بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

نکات کليدی

  • تحريک الکتريکی در سراسر دهليزها تقريبا همزمان باشد که منجر به انقباض يکپارچه دهليزها شود.
  • تحريک الکتريکی ومكانيكي دردهليزها زودتر از بطنها باشد تا خون جمع شده در دهليزها به بطنها ريخته شود.
  • تحريک الکتريکی در سراسر بطنها تقريبا همزمان باشد که منجر به انقباض يکپارچه بطنها شود.

اسلاید 2 :

علت تاخير هدايتی (كاهش سرعت هدايت) در گره AV

  • قطر فيبرها
  • تعداد Gap Junctions
  • نگاتيويتی (مثبت تر) كاهش دامنه پتانسيل عمل

اسلاید 3 :

علت بالا بودن سرعت هدايت درفيبرهاي پوركينژ

  • قطر فيبرها
  • تعداد Gap Junctions
  • نگاتيويتی (منفي تر)افزايش دامنه پتانسيل عمل

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید