بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

توانمند ترین روش شناسایی خطا CRC نام دارد.

روش CRC بر اساس تقسیم دودویی می باشد.

در CRC یکسری بیت افزونه به انتهای داده ضمیمه می گردد.

این داده افزونه امکان تشخیص خطا را به گیرنده داده می دهد.

بیتهای افزونه بکار رفته در CRC از تقسیم واحد داده به مقسوم علیه از پیش تعیین شده به دست می آید.

 

اسلاید 2 :

باقیمانده که CRC نام دارد دارای دو ویژگی مهم می باشد.

1- دقیقا یک بیت کمتر از مقسوم علیه می باشد

2-انضمام آن به انتهای رشته بیتی باید به گونه ای باشد که رشته بیتی حاصل دقیقا به مقسوم علیه بخش پذیر باشد.

روش کار الگوریتم:

1- ابتدا r بیت 0 به انتهای واحد داده افزوده می شود ( r یکی کمتراز تعداد بیتهای مقسوم علیه از پیش تعریف شده است)

واحد داده جدید به مقسوم علیه به کمک فرآیند تقسیم دودویی تقسیم می شود. باقیمانده بدست آمده از تقسیم CRC نام دارد

3- CRC بدست آمده با  r بیت صفر اضافه شده در مرحله اول جایگزین می گردد و کل واحد داده برای گیرنده ارسال می گردد.

 

 

اسلاید 3 :

با فرض داده اصلی برابربا: D=110011 و چند جمله ای مولد برابر با G=11001 مطلوبست عبارت جبری کدهای CRC؟

حل:

 

 

اسلاید 4 :

فرآیند CRC را می توان با استفاده از مداری شامل گیتهای X-or و شیفت ریجسترها پیاده سازی نمود. این مدار به شکل زیر قابل پیاده سازی است:

 

 

 

اسلاید 5 :

فرستنده ای پیام را به کمک کد CRC با مولد

  کد می کند وپیام های زیر توسط گیرنده در یافت می شود، کدامیک دارای خطای بیت است؟

11011101

01001011

00110110

10110101

اسلاید 6 :

در کانال های پخشی چنانچه چندین ماشین همزمان ارسال کنند مشکل تداخل قاب های ارسالی وجود دارد:

مسئله اصلی:

تخصیص کانال به کاربران

تشخیص تداخل و رفع آن

زیر لایه های لایه پیوند داده:

زیرلایه کنترل اتصال منطقیLLC(Logical Li k Co trol)

زیر لایه دسترسی به محیط MAC(Medium Access Co trol)

اسلاید 7 :

کنترل مرکزی

یک کنترل کننده مرکزی در شبکه وجود دارد که بر کل شبکه نظارت دارد.

هر ایستگاه قبل از ارسال اطلاعات نیاز به اخذ مجوز از کنترل کننده مرکزی دارد.

مثال: پروتکل های سویچینگ مداری، سرکشی(Polli g) وTDMA

کنترل توزیعی

هر ایستگاه برای ارسال اطلاعات نیاز به دریافت نشانه دارد.

نشانه در بین ایستگاه ها توزیع می شود.

هنگامی که ایستگاه نشانه را در اختیار دارد، اطلاعات خود را ارسال می دادر و سپس نشانه را آزاد می کند.

مثال: پروتکل هایی نظیر حلقه نشانه (Toke Ri g) و گذرگاه  نشانه (Toke Bus)

اسلاید 8 :

کنترل تصادفی

هر ایستگاهی در شبکه قادر به ارسال در هر لحظه دلخواه می باشد.

مثال: ALOHA وCSMA/CD و حلقه برش بندی شده

اسلاید 9 :

از نوع کنترل تصادفی

در سال 1970 توسط آقای نورمن آبرامسون و همکارانش در دانشگاه هاوایی

ALOHA بر دو نوع می باشد:

ALOHA خالص(Pure ALOHA)

ALOHA برش بندی شده(Slotted ALOHA)

 

اسلاید 10 :

ALOHA خالص:

هر ایستگاه در هر لحظه دلخواه اجازه ارسال دارد.

بعد از ارسال کانال را بررسی می کند و در صورت وقوع تداخل  پس از گذشت T ثانیه زمان تصادفی، مجددا فریم ارسال  می شود

حداکثر بهره وری کانال 18 درصد میباشد.

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید