بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

هرچیزی که وجود مقدارزیادآن باعث آزارشود وسلامتی انسان ودیگرجانداران راتهدید کند وبه محیط زیست آسیب برساند.

اسلاید 2 :

 موضوع آلودگی هوابزگترین چالش زیست محیطی کشورمااست ومدتها است که ذهن همه ی اقشار جامعه را به خود مشغول کرده است.

آیا تا به حال به تابلوهای گزارش آلودگی هوا در سطح معابر عمومی دقت کرده اید؟

این تابلوها غلظت کدام گازها را گزارش می دهند

به نظر شما چرا غلظت گازهایی چون اکسیژن-نیتروژن دراین تابلوها گزارش نمی شود

غلظت کدام آلاینده از حد مجاز بالاتر رفته وهوارادرمعرض آلودگی قرارداده است

کدام یک از آلاینده هاهنوز ایجاد خطر نکرده اند

اسلاید 3 :

(1هوای آلوده بوی بدی دارد

(2چهره شهررا زشت می کند ومانعی برای دیدن منظره ی شهر در روزو ستاره ها در شب می شود

(3ساختمان هاوخودروها را دچار پوسیدگی می کند

(4ازرشد فراورده های کشاورزی می کاهد

(5باعث کم شدن برخی گونه های جانوری می شود

(6بیماری های گوناگونی مانند برونشیت-آسم وسرطان را بوجود می آورد یا بر شدت آنها می افزاید

(7هزینه های بیمارستانی شهروندان را افزایش می دهد

اسلاید 4 :

انواع آلودگی هوا کره

1- انسانی

توسط فعالیت های گوناگون انسانی صورت می گیرد وبا کشف آتش آغاز شد.

2-طبیعی

توسط فرایندهای طبیعی صورت می گیرد.

اسلاید 5 :

منابع آلودگی طبیعی هوا کره

فوران آتشفشان ها

مرداب ها و باتلاق ها

طوفان های صحرایی

عوامل فوق هواکره را از دیر باز آلوده کرده است و محیط زیست پیش از افزایش بیش از حد آنها با کمک عوامل تعدیل کننده مزاحمت آنها را برطرف کرده است.

اسلاید 6 :

منابع آلودگی انسانی هوا کره

صنایع و نیروگاه ها       

خودروها و استفاده از سوخت های فسیلی

گسترش صنایع، استفاده از سوخت های فسیلی نوع و میزان آلاینده های هواکره را تغییر داده است و حتی عوامل تعدیل کننده ی محیط زیست نیز نمی توانند به طور موثر آنها را جابه جا نمایند. پس این مشکل امروز گریبان گیر ما شده است.

اسلاید 7 :

اوزون ملکولی با دوچهره
ملکولها نیز گاهی مانند انسان ها دوچهره و دو رو می شوند.

انواع اوزون

اوزون تروپوسفری(آلاینده)

اوزون استراتوسفری (پالاینده)    

اسلاید 8 :

انواع آلاینده

 • آلاینده ای که مستقیم بوسیله ی عوامل طبیعی یا توسط بشر وارد هوا کره می شود.
 • (آلاینده هایی که به همان شکل که ایجاد آلودگی می کنند وارد هوا کره می شوند)
 • مانند:
 • SO2-CO-CO2-CH4-NOX
 • آلاینده هایی که در هوا کره بر اثر واکنش های شیمیایی میان آلاینده های نوع اول و اجزای طبیعی هوا کره پدید می آید
 • مانند:
 • 2SO2+O2 SO3
 • SO2+H2O H2SO3
 • SO3+H2O H2SO4
 • CO2+H2O H2CO3

اسلاید 9 :

 • در برخی روزهای خشک وآفتابی که مقدار اکسیدهای نیتروژن (NOX )خروجی از اگزوز خود روها زیاد است هوای شهر به رنگ قهوایی روشن دیده می شود در این هنگام بر اثر تابش نور خورشید بر اکسیدهای نیتروژن نوعی آلودگی ایجاد می شود که مه دود فوتو شیمیایی گفته می شود.
 • اوزون تروپوسفری براثر تابش پرتوهای خورشیدی بر مولکولهای NO2 بوجود می آید و مولکول سودمند اکسیژن (O2 ) به مولکولهای زیان آور (O3 ) تبدیل می شود.
 • NO2+ نور خورشید  NO+O 
 • O+O2 O3

اسلاید 10 :

 • هر واکنش که به کمک نور آغاز شود یک واکنش فوتوشیمیایی است. مانند فتوسنتز یا واکنش تولید O3 تروپوسفری
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید