بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

طبقه بندي عمليات در بودجه ايران
طبقه بندي عمليات در كشور ما از سال 1343  پس از به وجود آمدن بودجه برنامه اي و عملياتي مرسوم شده و در حال حاضر  كليه جوانبي كه بايد در يك طبقه بندي عملياتي رعايت  شود مورد  توجه قرار گرفته است. اصول اساسي طبقه بندي  عمليات در بودجه  ايران به شرح زير است:

طبقه بندي عمليات  در بودجه  فقط در برگيرنده آن دسته از وظايف و عمليات و اعتبارات دولت است  كه به طور مستقيم يا غير مستقيم  توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتي انجام ساير موسسات جدا از اين طبقه بندي در بودجه  منعكس مي شوند.

اسلاید 2 :

طبقه بندي عمليات در بودجه ايران

طبقه بندي عمليات در كشور ما از سال 1343  پس از به وجود آمدن بودجه برنامه اي و عملياتي مرسوم شده و در حال حاضر  كليه جوانبي كه بايد در يك طبقه بندي عملياتي رعايت  شود مورد  توجه قرار گرفته است. اصول اساسي طبقه بندي  عمليات در بودجه  ايران به شرح زير است:

طبقه بندي عمليات  در بودجه  فقط در برگيرنده آن دسته از وظايف و عمليات و اعتبارات دولت است  كه به طور مستقيم يا غير مستقيم  توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتي انجام ساير موسسات جدا از اين طبقه بندي در بودجه  منعكس مي شوند.

 

اسلاید 3 :

طبقه بندي عمليات در بودجه ايران

طبقه بندي عمليات در كشور ما از سال 1343  پس از به وجود آمدن بودجه برنامه اي و عملياتي مرسوم شده و در حال حاضر  كليه جوانبي كه بايد در يك طبقه بندي عملياتي رعايت  شود مورد  توجه قرار گرفته است. اصول اساسي طبقه بندي  عمليات در بودجه  ايران به شرح زير است:

طبقه بندي عمليات  در بودجه  فقط در برگيرنده آن دسته از وظايف و عمليات و اعتبارات دولت است  كه به طور مستقيم يا غير مستقيم  توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتي انجام ساير موسسات جدا از اين طبقه بندي در بودجه  منعكس مي شوند.

 

اسلاید 4 :

-در طبقه بندي فعلي دولت  ايران كليه عمليات و وظايف دولت به چند امور و هر يك از امور  به چند فصل و هر فصل به چند برنامه  و هر برنامه به چندين فعاليت يا طرح  و پروژه تقسيم شده است.

امور: امور اولين بخش از طبقه بندي كارهاي دولت مي باشد و عارت از مجموع چند فصل مرتبط از وظايف  عمومي دولت است و يا امور مجموعه اي از كوشش هاي سازمان يافته همگن است كه بخش عمده و قابل ملاحظه اي  از وظايف  دولت را در بر مي گيرند مانند امور عمومي،‌امور دفاعي، امور اجتماعي،‌امور اقتصادي. امور  بزرگترين  تقسيم بندي  مجموعه وظايف همگن و مشابه دولت است كه نشانگر بخش قابل توجهي از هدفهايي است كه دولت مكلف به تحقق آنهاست.

اسلاید 5 :

امور عمومي: ‌ مجموعه اي از وظايف نخستين و عمومي دولت است كه موجب برقراري  عدالت،‌حفظ نظم و امنيت داخلي،‌ تنظيم روابط خارجي وضع قوانين و مقررات و اعمال حاكميت  دولت را در تنظيم روابط دستگاه هاي  دولتي با يكديگر  و با مردم  و همچنين  تنظيم  روابط مردم با مردم  را در برابر قانون در قالب امور عمومي  تعيين مي كند. مانند تنظيم روابط قواي سه گانه ،‌قانون گذاري ،‌اداره  امور عمومي كشور.

امور دفاعي:  ‌مجموعه اي از وظايف دولت است كه به منظور حراست از مرزها  و حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور  از طريق دفاع نظامي  و غير نظامي  به عمل مي آيد.

امور  اجتماعي:  مجموعه اي از وظايف دولت  است كه در زمينه  فراهم كردن امكانات زندگي بهتر براي انسان در شرايط مختلف جهت برقراري تعادل هاي اجتماعي را شامل مي شود. مانند آموزش و پرورش عمومي ،‌ فرهنگ و هنر و بهداشت و درمان و ...

اسلاید 6 :

امور اقتصادي:‌ مجموعه اي از وظايف  دولت  در زمينه  ايجاد امكانات توليد،‌توزيع و مصرف كه از طريق  ايجاد وتوسعه ظرفيت هاي اقتصادي  كشور در جهت تحقق تعادل هاي اقتصادي در جامعه  را شامل مي شود. مانند كشاورزي و منابع طبيعي،‌آب و برق،‌صنايع و معادن و ...

فصل:  فصل عبارت از  مجموعه وظايف مشخصي است كه حاوي برنامه هاي مرتبط با هم بوده و برنامه ريزي دراز مدت و ميان مدت براي نيل به اهداف اساسي در قالب آن انجام مي گيرد و يا مجموعه اي از كوشش هاي سازمان يافته دولت است كه خدمات  معيني  را براي جامعه انجام  مي دهد.  مانند فصل آمار  و خدمات عمومي ، فصل فرهنگ و هنر و ...

اسلاید 7 :

برنامه: گروه  كلي عملايت در داخل هر فصل كه داراي حاصل كار مشخص است و بوسيله  يك وزارتخانه يا موسسه دولتي انجام مي يابد برنامه ناميده مي شدو. برنامه بالاترين  سطح  طبقه بندي كارهاي اجرايي يك دستگاه براي انجام مسووليت هايي است كه در داخل يك وظيفه به آن محول شده است. هر برنامه  حدود كارهايي را كه به منظور  نيل به اهداف  دستگاه صورت گرفته و منجر به توليد كالا يا ارائه  خدمات مي شود معين مي كند . مانند برنامه   هواشناسي ،‌ برنامه آموزش قبل از دبستان،‌برنامه گسترش فرهنگ و هنر. كمال مطلوب در تعيين و انتخاب  يك برنامه آن است كه حاصل  كا رقابل تشخيص و اندازه گيري  باشد. بديهي است كه حاصل و نتيجه كار بعضي از برنامه ها به روشني  قابل تشخيص و اندازه گيري است. در حاليكه نتيجه كار  در برنامه اي  ديگر ممكن است  به سادگي قابل ارزيابي و تشخيص نباشد. مثلاً حاصل كار يك برنامه آموزش ابتدايي با توجه به ميزان كار انجام شده يعني تعداد دانش آموزاني  كه آموزش اين دوره را به پايان رسانيده اند مي تواند مورد ارزيابي و اندازه گيري قرار گيرد در حاليكه انجام اين  امر در برنامه  گسترش فرهنگ و هنر به سادگي امكان پذير نبوده و در مواردي  غير ممكن است . اين امر نمي تواند دليلي بر عدم طبقه بندي عمليات بر حسب برنامه باشد  چرا كه وجود برنامه به خودي خود امكانات لازم  را در جهت  تهيه  و تنظيم تصويب اجرا و نظارت بر اجراي بودجه فراهم مي سازد.

اسلاید 8 :

فعاليت: ‌فعاليت عبارتست از بخشي  از كارهاي يكسان و همگن در هر برنامه كه بوسيله  واحدهاي اجرايي رد داخل يك وزارتخانه يا موسسه دولتي انجام مي شود  و يا برابر  تعريف بند 9 ماده 1 قانون برنامه  و بودجه فعاليت يك سلسله عمليات  و خدمات مشخصي است كه براي تحقق بخشيدن  به هدف هاي برنامه سالانه طي يك سال اجرا مي شود و هزينه  آن از محل اعتبارات جاري تأمين مي شود مانند فعاليت  كارگزيني،‌ فعاليت تداركات،‌ فعاليت تشخيص و وصول ماليات ها ،‌فعاليت نگهداري راه ها.  به طور يقين  تفكيك بنرامه به طبقاتي فرعي تر و دسته بندي كردن اين طبقات موجب مي شود كه ضمن  اجراي به موقع و درست عمليات،‌امكان تدوين بودجه اي  منظم و باهدف و عملياتي خاص فراهم شده و مكانيزم لازم به منظور برقراري يك سيستم حسابداري كار آمد كه بتواند نتايج عمليات را مورد بررسي و تجزيه  و تحليل قرار دهد مهيا شود.

طرح:  بررسي مسايل  مربوط به طبقه بندي  بودجه اي در سالهاي

اسلاید 9 :

طرح:  بررسي مسايل  مربوط به طبقه بندي  بودجه اي در سالهاي اخير نشان داد كه بايد  ميان بخشي از عمليات كه براي توليد  خدمت انجام مي شوند با آن بخش از عمليات سرمايه گذاري  كه منجر به توليد كالاهاي سرمايه اي مي گردند تفكيك قائل شد. با قبول اين مسأله  مي توانيم بگوييم كه  طرح  بخشي از فعاليت است كه نتيجه اش  به صورت سرمايه گذاري ظاهر مي شود . به عبارت  ديگر منظور از طرح يا طرح عمراني  مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است كه بر اساس مطالعات  توجيهي فني و اقتصادي و يا اجتماعي  كه توسط دستگاه اجرايي انجام مي شود طي مدت معين و با اعتبار معين  براي تحقق بخشيدن  به هدفهاي  برنامه عمراني  پنجساله به صورت سرمايه گذاري ثابت شامل هزينه هاي غير ثابت  وابسته در دوره مطالعه و اجرا و يا مطالعات  اجرا  مي شود و تمام يا قسمتي  از هزينه هاي اجراي آن از محل اعتبارات عمراني تأمين مي شود. طرح عمراني  به سه نوع انتفاعي،‌غير انتفاعي و مطالعاتي تقسيم مي شود:

اسلاید 10 :

طرح  عمراني غير انتفاعي: منظور طرحي است كه براي انجام برنامه هاي رفاه اجتماعي و عمليات زيربنايي و يا احداث ساختمان و تأسيسات جهت تسهيل  كليه وظايف دولت اجرا مي شود و هدف اصلي آن حصول درآمد نمي باشد.

طرح عمراني انتفاعي: منظور طرحي است كه در مدت معقول پس از شروع به بهره برداري  علاوه بر تأمين هزينه هاي جاري و استهلاك  سرمايه به تبعيت  از سياست دولت سود مناسبي را نيز عايد نمايد.

طرح مطالعاتي: منظور طرحي است كه بر اساس قرار داد بين سازمان مديريت  و برنامه ريزي و يا ساير دستگاههاي اجرايي  با موسسات علمي و مطالعاتي متخصص براي بررسي خاصي اجرا مي شود.

علاوه بر تقسيم بندي هاي فوق  در قانون بودجه طرح هاي عمراني به صورت طرح هاي يك ساله، ‌دوساله، مهم و عمده ،‌ادامه دار،‌ضروري و اضطراري كه غالباً به صورت استاني  مي باشند تقسيم گرديده اند كه  تعاريف قانوني مشخصي ندارند و در حد عرف كارشناسي  قابل تفكيك  مي باشند. در سالهاي  اخير طرح ها به صورت شهري  و روستايي نيز  مرود توجه مجلس شوراي  اسلامي قرار گرفته كه تعاريف اجمالي  از آنها ذكر مي گردد:

طرح يكساله:  طرحي است كه در سالجاري يا سالهاي قبل شروع شده باشد ليكن سال خاتمه  طرح در پايان  سال جاري باشد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید