بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

گزارش و گزارش نویسی

معنی به جای آوردن، انجام دادن، اظهار نظر کردن، در میان نهادن و شرح و تفسیر کردن

و از مصدر گزاردن  ساخته شده است. « گزار » بن مضارع « ش » پسوند اسم مصدر ساز می باشد

معنی اصطلاحی واژه گزارش

به مطلبی گفته می شود که از شرح، تفسیر، بیان، تحلیل مطالب و نیز علل مسائلی خاص گفتگو کند.

تعریف گزارش نویسی

از به تحریر در آوردن اخبار، اطلاعات، حقایق، علل مسائل و رویدادها

و بر دو اصل « سالم نویسی » و « ساده نویسی » استوار باشد.

هدف مورد نظر را در کوتاهترین زمان و با ساده ترین کلام به دست آورد

اسلاید 2 :

خواننده گزارش کیست

قبل از این که تصمیم به تدوین گزارش بگیرید باید بدانید که گزارش

 را برای چه شخصی یا اشخاصی تهیه می کنید

بنابراین با توجه به موارد فوق تهیه گزارش به یکی از این دو شکل مربوط می شود

الف- از شما خواسته می شود که گزارشی تهیه کنید.

ب- خود شروع به تهیه گزارشی می نمایید.

اسلاید 3 :

فصل دوم

                             مراحل گزارش نویسی

مراحل چهارگانه گزارش نویسی عبارتند از

.1مرحله برنامه ریزی، تدارکات و تهیه مقدمات

٢. مرحله تنظیم و سازماندهی گزارش ( طرح ربط منطقی مطالب )

٣. مرحله نگارش

٤. مرحله تجدید نظر و اصلاح و تهیه متن نهایی

اسلاید 4 :

مراحل روش علمی تحقیق

١. تعریف مسأله به صورت مشخص بر اساس معیار منطقی تعریف

٢. طرح مقدماتی تحقیق

٣. انتخاب روشی مناسب برای تحقیق

٤. جمع آوری اطلاعات و داده ها

٥. تحلیل و تفسیر

٦. نتیجه گیری بر اساس داده ها و تفسیرها

اسلاید 5 :

١- تعریف مسأله

 تعریف مسأله باید در عبارتی روشن، دقیق، بدون ابهام و کوتاه بیان شود

صورت مسأله را می توان به سه وجه بیان کرد:

الف- عبارت مصدری: کشف علل غیبت زیاد در واحد تولید

ب- عبارت سؤالی: چه عللی باعث غیبت زیاد در واحد تولید می شود؟

ج- عبارت اخباری: می خواهیم به علل غیبت زیاد در واحد تولید پی ببریم.

اسلاید 6 :

٢- طرح مقدماتی تحقیق ( گزارش )

طرح مقدماتی تحقیق

                    شامل چهار موضوع است

تعیین هدف تحقیق- حدود تحقیق

معیارهای انتخاب متدولوژی تحقیق

طرح سؤالات، مشکلات و تنگناها

گزارشخواه کیست و دانستن نظر او نسبت به مسأله مورد بحث

موضوع)  تعیین هدف تحقیق ( گزارش )

الف- اطلاع: صرف بیان حقایق و یا توصیف رویدادها

ب- اطلاع همراه با تفسیر داده ها و ذکر علل

ج- اطلاع همراه با تفسیر داده ها، ذکر علل و استنتاج به انضمام اریه پیشنهاد و راه حل

اسلاید 7 :

٣- انتخاب روش مناسب برای تحقیق ( گزارش )

٤- جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اطلاعات

تنظیم و طبقه بندی آمار و اطلاعات شامل چهار مرحله است

برای تبدیل اطلاعات کیفی به مقادیر وصورکمی ممکن است

٥- تحلیل و تفسیر داده ها و ارزش گذاری آنها ( استنتاج )

٦- نتیجه گیری

شرح مختصر مرحله یک گزارش نویسی

اسلاید 8 :

ساختار گزارش

نحوه تنظیم گزارش عاملی مهم در پذیرش گزارش است.

          ساختار و سازمان هر گزارش به طور کلی بر سه اصل قرار دارد:

الف- هر گزارش باید دارای موضوع، مقدمه، بدنه اصلی ( متن ) و پایان باشد.

ب- هر خواننده گزارش ( گزارشخواه ) ممکن است

                                                     نتایج و پیشنهادات گزارشگر را بپذیرد یا نپذیرد.

ج- نکات و نظریات عمده باید مورد تأکید قرار گیرد.

اسلاید 9 :

مقدمه گزارش

مقدمه ی گزارش باید به گونه ای آغاز شود که خواننده در راستای موضوع گزارش قرار گیرد،

 یعنی در همان دو، سه سطر اول بداند موضوع گزارش چیست

به طور کلی مقدمه باید سه هدف را دنبال کند

الف- گزارش را در ارتباط با موضوع به گونه ای مطرح سازد

                                                            که برای خواننده قابل فهم و با معنی باشد.

ب- در خواننده نسبت به موضوع ایجاد علاقه کند.

ج- باید به خواننده بگوید که از گزارش چه انتظاری باید داشته باشد.

اسلاید 10 :

متن یا بدنه اصلی گزارش

متن یا بدنه اصلی گزارش محل ارایه آمارها، داده ها

          و تحلیل و تفسیر آن ها، بیان معیارها و اثبات مدعی است

پایان گزارش

پایان گزارش شامل نتیجه گیری، ارایه پیشنهادات و راه حل است

که همراه با خلاصه نکات عمده گزارش ( در مورد گزارشات مفصل ) می باشد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید