دانلود فایل پاورپوینت فتوسنتز

PowerPoint قابل ویرایش
30 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت فتوسنتز توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت فتوسنتز قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 • CO2+H2O C6H12O6+H2O+O2

اسلاید ۲ :

 • نور
 • دی اکسید کربن
 • درجه حرارت
 • آب
 • سن برگ
 • وضعیت مواد معدنی

اسلاید ۳ :

    نورمورداستفاده درفتوسنتزبخشی ازطیف تابشی خورشیداست که قابل رویت می باشدوبیشترین بازده فتوسنتزمربوط به طول موج ۴۰۰-۷۰۰ نانومتراست . مقدارنورمورداستفاده درفتوسنتز را تشعشعات فعال فتوسنتزی می گویند وواحدآن میکرومول درمترمربع درثانیه می باشدتوسط گیاهان زراعی تنها۱تا۵درصدازطریق فتوسنتزجذب میود

اسلاید ۴ :

طول موج موثرنورهمانطورکه گفته شددرطول موج ۴۰۰تا۷۰۰نانومترمی باشددراین طول موجهانورقرمزبیشترین اثررابرفتوسنتزداشته وپس ازآن نورآبی ودرآخرنورسبزاست طول موج بیش از۷۰۰نانومتراثرحرارتی داردوطول موج کمتراز۴۰۰نانومترفقط اثربازدارندگی وتخریب دارد.

     درشرایطی که نوروجودندارددرگیاهان تنفس انجام میشود.درحضورنورمیزان شدت فتوسنتزافزایش می یابدباافزایش شدت نورمیزان فتوسنتزبصورت خطی افزایش می یابدولی درحضورنورمیزان شدت فتوسنتزافزایش می یابدونقطه ای که میزان فتوسنتزوتنفس برابرمیشوندنقطه جبران نوری است.

اسلاید ۵ :

دریافت کننده اصلی تشعشع خورشیدی می باشدوبجزاین کلروفیل بقیه کلروفیلها رنگیزه کمکی می گویندمانند:

کاروتنوییدهاماننددونوع رنگیزه نارنجی وزرد(کاروتن وگزانتوفیل

اسلاید ۶ :

 • برجسته ‌ترین خصوصیت ساختمانی کلروپلاست ،  سیستم  فشرده  غشاهای درونی است  که به  تیلاکوئید  معروف است. کل کلروفیل در این سیستم غشایی که  محل  واکنش  نوری  فتوسنتز است قرار  گرفته  است .  واکنشهای  احیای  کربن یا واکنشهای تاریکی  در استروما  ( ناحیه‌ای  از  کلروپلاست  که  بیرون تیلاکوئید  قرار  گرفته  است)  صورت می‌گیرند . تیلاکوئیدها  خیلی نزدیک  به یکدیگر قرار دارند که به تیغههای گرانا موسومند

اسلاید ۷ :

در یوکاریوتهای فتوسنتز کننده، فتوسنتز در یکی از اندامک‌های سلولی به نام کلروپلاست صورت می‌گیرد. برجسته‌ترین خصوصیت ساختمانی کلروپلاست، سیستم فشرده غشاهای درونی است که به تیلاکوئید معروفند. کل کلروفیل در این سیستم غشایی که محل واکنش، نوری فتوسنتز است، قرار گرفته است. واکنش‌های احیای کربن یا واکنش‌های تاریکی ( که بوسیله آنزیمهای محلول در آب کاتالیز می‌شوند )، در استروما، ناحیه‌ای از کلروپلاست که بیرون تیلاکوئیدها قرار دارد، صورت می‌گیرند. به نظر می رسد که تیلاکوئیدها خیلی نزدیک به یکدیگر قرار دارند. این غشاهای متراکم و فشرده، به تیغه‌های گرانا معروفند در حالی که غشاهایی که در کلروپلاست قرار دارند و فشرده و متراکم نیستند، تیغه‌های استرومایی نام دارند.

دو غشای جدا از هم که هر یک از دو لایه چربی تشکیل شده‌اند، کلروپلاست را احاطه می‌کنند. این سیستم غشایی مضاف دارای سیستمهای مختلف برای انتقال متابولیست‌‌هاست. کلروپلاست، حاوی RNA, DNA و ریبوزوم نیز می‌باشد. تعدادی از پروتئینهای کلروپلاست، حاصل نسخه‌برداری و ترجمه در درون کلروپلاست هستند ؛ در حالی که بقیه که به وسیله DNA ی هسته کد می‌شوند، روی ریبوزوم سیتوپلاسمی ساخته می شوند و سپس به کلروپلاست انتقال می‌یابند.

این تقسیم کار بسیار قابل توجه، در برخی موارد به زیر واحدهای همان کمپلکس آنزیمی تقسیم می‌شوند که در این خصوص در بخش بعد، بحث خواهد شد.

اسلاید ۸ :

 • فتوسنتز در محیط سربسته باید انجام گیرد تا مواد حد واسط تولید نگردد و مانع از ورود مواد فتوسنتزی به درون آوندها گردد.
 • عمل فتوسنتز باید در عضوی فعال و کارامد انجام گیرد
 • وجود DNA و RNA مخصوص در کلروپلاست که باعث ساختن پروتیین به خصوص می شود.
 • کلروپلاست چنانچه نصف شود می تواند سریعا خود را ترمیم کند.
 • قدرت تحرک بالای کلروپلاست که در شدت نورهای بالا قادر است در سیتوپلاسم سلول تغییر موقعیت دهد.

اسلاید ۹ :

بخشی از انرژی خورشیدی که بوسیله کلروفیل وسایر رنگدانه ها جذب می شود نهایتا از طریق تشکیل پیوند های شیمیایی به صورت انرزی شیمیا یی ذخیره می شود این تبدیل انرزی از صورتی به صورت دیگر، فرایند پیچیده ای است. که به وجود تعداد زیادی مولکولهای رنگدانه وگروهی از پروتیینهای  انتقال دهنده الکترون وابسته است اکثر رنگد انه ها بصورت گرفتن و جمع کردن نور و   انتقال انرزی به مر کز واکنش (جا ییکه واکنش های شیمیایی ، انر‍‍زی را بصورت بلند مدت  ذخیره می کند .)

اسلاید ۱۰ :

بر روی  تیلا کوئید های کلرو پلا ست ها ،مجمو عه ای از حدود  ۴۰۰   – ۲۵۰ مو لکول از رنگیزه های مختلف ( بطور عمده کلروفیل a و b  وکا رو تنو ئید ها  )همراه با برخی پروتیئن ها گرد هم آمد ه و مجمو ای به نا م فتو سیستم  را بوجود می آورد .  

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 30 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد