بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

انواع روشهای نمونه برداری از گازها و بخارات

—نمونه برداری با جاذبهای سطحی

—نمونه برداری با جاذبهای سطحی آغشته به ترکیبات شیمیایی

—نمونه برداری با فیلترهای آغشته به ترکیبات شیمیایی

—نمونه برداری با بطریهای گاز شوی

—نمونه برداری با روشهای قرائت مستقیم

اسلاید 2 :

زغال فعال

— زغال فرم بي شكل كربن است كه در نتيجه سوختن بسياري از مواد كربن دار تشكيل شده و  با حرارت دادن همراه با بخار در درجه حرارت °C 900-800 به زغال فعال تبديل مي گردد. موسسه بهداشت و ايمني شغلي در آمريكا   زغال فعالي  كه منشأ  پوست نارگيل يا پتروليوم داشته را جهت  نمونه برداري از مواد شيميايي توصيه نموده است. زغال فعال مهم ترين و در عين حال پر استفاده ترين  وسيله نمونه برداري از  گاز ها و بخارات در هواي محيط كار مي باشد. زغال فعال پس از جنگ جهاني اول جهت نمونه‌‌برداري از گازها و بخارات مورد استفاده قرار گرفت.

اسلاید 3 :

معايب

—1- حجم هواي نمونه برداري شده با توجه به ظرفيت زغال فعال محدود بوده و نيز افزايش ‌‌دبي عبوري باعث خارج شدن مواد آلاينده از طرف ديگر زغال فعال مي گردد.

—2 - رطوبت موجود در هوا باعث كاهش جذب تركيبات آلي بوسيله زغال فعال مي گردد.

—3 - در طي عمل نمونه برداري ، مقاومت زغال فعال بر روي دبي پمپ تأثير گذاشته و گذشت زمان باعث كاهش دبي پمپ مي گردد.

—4 - فرد نمونه گير ممكن است در طول عمل نمونه برداري و نيز در طي عمل تجزيه و ساختن محلول استاندارد با مواد سمي در  تماس باشد.

—5 - در صورتيكه تعداد مواد آلاينده در محيط بسيار زياد باشد تجزيه آنان با گاز كروماتوگراف ايجاد تداخل در پيكها مي نمايد.

—

اسلاید 4 :

سیلیکاژل

— سيليكاژل، فرم بي شكل سيليس است كه در نتيجه واكنش شيميايي بين اسيد سولفوريك و سيليكات سديم  به وجود مي آيد. سيليكاژل به فرم گرانول هاي براق ، سفيد و دانه اي شكل در اندازه هاي مختلف ساخته مي شود. سيليكاژل تركيب قطبي بوده و تركيبات قطبي را بهتر از زغال فعال جذب مي نمايد به همين دليل نيز جاذب رطوبت بوده و افزايش جذب رطوبت باعث ترك آلاينده از آن مي گردد.

اسلاید 5 :

كروموزرب و پروپاك

—اين دو جاذب سطحي كه در نمونه برداري از آلاينده و  پركردن ستونهاي كروماتوگرافي كاربرد دارند شامل تركيبات مختلفي از استيرن با دي وينيل بنزن،   اتيل وينيل بنزن و ساير تركيبات قطبي وينيل بنزن  هستند -

اسلاید 6 :

مزايا

—1- وسيله نمونه برداري كوچك و قابل حمل بوده و در موقع نمونه برداري  محلول  شيميايي مورد نياز نيست.

—2 - شيوه تجزيه سريع بوده و امكان تجزيه مجدد وجود دارد.

—3 - با بكارگيري برنامه ريزي دمايي مناسب در دستگاه گاز كروماتوگراف مي توان عوامل مداخله كننده را كاهش داد.

—4 - با جاذبهاي سطحي مي توان  بطور همزمان تركيبات شيميايي مختلف را نمونه برداري كرده و با بكارگيري برنامه ريزيي دمايي و ستون مناسب در دستگاه گاز كروماتوگراف  آنان را تجزيه نمود.

—

اسلاید 7 :

  • دو طرف لوله جاذب سطحي را توسط دستگاه برش لوله جاذب سطحي برش داده تا هوا براحتي وارد آن گردد و از طرف ديگر خارج شود چنانچه از دو لوله جاذب سطحي بصورت سري استفاده مي شود   بعد از شكستن دو طرف لوله هاي جاذب سطحي با يك لوله رابط به طول تقريبي 5 سانتيمتر به ترتيبي به يكديگر وصل مي گردند كه بخش بزرگتر زغال فعال در مجاورت محيط و بخش كوچكتر آن  در سمت پمپ قرار گيرد.
  • لوله جاذب سطحي مطابق جهت علامت روي آن) (¬ به پمپ نمونه برداري وصل مي گردد در موقع اتصال جاذب سطحي مي توان از نگهدارنده جاذب سطحي استفاده نمود كه سرپوش كاملاً محفوظ داشته و لوله شيشه اي جاذب سطحي را محافظت مي نمايد.

3 -

اسلاید 8 :

  • لازم است كه لوله جاذب سطحي بطور عمودي در مسير جريان هوا قرار گرفته و در صورتيكه عمل نمونه برداري فردي انجام مي گيرد آنرا به يقه كارگر در مجاورت سيستم تنفسي وصل نمود ضمنا" هوا نبايد قبل از ورود به جاذب سطحي از مسير ديگري بگذرد .
  • بعد از خاتمه نمونه برداري دو طرف لوله جاذب سطحي توسط سرپوش پلاستيكي بسته و به آزمايشگاه منتقل مي گردد.( مشابه همين عمل در صورتيكه از دو لوله جاذب سطحي استفاده گردد.)

اسلاید 9 :

- يك عدد لوله جاذب سطحي مشابه  لوله جاذب سطحي كه عمل نمونه برداري با آن انجام شده به عنوان شاهد انتخاب كرده و تمام عملياتي كه در رابطه با نمونه اصلي انجام شده است (شكستن دوطرف ، گذاشتن سرپوش پلاستيكي و حمل) جهت نمونه شاهد انجام مي گيرد. با اين تفاوت كه هوا نبايد از نمونه شاهد عبور نمايد.

 

اسلاید 10 :

           سرپوش پلاستيكي را از روي لوله جاذب سطحي برداشته و توسط دستگاه برش مربوط ، بخش ورودي را در لوله  مجدداً برش داده تا بتوان گرانولهاي جاذب را براحتي از لوله تخليه نمود با سوزن دستگاه برش، قسمت الياف شيشه اي را خارج كرده و بخش جلويي و عقبي بطور جداگانه در دو ويال ريخته مي شود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید