بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

فصل اول: مقدمه

 • شبکه پتري
 • مفاهيم اوليه در کنترل حلقه بسته
 • خواص رؤيت پذيري
 • روش تشريح شده

اسلاید 2 :

شبکه پتري:

يک شبکه place/transition با ساختار

که در آن p شامل mعدد مکان و Tشامل n عدد انتقال مي باشد.

توابع با مقادير صحيح مثبت پيش تلاقي و پس تلاقي

اسلاید 3 :

شبکه پتري:

يک مثال:

Marking: يک بردار صحيح

اسلاید 4 :

شبکه پتري:

ماتريس تلاقي شبکه:

آتش شدن يک انتقال:

فعال بودن يک انتقال:

دنباله انتقالات(کلمه):

اسلاید 5 :

يک شبکه با شرط اوليه:

اعمال يک کلمه بر سيستم:

زبان شبکه:

Marking دسترس پذير:

اسلاید 6 :

 مفاهيم اوليه در کنترل حلقه بسته:

 • فيدبک رويداد
 • فيدبک حالت
 • فيدبک حالت با مشاهده رويدادها و دانستن

    شرط اوليه

 • فيدبک حالت با تخمين حالت

اسلاید 7 :

فيدبک حالت با مشاهده رويدادها و دانستن شرط اوليه

اسلاید 8 :

 روش تشريح شده:

 • ساختار شبکه معلوم است.
 • marking اوليه نامعلوم است.
 • الگوريتمي ارائه مي شود که يک رؤيتگر تشکيل مي دهد که تخمين marking را محاسبه مي کند که حد پايين براي مقدار واقعي آن مي باشد. همچنين حد خطاي تخمين نيز محاسبه مي شود.

اسلاید 9 :

تخمين Marking

با

مشاهدهرويدادها

اسلاید 10 :

فرضيات:

 • ساختار شبکه معلوم است ولي Marking اوليه نامعلوم است.
 • جمع marking اوليه برخي زيرمجموعه هاي مکانها معلوم است (مجموعه V). (macromarking)                    
 • آتش شدن انتقالات قابل مشاهده مي باشد.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید