بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

چکیده

ارتقا راحتی رانندگی  خودرو  لازمه توجه به توسعه تکنولوزی ساخت اتومبیل است

به همین منظور بسیاری از کارشناسان در حال مطالعه ارتعاش خودروهای رانندگی معمولی هستند تا راحتی رانندگی خودروها را توسعه دهند.

در این مقاله ویژگیهای ارتعاشی تایر اتومبیلی که از روی یک گوه یا تسمه می گذرد آنالیز می شود .

نمونه تایر خودرواز طریق تحلیل عد دی و روش تجربی بررسی می شود تایر اتومبیل یک سیستم با هفت درجه آزادی فرض می شود و نتیجه آن فاکتور طراحی تایرمحسوب می شودو نتایج این آنالیز ثابت کرده است که فاکتور طراحی تایر پیشنهاد شده انرژی ارتعاشی چرخ و تایر را کاهش می دهد

اسلاید 2 :

مقدمه

کنترل صدا وراحتی رانندگی خودرو برای سالها مورد علاقه کارشناسان بوده است وتعداد زیادی از مطالعات در کاهش ارتعاش عمدتا در محدوده فرکانس 100 - 20هرتز انجام شده است.

درمیان انواع ارتعاشات خودرو ، ارتعاش گروه های تعلیق مانند سیستم فرمان  و مکانیزم تعلیق به دو نوع کلی تقسیم بندی می شودارتعاش جسم صلب جرم و فنر وجرم بدون فنروارتعاش
سفتی قسمتهایی  که از این سیستم بجای یک مدل  ارتعاشی تشکیل شده است

ارتعاش جسم صلب جرم فنر و جرم بدون فنر به طور زیاد به ارتعاش در محدوده فرکانس  نسبتا پایین مربوط است ارتعاش سفتی بوسیله جرم و سفتی ونیروهای میراکننده  که قسمت های تشکیل دهنده آن هستند تعیین می شود

اسلاید 3 :

بنابراین ارتعاشات سفتی به مشخصه های صدا و ارتعاش با محدوده فرکانس بالا مربوط می شود مانند

نویز های درونی اتومبیل ,صدای چرخدنده و صدای ترمز .

منابع ارتعاشی که روی ماشین اثر می کنند از نیروی تایر است که به علت بالا و پایین بودن سطح جاده است

.و همچنین اثر نیرو روی بدنه ماشین به علت تغییر گشتاور موتور ایجاد می شود

مخصوصا  ضربه تایر بوسیله دست انداز یا گوه باعث ایجاد عامل ارتعاشی اصلی در محدوده فرکانس 100-20هرتز می شود این ار تعاش با harshnessوارد می شود  بصورت نویز یا احساس ناخوشایند ظاهر می شود زیرا ارتعاش سطح جاده از طریق تایر منتقل می شود. و تنظیم مدل  تعلیق و آنالیز سیستم تعلیق تایر در محوده فرکانس مربوطه لازم می شود در این مطالعه به عنوان اولین مرحله .نیرو بوسیله بالا و پایین بودن سطح جاده(دست انداز) بررسی می شودتحلیل ویژگیهای ارتعاشی تایر که ازروی گوه عبور می کند انجام می شود تایر باتوجه به فاکتور طرا حی یک سیستم هفت درجه آزادی مد لسازی می شود و تغییرات انرژی ارتعاشی به علت تغییر فاکتور طراحی مورد بررسی قرار می گیرد با استفاده از این مدل تاثیر فاکتور طراحی تایر در نتیجه انرژی ارتعاشی ارزیابی می شود

اسلاید 4 :

معلومات تئوری

تایرها چهار نقش مهم را به عنوان یک جز خودرو بازی می کنند این نقشها

1- کاهش ضربه ناشي از نيروهاي وارده از طرف جاده

2-تحمل کردن وزن خودرو

3-امکان ا يجاد حرکت در جهت دلخواه

4-انتقال نیروی رانش و ترمزبه جاده

 به منظور انجام دادن وظایف اصلی تایر از مواد زیادی مانند لاستیک ,پلی استر و سیم فولادی ساخته می شود تصویر 1 ساختار تایر برای خودرو را نشان می دهد

اسلاید 5 :

Tread:( رویه یا آج )قسمتی است که تماس با سطح جاده را برقرار می کند treadباید مقاومت قوی در برابر سایش و برش داشته باشد آن همچنین باید به اندازه کافی قوی باشد که در برابر ضربه های خارجی و گرمای تولید شده مقاومت کند

 :carcassبه لایه داخلی تایر اشاره می کند وبه عنوان تکیه گاه در برابر فشار هوا  فشار خودرو وجذب شوک هاعمل می کند

BELT::لایه فولادی یا بافت  سیمی که بین رویهولایه داخلی  به منظور حفاظت از لایه داخلی بکار می رود آن شوک ها را کاهش می دهدو از پاره شدن یا خراش رویه جلوگیری می کند

BEAD: حلقه ي از سيم هاي فولادي با استحکام بالاست که با لاستيک پوشانده شده اند و جهت حفظ وضعيت تاير در رينگ و جلو گيري از خروج تاير بکار مي رود

اسلاید 6 :

APEX:انحراف bead وشوک های خفیف روی bead رابه حداقل می رساند.

SideWall:(دیواره تایر)به قسمتهای کناری تایر اشاره می کندکه باعث حفاظت لایه داخلی می شودو رانندگی را از طریق کشیدن وخمش راحت می کند.

Inner Liner:به قسمت درونی تایر چسبانده می شود وشامل یک لاستیک مخصوص که از ورود هوا جلوگیری می کند

اسلاید 7 :

بسیاری از مطالعات روی مدل ارتعاشی تایر که از روی تسمه یا  گوه می گذردبدست آمده است F.Takebayshi تایر را استفاده از مدل شبیه سازی شده شش درجه آزادی مطالعه کرد که در حا لت اول ارتعاش خارج از مرکز تایر و سیستم تعلیق راشا مل می شد Takebyshiیک نمونه تایر جرم و فنر با پنج درجه آزادی داشت بسط داد این مدل برای تحلیل نیروهای محوری شعاعی و مماسی که ناشی از ضربه گوه است .استفاده می شود.

در این مقاله یک تایر با هفت درجه آزادی برای بررسی چرخها مدل سازی می شود

Tread block بوسیله گوه با جابجایی در جهت X-Y دفرمه می شود .در جرم tread ring وجابجایی زاویه ای

در این مدل فرض می شود تایر شامل سه جسم صلب و,Tread block,Sidewall,Tread ringاست SIDEشامل هسته لاستیکی ودیواره.و میراکننده وصلبیت دارد

اسلاید 8 :

تصویر دو تحلیل دنامیکی مدل را که از روی گوه

عبور می کند در موقعی که تایر   باسرعت

V(Km/h)  حرکت می کند.

                                  مدل تایر

اسلاید 9 :

Tread ringدر موقعیت گوه در جهت انتقال تایر است معادله (3)حرکت θ در حالتی که

اسلاید 10 :

تاثیر ساختار تایر روی انرژی ارتعاشی

در این تحقیق تاثیر تغییرات فاکتور طراحی تایر را می بینیم تغییرات نسبی هر فاکتور طراحی آنالیز عددی می شود واین آنالیز با استفاده از روش مربع میانگین ریشه ها انجام می شود به منظور تخمین اثر ساختار تایر تعدادی تایر با ساختاری متفاوت با استفاده از این مدل آنالیز می شود (جدول 1) مقدار مشخصه های ساختاری که در شبیه سازی و تجربی استفاده می شودمی توضیح می دهد پارامتر در مدل مقدار نسبی ازمیان نتایج تست مشخصات تایر یا آنالیز FEاستفاده می شود مشخصات گوه در آزمایش استفاده می شود تامدل را آنالیز کنند

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید