بخشی از مقاله

چکیده :

در این تحقیق ، موج ضربه ای کوچک neuro بر اساس تکنیک آشکارسازی مجزا برای ایجاد گسترده مبدلی اتصال شبکه ای گسترش یافته است. پارامترهای ارزیابی شبکه های وابسته با چکه هوشمندانه آب برای بهتر سازی قابلیت تکنیک ارائه شده در مسئله ذکر شده بهینه شده است.

روش هدفی آنالیز موج ضربه ای کوچک و شبکه وابسته و ساختگی را برای آشکارسازی مجزاسازی ، ترکیب و تجزیه و تحلیل کرده است. ژنراتورهای توزیعی متصل به شبکه توزیعی از افزایش ظرفیت شبکه و افزایش کیفیت توانی سود می برد. با این وجود ، مشکلاتی وجود دارد. این مورد بدین علت است که شبکه های توزیعی بدون هر بخش تولید در همان سطح طراحی شده اند.

از این رو ، یکپارچکی ژنراتورهای توزیعی در شبکه توزیعی موجود بدون مشکل است. جداسازی غیرتکنیکی یکی از مشکلات شکل گرفته است. تغییر شکل موج ضربه ای کوچک گسسته برای تجزیه سیگنال ها به باند فرکانسی متفاوت است. این حالت استخراج مشخصه های متفاوت را در سیگنال های ولتاژی مورد نیاز متناسب می سازد. این طرح گسترده با قسمت غیر مشخص بزرگ در روش کنشی به علت تأثیر کیفیت توانی افزایش یافته است.

تأکید اصلی طرح ارائه شده کاهش NDZ برای حالت ممکن و حفظ کیفیت بدون تغییر توان بروندادی است. نتایج شبیه سازی از Matlab/Simulink نشان می دهد که روش ارائه شده قسمت غیر مشخص کوچکی دارد و قادر به آشکارسازی درست و جداسازی در زمان استاندارد حداقل هستند.

-1 مقدمه :

تولید گسترده - DG - ممکن است به عنوان منبع تولیدی نسبت به حالت های ایجادی مرکزی باشد که نزدیک به بار ذخیره شده قرار گرفته اند که معمولا در قسمت مصرفی هستند. در واقع ، وسیله های زیادی وجود دارند که نفوذ مشخصی از DG در سیستم خود دارند اما موضوعات زیادی وجود دارد که با DG بررسی می شود که جداسازی - islanding - یکی از موضوعات مهم است. سیستم توانی کلاسیک با جریان توان غیرهدایتی از حالت ایجاد متمرکز برای مصرف کننده مشخص می شود.

سیستم توانی نیروی جنبشی را از جنبه مدرن با مشخص سازی DG در سیستم های توزیعی محدود می کند. در واقع ، مفهوم شامل DG در سیستم توزیعی ارائه شده مشخص می سازد که DG معمولا در سبک اتصال شبکه ای عمل خواهد کرد. با این حال ، سال ها بعد مشخص می شود که موضوعات عملکردی متعددی زمانی با DG همراه هستند که در سبک مجزا عمل کنند. اطلاعات مجزاسازی شامل ژنراتور توزیعی ارائه شده در شکل 1 است. انتظار می رود که تکنولوژی DG بر اساس مبدل در سیستم های توان الکتریکی در آینده نه چندان دور بکار روند.

گسترش DG در سیستم های کاربردی اساسأ با آزادسازی بازارهای الکتریکی ایجاد می شود. بهترسازی سیستمهای تعدیل انرژی و محرک محیطی برای ارتقا انرژی سبز بکار می رود. این مزایای اخیر در تبدیل و تغییر انرژی شامل پدیداری سیستم های تولید توانی مناسب و ارزان با استفاده از طرح های توان تغییر پذیری و تجدید شدنی است. حالت " انرژی سبز " برای حالت نیروی مناسب در گسترش DG ادامه خواهد یافت. DG ممکن است به عنوان منابع تولیدی نسبت به ایستگاه های تولید مرکزی تعریف شوند که نزدیک به محل مصرفی بار قرار گرفته اند. در واقع ، کاربرد ها نفوذ مشخص DG را در سیستم مشخص می سازند.

وقتی سیستمهای DG به شکل موازی با سیستم های توانی بکار روند ، به ویژه با جریان توان معکوس ، مشکلات کیفیت توانی مشخص می شود. حالت برگشتی کیفیت توانی شامل انحراف فرکانس ، نوسان ولتاژ ، هارمونی و قابلیت اطمینان سیستم توانی است. علاوه بر این یکی از موضوعات تکنیکی شکل گرفته به وسیله اتصال درونی DG جداسازی - ایزلند - سهوی است.

شرایط جداسازی سبب عملکردهای غیرعادی در سیستم توانی می شود همچنین تأثیرات منفی در حفظ ، عملکرد و کنترل سیستمهای توزیعی را شکل می دهد. بنابراین آشکارسازی سریع و مناسب شرایط جداسازی و قطع اتصال DG از شبکه از اهمیت زیادی برخوردار است. تحقق این شرایط جداسازی شکل می گیرد که منجر به نتایج پیش بینی نشده می شود که ممکن است شامل پیچیدگی بازگردانی ، تنزل ثبات ولتاژ سیستم و مهم تر از همه ، خطر افزایش یافته برای پرسنل شود.

به عبارت دیگر ، تحت این طرح جداسازی ، اعضای خدمه ممکن است درمورد خط باری به حالت غیرکنشی قضاوت درستی نداشته باشند که DG در واقع توان تغذیه ای برای بارها می باشد از این رو به خطر انداختن عاملان و مشخص سازی از اهمیت ویژه ای برای مکانیسم پیش بینی و برای رویدادها به حساب می آید. بنابراین در طول قطع توان کاربردی DG متصل یابد افت توان کاربردی را مشخص می سازد و خود از شبکه توانی هر چه سریعتر قطع شود.

تکنیک های ارائه شده متعددی برای آشکارسازی وجود دارد. منطقه نامشخص به صورت میزان خاص تعریف می شود که درآن طرح آشکارسازی مجزا تحقق هست از آشکارسازی این شرایط ناتوان است. مشخصه هم نوع بارها همراه است که به صورت موازی با مدار RLC نمونه قرار می گیرد. این مدار در ابتدا بدین جهت به کار می رود که مشکلات بیشتری را برای تکنیک آشکارسازی نسبت به موارد دیگرشکل دهد. در کل ، بارهای غیرخطی که هارمونی رایج با بارهای توانی ثابتی را شکل می دهد مشکلات مهمی برای آشکارسازی را ارائه نمی کنند.

روش های آشکارسازی NDZS زیادی را تحمل می کنند و یا وقفه ای بین نصف دوم به مدت دو ثانیه دارد بنابراین برای عملکرد مستقل غیرقابل قطع بکار می روند. این تکنیک ها به طور گسترده در تکنیک های محلی و از راه دور طبقه بندی می شوند. تکنیک های محلی به گروه های کنش پذیر و کنشی تقسیم می شوند. تکنیک های از راه دور برای آشکارسازی جداسازی ها بر اساس ارتباط بین کاربرد پذیری و DG ها هستند. اگرچه این تکنیک ها ممکن است قابلیت اطمینان بهتری نسبت به تکنیک های محلی داشته باشند. انجام آنها پر هزینه بوده و از این رو غیراقتصادی هستند این طرحها شامل سیگنال های خط توانی و انتقال هستند تکنیک های محلی به اطلاعات در DG تکیه می کنند تکنیک های کنش پذیر به سنجش سیستم مشخصی بستگی دارند. و با عملکرد DG عمل نمی کنند.

اضافه ولتاژی و فرکانس یکی از روش های کنشی ساده بکار رفته در آشکارسازی مجزا است با این وجود ، اگر تولید به حالت مجزا باشد ، ممکن است خیلی جزئی باشد و در آغاز قرار گیرد بنابراین منجر به موقعیت جداسازی نامشخص می شود. استراتژی های کنش پذیر بر اساس میزان بررسی تغییر فرکانس جایگزینی زاویه فاز ، میزان تغییر برونداد توان تولید شده ، بررسی میدانی تکنیک THD و انتقال موج ضربه ای کوچک بررسی می شود. این استراتژی ها حساسیتی خاص دارند و سبب آشکارسازی در محدودیت های مقرر می شوند اما حالت آنها برای جلوگیری از عملکرد نامناسب در طول اتصال کوتاه شبکه انتخاب می شود. ممانعت بین دو معیار عملکردی برای این روش ها مشکل است.

اگر آغاز برای اختلال در این حالت و با این ویژگی ها باشد برای میزان مشخصی تنظیم می شود و لغزش موضوع خاصی می شود و اگر زیاد باشد ، جداسازی ممکن است مشخص نشود. در روش های کنشی ، موضوع اصلی در طرح کنترل موادها از قبیل گوناگونی مورد نیاز در مدارهایی ایجاد می شود که نوسان مورد نیاز در برونداد ژنراتور توزیعی ایجاد شود. پس ، وقتی افت شبکه ای اتفاق افتاد ، ولتاژ معین طراحی شده ای به طور مناسب برای گذر رله های متصل گسترده می شوند و اتفاق رویدادی را مشخص می سازند. در مقابل وقتی کاربرد سودمندی عمل شود ، میزان تغییرات برای تغییر رله ها ناکافی هستند که تضمین می کنند هیچ حالت غیر مشخصی وجود ندارند. مزیت اصلی تکنیک های کنشی بر کنش پذیر ، NDZ کوچک آنها است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید