خلاصه مقالات ارائه شده در کنفرانسهای اخیر رشته را دیده اید؟

 

آیا پایان نامه هایی که به تازگی دفاع شده اند را در کتابخانه دیده اید؟

 

آیا می توانید نقشه ای موضوعی از محدوده رشته خود را ترسیم کنید؟

اسلاید 4 :

ادامه انتخاب موضوع

آیا کتابهای روش پژوهش در حوزه های مرتبط را مطالعه کرده اید؟

 

آیا زمینه های پژوهشی  مورد علاقه خود را می شناسید؟

 

آیا به رویکرد کمّی علاقه مند هستید یا رویکرد کیفی را می پسندید؟

 

آیا به مباحث نظری گرایش دارید یا موضوعات کاربردی را ترجیح می دهید؟

 

آیا در محل کار/ تحصیل با مشکل یا مسئله ای واقعی روبرو هستید؟

 

اسلاید 5 :

تدوین و نگارش پروپوزال

آیا می توانید مسئله اصلی پژوهش را به روشنی تبیین کنید؟

 

آیا می توانید هدفهای اصلی و ثانویه پژوهش را نشان دهید؟

 

آیا می توانید اصالت و ارزش موضوع را با اطمینان ثابت کنید؟

 

آیا می توانید پیوند موضوع را با مباحث مرتبط ترسیم کنید؟

 

آیا برنامه زمان بندی شده برای انجام پژوهش تدوین کرده اید؟

 

اسلاید 6 :

ادامه تدوین و نگارش پروپوزال

آیا پرسشهای اصلی پژوهش را به روشنی تدوین نموده اید؟

 

آیا روش مناسبی برای پاسخ به پرسشهای پژوهش یافته اید؟

 

آیا رویکرد شما در پژوهش استقرایی است یا قیاسی؟

 

آیا وجه متمایز کننده ای در کار شما وجود دارد که قابل ذکر باشد؟

 

آیا محدوده و محدودیتهای پژوهش خود را می شناسید؟

 

 

اسلاید 7 :

تدوین پیشینه پژوهش

آیا در پایگاههای اصلی رشته خود به جستجو پرداخته اید؟

 

آیا استراتژی جستجوی شما از جامعیت لازم برخوردار است؟

 

آیا بهترین کلید واژه ها را در اصطلاحنامه ها یافته اید؟

 

آیا نتایج بازیابی اطلاعات را نقادانه ارزیابی نموده اید؟

 

آیا در مرور پیشینه رویکردی تحلیلی و انتقادی داشته اید؟

اسلاید 8 :

ادامه تدوین پیشینه پژوهش

آیا پیوند مناسبی میان منابع مورد بررسی ترسیم نموده اید؟

 

آیا مرور پیشینه نقاط خالی حوزه  پژوهشی را نشان می دهد؟

 

آیا پژوهش شما می تواند به نحوی نقاط خالی را ترمیم کند؟

 

آیا می توانید تصویری از روندهای حاکم حوزه را نشان دهید؟

 

آیا پیشینه پژوهش از جامعیت و انسجام کافی برخوردار است؟

اسلاید 9 :

گردآوری و تحلیل داده ها

آیا روش پژوهش با رویکرد و هدف اولیه همخوانی دارد؟

 

آیا روش شناسی مورد استفاده با نوع پرسشها تناسب دارد؟

 

آیا از روایی و پایایی ابزار مورد استفاده اطمینان دارید؟

 

آیا جامعه پژوهش و ویژگیهای آن به خوبی توصیف شده است؟

 

آیا روش نمونه گیری با پرسشهای پژوهش متناسب است؟

اسلاید 10 :

ادامه گردآوری و تحلیل داده ها

آیا حجم و کیفیت داده های گردآمده برای تحلیل مناسب است؟

 

آیا در گردآوری و تحلیل داده ها از سوگیری پرهیز شده است؟

 

آیا تاثیرعوامل خطا در گردآوری و تحلیل به حداقل رسیده است؟

 

آیا داده های گردآوری شده پاسخگوی پرسشهای پژوهش است؟

 

آیا در گردآوری داده ها اصول اخلاق پژوهش رعایت شده است؟

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید