بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

طبقه بندی منابع

درآمدها

واگذاری دارایی های سرمایه ای

واگذاری دارایی های مالی

طبقه بندی مصارف

اعتبارات هزینه ای

تملک دارایی های سرمایه ای

تملک دارایی های مالی

طبقه بندی عملیات

طبقه بندی سازمانی

طبقه بندی اقتصادی

اسلاید 2 :

منابع دريافتهاي دولت محسوب ميشوند.

در اين نوع طبقهبندي منابع مالي دولت به سه طبقه «درآمدها»، «واگذاري دارائيهاي سرمايهاي»، «واگذاري دارائيهاي مالي» تقسيم میشوند که همه آنها به صورت پول رفع نيازهاي جامعه را براي انجام هزينههاي دولت ممکن میسازند، اما نحوه تدارک آنها از ابعاد مختلف «اقتصادي»، «اجتماعي»، «فرهنگي» و «سياسي» اهميت بسيار دارد .

طبقهبندي به صورتي است كه امكان برآورد صحيح و نيز اتخاذ تصميمات درست را در مورد هر يك از آنها امكانپذير مینمايد.

اسلاید 3 :

درآمدها

از لحاظ نوع :

عمومی

اختصاصی

شرکت ها

از لحاظ بخش های درآمدی  :

درآمدهای مالیاتی

کمک های اجتماعی

کمک های بلاعوض

درآمدهای اموال و دارایی ها

درآمدهای حاصل از خدمات و فروش کالا

درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات

درآمدهای متفرقه

واگذاری دارایی های سرمایه ای

واگذاری دارایی های مالی

 

اسلاید 4 :

درآمدها :

عمومی

پارهاي به موجب قانون از بافت جامعه وصول ميشوند و مستقيماً به خزانه دولت واريز ميگردند كه به درآمد عمومي موسوم است.

درآمدهاي اختصاصي

درآمدهاي اختصاصي نيز به موجب قانون وصول، و به خزانه دولت واريز میشوند، ليكن عموماً معادل 100 درصد آن يا معادل اعتباري كه در قانون بودجه ساليانه پيش بيني شده است در اختيار دستگاه وصول كننده قرار ميگيرد.

اين نوع درآمد خلاف اصل عدم تخصيص از اصول بودجه است.

اسلاید 5 :

واگذاری دارایی های سرمایه ای :

بخشي به صورت فروش نفت، گاز، فروش ساختمانها، تاسيسات، ماشين آلات و اموال و داراييهاي دولت ميشوند كه به صورت واگذاري داراييهاي سرمايهاي ظاهر میشوند

اسلاید 6 :

واگذاری دارایی های مالی :

قسمتي به صورت ساير منابع تامين اعتبار از طريق فروش اوراق مشاركت، استفاده از صندوق ذخيره ارزي، فروش سهام شركتهاي دولتي، استقراض از سيستم بانكي، استفاده از وامها و تسهيلات خارجي و دريافت اصل وامهاي داخلي دولت، تامين ميگردد كه به واگذاري داراييهاي مالي موسوم است.

اسلاید 7 :

  مصارف، پرداختهاي دولت محسوب ميشوند چگونگي تخصيص منابع در شبكه اندام تشكيلات دولت، فلسفه اقتصادي پرداختهاي دولت را پايهگذاري مينمايد.

  بنابراين مصارف به سه گروه ذيل تقسيم میشود:

اعتبارات هزینه ای

تملک دارایی های سرمایه ای

تملک دارایی های مالی

اسلاید 8 :

اعتبارات هزینه ای

  اعتبارات «هزينهاي» ظرفيتهاي موجود را حفظ و نگهداري ميكند و موجبات اعمال حاكميت دولت را ميسر ميسازند و هزينههاي حضور و استقرار حاكميت و اقتدار دولت را تامين ميكند.

اسلاید 9 :

تملک دارایی های سرمایه ای

  ايجاد و توسعه ظرفيتها، يا تثبيت و عمر ظرفيتها، در يك برنامه زمان بندي شده به صورت سرمايهگذاري در داراييهاي سرمايهاي توليد شده يا مولد و گاهي به صورت داراييهاي توليد نشده مشهود يا نامشهود، موجبات «تملك داراييهاي سرمايهاي» دولت را فراهم ميآورند.

اسلاید 10 :

تملک دارایی های مالی

  تجهيز منابع پولي و مالي «ساير منابع تامين اعتبار» تامين كننده سياستهاي دولت در بازپرداخت بدهيهاي خود كه به صورت وامها و تسهيلات داخي و خارجي، يا بازپرداخت اوراق مشاركت يا انجام تعهدات اعزام زايران حج تمتع يا خريد و سرمايهگذاري سهام شركتهاي دولتي يا افزايش سرمايه آنها و تعهدات پرداخت نشده سالهاي قبل (ديون با محل) را فراهم ميسازند كه به «تملك داراييهاي مالي» موسوم است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید