بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • SCALP
 • SKULL
 • MENINGES

DURA

ARACHNOID

PIA

 • BRAIN

اسلاید 2 :

 • CEREBRUM

–LEFT&RIGHT  HEMISPHERES

–FRONTAL  LOBE (EMOTIONS & MOTOR FUNCTION)

–OCCIPITAL  LOBE (VISION)

–PARIETAL  LOBE (SENSORY  FUNCTION)

–TEMPORAL  LOBE (MEMORY  FUNCTION)

اسلاید 3 :

 • CEREBRUM
 • CEREBELLUM

–CONTROLS: FINE MOVEMENT ,COORDINATION,BALANCE

 • THE BRAIN STEM

–MIDBRAIN, PONS & THE MEDULLA

–MAJOR NEURAL PATHWAYS

–VITAL CARDIORESPIRATORY CENTERS

اسلاید 4 :

 • CSF

–PRODUCED BY THE CHOROID PLEXUS

–DISCHARGED INTO THE VENTRICLES

–CIRCULATE THROUGH THE SUBARACNOID SPACE

اسلاید 5 :

فضاي اينتراكرانيال را تقسيم ميكند به دوجز:

 • INFRATENTORIAL COMPARTMENT
 • SUPRATENTORIAL COMPARTMENT

شروع تنه مغز از اين محل است

عصب زوج سه از اين محل عبور ميكند 

 • SUPRATENTORIAL PRESSURE
 • TENTORIAL HERNIATION
 • COMPRESSION OF THE 3rd NERVE

اسلاید 6 :

 • ساليانه 15 * , * * * مورد مرگ بعلت ضربه هاي سر در ايالات متحده اتفاق مي افتد.
 • سومين علت مرگ( پس از بيماريهاي قلبي و سرطانها) ميباشد.
 • اولين علت مرگ در افراد كمتر از 45 سال ميباشد.
 • عامل 78% مرگ ومير در گروه سني 24-15 سالگي ميباشد.

اسلاید 7 :

در ايالات متحده، 5 * * * * * بيمار ضربه سر در سال به بيمارستانها مراجعه دارند.

5 * * * * بيمار قبل از رسيدن به بيمارستان فوت ميكنند.

45 * * * * بيمار در سال بستري ميشوند:

8 * %ضربه سر خفيف

1 * % ضربه سر متوسط

1 * % ضربه سر شديد

از بيماران بستري شده 2 * -15 هزار نفر فوت ميكنندو 5 * * * * نفر عوارض دائمي ناتوان كننده دارند.

اسلاید 8 :

نسبت جنس: 77% مردان – 33% زنان.

بيشترين ابتلا درسن 24-15 سالگي ودر جنس مذكر و در مرحله بعد نوزادان،كودكان و سالمندان قرار دارند.

 

اسلاید 9 :

در كشورهاي مختلف متفاوت است.

مهمترين عامل حوادث مربوط به وسايل نقليه ميباشد.

5 * %قربانيان سرنشينان وسايل نقليه هستند.

موتور سواران، عابرين پياده ، دوچرخه سواران و ... در مراحل بعدي هستند.

اسلاید 1 *  :

تعيين شدت ضربه بر اساس:

* سطح هوشياري اوليه و شش ساعت بعد

* علائم عصبي طرفي (علائم موتوري)

* وضعيت مردمكها

* رفلكسهاي تنه مغزي(رفلكس قرنيه ,سيلواسپينال,اكولووستيبولار و اكولوسفاليك)

* وضعيت تنفسي

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید